Raad van Advies

De Dopingautoriteit kent een Raad van Advies die in 2022 uit vijf personen bestond (zie voor de samenstelling Bijlage 2). De Raad kwam vijf keer bijeen. Naast het bespreken en becommentariëren van het werk van de Dopingautoriteit aan de hand van voortgangsrapportages en andere stukken heeft de Raad tot taak het uitbrengen van adviezen aan de voorzitter van de Dopingautoriteit.

Personele bezetting; kantoor

De Dopingautoriteit kent vijf afdelingen (Educatie, Handhaving, Intelligence & Investigations, Juridische Zaken en Bedrijfsvoering). De vijf afdelingshoofden vormen samen met de voorzitter het Managementteam. Eind 2022 omvatte de bureauformatie 28 personen, met een taakomvang van 26,3 fte. Voor een overzicht wordt verwezen naar Bijlage 3.

Dopingcontroleofficials (DCO’s)

Naast het kantoorpersoneel waren eind 2022 twintig parttime dopingcontroleofficials (DCO; tien mannen en tien vrouwen, zie Bijlage 3) actief, aangesteld op basis van zogenaamde minimumurencontracten. De taakomvang van deze contracten is nu 6,6 fte.

Verzuim

Het verzuimpercentage in 2022 was hoger dan in 2021: 6,8% van de arbeidsdagen werd verzuimd (in 2021: 2,1%). Het merendeel hiervan is kort verzuim, bij twee medewerkers is er sprake van langdurige ziekte.

BHV

De Dopingautoriteit heeft drie bedrijfshulpverleners om de kans te maximaliseren dat er voldoende hulp is op het moment dat dit nodig is. In 2022 hebben er geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden.

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie)

Eén van de bepalingen uit het dopingreglement betreft de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve van de Nederlandse sportbonden een commissie geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie), die bestaat uit onafhankelijke artsen.

Commissie Naleving Dopingsancties (CND) en Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND)

De Dopingautoriteit moet conform de World Anti-Doping Code toezicht houden op de tenuitvoerlegging van opgelegde dopingsancties. Als een sanctie niet (correct) wordt nageleefd, vangt dezelfde sanctie opnieuw aan, na afloop van de oorspronkelijk opgelegde sanctie. De Commissie Naleving Dopingsancties (CND) is belast met het vaststellen of een sanctie daadwerkelijk niet (correct) is nageleefd, en of er sprake is van een of meer redenen om de vervolgsanctie te matigen. In 2017 is hier een Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) aan toegevoegd. Bij de BND kan in beroep worden gegaan tegen uitspraken van de CND.

In 2022 werden geen zaken voorgelegd aan de CND en de BND.

VWS-overleggen

Als zbo participeert de Dopingautoriteit in verschillende specialistische overleggen. Het is voor een relatief kleine organisatie als de Dopingautoriteit ondoenlijk om alle vergaderingen bij te wonen, maar opgedane contacten helpen op alle organisatorische vlakken. Het betreft overleggen op het gebied van bedrijfsvoering, personeelszaken, verzuimpreventie, duurzaamheid, informatiebeveiliging, algemene beveiliging, privacy en integriteit.

Kwaliteitsborging

De Dopingautoriteit is een overheidsorganisatie waarop de Gedragscode Integriteit Rijk van toepassing is. Het tegengaan van frauduleus handelen heeft continue aandacht en is een vast onderwerp van de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Schendingen van de Gedragscode is in 2022 één keer vastgesteld. De klacht betrof ongepaste opmerkingen en heeft geleid tot een waarschuwing aan de betrokken medewerker.

De Dopingautoriteit kent ook een Klachtenprocedure, naast de reguliere procedures die betrokkenen kunnen doorlopen in het kader van de Awb. Deze procedure is gepubliceerd op de corporate website. Van deze procedure is in 2022 één maal gebruik gemaakt.

Informele klachten, fouten, verbeterpunten en datalekken vormen een standaard agendapunt tijdens het tweewekelijkse overleg van de Bestuurstafel, en de bespreking hiervan werd vastgelegd in de verslagen van deze bijeenkomsten.