Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Dopingautoriteit over het jaar 2022. Tot 2019 zijn de taken van de Nationale Anti-Doping Organisatie van ons land verzorgd door de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (stichting ADAN), maar deze taken zijn sinds 2019 overgenomen door het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit. Een zbo voert een overheidstaak uit en deze taken zijn vastgelegd in de wet. In de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) staan de taken van de Dopingautoriteit.

In hoofdstuk 1 doen wij verslag van de manier waarop invulling is gegeven aan de taak ‘het geven van voorlichting over doping’ (Wuab art. 5 lid d). In hoofdstukken 2, 4 en 8 vindt u informatie over de uitvoering van verschillende aspecten van de taak ‘het uitvoeren van het dopingcontroleproces’ (Wuab art. 5 lid b). In hoofdstuk 3 is de informatie verzameld over de uitvoering van de taak ‘het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement’ (Wuab art. 5 lid c). De overige hoofdstukken bevatten informatie over de uitvoering van verschillende ondersteunende taken en processen, die nodig zijn om de wettelijke taken op correcte wijze te kunnen uitvoeren.

In de eerste twee maanden van 2022 werd het werk van de Dopingautoriteit nog beïnvloed door de coronapandemie. Het was in die maanden erg moeilijk om de opgedragen taken van de Dopingautoriteit uit te voeren. De uitvoering van dopingcontroles en educatieactiviteiten kwamen vanaf maart 2022 weer op stoom. Ik ben er trots op dat we de gestelde doelen hebben bereikt. Zo verzamelden we 3.185 monsters die door het WADA geaccrediteerde laboratorium werden geanalyseerd.

De Dopingautoriteit valt als zbo ook onder de werking van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de wet vervangen door de Wet open overheid (Woo). In 2022 is er geen Wob-of Woo-verzoek ontvangen. Wel heeft de Dopingautoriteit diverse documenten openbaar gemaakt via de corporate website. Daaronder de stukken van de Raad van Advies, het Management Team en beleidsdocumenten. Daarmee voldoet de Dopingautoriteit aan de wettelijke inspanningsverlichting om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken.

De Dopingautoriteit valt tevens onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in 2022 nam ik één keer een besluit op bezwaar. Dit besluit werd (geanonimiseerd) gepubliceerd op de corporate website van de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit kent in aanvulling op de Awb-regeling ook nog een eigen Klachtenregeling. Hiervan werd in 2022 één keer gebruik gemaakt.