ALGEMEEN

De Dopingautoriteit is in 2022 actief betrokken geweest bij het internationale antidopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is meerledig namelijk de Dopingautoriteit beoogt actuele kennis te vergaren, het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden, het Nederlandse antidopingbeleid uit te dragen en de internationale samenwerking te versterken.

WADA

Education Standing Committee

Hoofd Educatie is lid van WADA’s Education Standing Committee. De Education Standing Committee is in 2022 tweemaal bijeengekomen (in april in Montreal en in september in Sydney). In juni en december waren er online vergaderingen.

Werkgroep ontwikkeling van trainingsprogramma’s

De Dopingautoriteit had een voorzittersrol bij een van WADA’s werkgroepen voor de ontwikkeling van trainingsprogramma’s (Global Learning & Development Framework). De trainingsprogramma’s zijn voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld van antidoping. De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. Daarnaast is Hoofd Educatie een van de trainers van de pilot voor het trainingsprogramma Educatie. Dit programma vindt voornamelijk online plaats.

Op 11 juni heeft Hoofd Educatie deelgenomen aan een paneldiscussie over WADA’s Global Learning and Development Framework tijdens WADA’s Annual Symposium. Op 24 en 25 september heeft Hoofd Educatie in Sydney – samen met de educatiehoofden uit Australië en Frankrijk - een training verzorgd voor educatiemanagers uit Azië en Oceanië.

Global Education Conference

De Voorzitter en Hoofd Educatie hebben op 20 en 21 september deelgenomen aan WADA’s Global Education Conference. Het congres was georganiseerd in samenwerking met Sport Integrity Australia. Aanvullend was er een Innovation Day (22 september) en een laboratoriumbezoek (23 september). Hoofd Educatie heeft tijdens het congres een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in Europa en hij heeft deelgenomen aan een paneldiscussie ter afsluiting van de eerste dag. Tijdens de innovatiedag heeft Hoofd Educatie de sessie voor de Europese regio geleid en een korte workshop verzorgd over het sportwaardenspel dat ingezet wordt bij educatiesessies voor de topsport.

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie op de conceptdopinglijst verstuurd naar WADA. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en het Ministerie van VWS.

WADA Prevalence of Doping Working Group

Op verzoek van WADA wordt deelgenomen in de Prevalence of Doping Working Group. Het algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze vergroot kan worden. In 2022 zijn verdere pilot-onderzoeken uitgevoerd en is gewerkt aan verschillende wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

RAAD VAN EUROPA

De Dopingautoriteit is in 2022 actief betrokkene geweest bij het internationale antidopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is tweeledig: enerzijds beoogt de Dopingautoriteit actuele kennis te vergaren, anderzijds beoogt de Dopingautoriteit het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden.

Structurele internationale activiteiten van de Dopingautoriteit vinden plaats binnen het verband van de Raad van Europa. Daarbij gaat het enerzijds om activiteiten in het kader van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa, anderzijds om het afstemmen van de standpunten van de Europese vertegenwoordigers in de bestuursvergaderingen van WADA. Dat laatste vindt plaats bij de vergaderingen van CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency). De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

Vanwege de Russische inval in Oekraïne en de discussie die naar aanleiding daarvan ontstond over de deelname van Rusland aan vergaderingen binnen het verband van de Raad van Europa, hebben er minder vergaderingen plaatsgevonden dan normaal, met name onder de vlag van de Anti-Doping Conventie. Er zijn vier vergaderingen van CAHAMA bijgewoond.

In 2022 is het afdelingshoofd Juridische Zaken verkozen tot vicevoorzitter van CAHAMA.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft in 2022 in het kader van de ‘Advisory Group on Education – Drafting Group’ van de Raad van Europa deelgenomen aan twee vergaderingen, één in mei in Parijs en één in december in Rotterdam (op uitnodiging van de Dopingautoriteit). Daarnaast is de groep ook online geregeld bijeengekomen.

Institute for National Anti-Doping Organizations (iNADO)

iNADO hoofddoelstellingen zijn: het ondersteunen en versterken van het werk van Nationale Anti-Doping Organisaties, en vertegenwoordigen van de leden in het internationale domein.

De Dopingautoriteit is een actief lid van iNADO. De Dopingautoriteit nam verder deel aan (en leverde bijdragen aan) verschillende iNADO activiteiten die nog doorgang konden vinden, ondanks de impact die de coronapandemie ook op het werk van iNADO had.

CARIBISCH NEDERLAND

De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Er wordt gewerkt aan drukwerk, e-learning en video’s. Het drukwerk en de video’s waren in 2022 gereed.

ERASMUS+ projecten

De Dopingautoriteit was in 2022 als partner betrokken bij drie ERASMUS+ projecten: RESPECT-P, FAIR+ en GLDF4CLEANSPORT.

  • RESPECT-P is een voortzetting op het eerdere RESPECT-project, alleen dan gericht op de gehandicaptensport. Het doel is om beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk samen te brengen om de antidopingeducatie voor deze groep te verbeteren.
  • FAIR+ heeft onder andere als doel het maken van richtlijnen voor het opstellen en evalueren van educatieprogramma’s gericht op coaches, trainers en instructeurs werkzaam in recreatieve sport. Dit is het deel (Technical Expert Group 2) waar de Dopingautoriteit bij betrokken was. Het FAIR+-project is formeel per 31 december beëindigd.
  • GLDF4CLEANSPORT is gelinkt aan WADA’s Global Learning and Development Framework. Het doel van het project is om de vaardigheden en competenties van antidopingprofessionals en de effectiviteit van antidopingorganisaties te verbeteren.

Play the Game

De onderzoeksmedewerker en teamleider DCO’s hebben deelgenomen aan een buitenlands congres betreffend democratie, transparantie en vrijheid van sportcultuur wereldwijd: Play the Game 2022.

Bezoek education manager ESTCIS

Van 10 tot 14 oktober is de education manager van de Estse sportintegriteitsorganisatie ESTCIS op bezoek geweest bij de Dopingautoriteit. Het doel was job shadowing, kennisuitwisseling door mee te lopen met de educatiemanager van een andere organisatie.