Dopingovertredingen & tuchtrecht

De afdeling Juridische Zaken van de Dopingautoriteit vervult inzake mogelijke overtredingen van een dopingreglement een rol die vergelijkbaar is met die van het Openbaar Ministerie: zij is belast met alle juridische aspecten die behoren bij het onderzoeken en afhandelen van dergelijke overtredingen. Als sprake is van een mogelijke dopingovertreding fungeert de afdeling Juridische Zaken als officier van justitie: zij besluit over het treffen van schikkingen, het seponeren van zaken, het doen van aangifte, draagt zorg voor het aanleveren van het bewijs en beoordeelt de zaak en de passende strafmaat.

Als zodanig is de afdeling Juridische Zaken van de Dopingautoriteit betrokken bij alle (juridische) aspecten van het onderzoek naar dopingovertredingen, de vervolging van dopingovertredingen en de tuchtrechtelijke behandeling van deze overtredingen. De bij deze activiteiten en processen behorende stappen en handelingen vloeien voort uit het Nationaal Dopingreglement (NDR), de World Anti-Doping Code (Code) en de verschillende bij deze Code horende Internationale Standaarden.

De juridische activiteiten in een dopingzaak vangen normaliter aan zodra sprake is van een controleresultaat dat duidt op de mogelijke aanwezigheid van een dopinggeduide stof of methode in een bloed- of urinemonster van een sporter. De aanleiding kan echter ook het vermoeden van een andere dopingovertreding zijn, bijvoorbeeld een weigering, een poging tot manipulatie van de dopingcontrole of van het lichaamsmonster of van de manipulatie (lees: vervalsing) van bewijsmateriaal.

Als een mogelijke dopingovertreding niet wordt geschikt en niet wordt geseponeerd, volgt aangifte. Op de aangifte volgt het verweerschrift van de betrokken sporter of persoon. Als reactie op het verweerschrift neemt de Dopingautoriteit een schriftelijke conclusie. Door middel van deze conclusie geeft de Dopingautoriteit een toelichting op het dossier, op de relevante bepalingen uit het NDR, het door de sporter of andere persoon gevoerde verweer, de feiten en omstandigheden van de zaak en de relevante (CAS) jurisprudentie.

Nadat de schriftelijke uitspraak van het bevoegde tuchtcollege is ontvangen, zal de Dopingautoriteit deze toetsen teneinde vast te stellen of de uitspraak voldoet aan de eisen van het NDR en de Code. Dit wordt gedaan op grond van de in de Code vastgelegde taak van de Dopingautoriteit tot het bewaken van en toezicht houden op de correcte toepassing van de dopingregels. Het gaat hierbij niet alleen om nationale uitspraken. Ook uitspraken genomen door internationale sportfederaties of buitenlandse (nationale) antidopingorganisaties inzake dopingovertredingen, begaan door Nederlandse sporters of buitenlandse sporters die voor een Nederlandse club uitkomen, worden gedeeld met de Dopingautoriteit, zodat deze uitspraken getoetst kunnen worden aan de Code.

Om dezelfde reden is de Dopingautoriteit verplicht alle schikkingen, sepots en tuchtrechtelijke uitspraken, en zelfs verleende medische dispensaties, te delen met WADA, de betreffende internationale federatie (IF) en (indien van toepassing) de buitenlandse Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO). Op hun beurt hebben deze organisaties de bevoegdheid de in Nederland genomen beslissingen te toetsen aan de mondiale Code en tegen deze beslissingen beroep in te stellen.

Bovengenoemde juridische activiteiten vinden plaats in het kader van het dopingcontroleproces, dat de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) definieert als het proces tot vaststelling van een mogelijke overtreding van eendopingreglement (d.w.z. niet alleen het NDR). Er zijn hiernaast ook juridische werkzaamheden die plaatsvinden ten behoeve van het dopingcontroleproces, zonder daar daadwerkelijk zelf toe te behoren, of die plaatsvinden nadat het dopingcontroleproces is voltooid. Een voorbeeld van de eerstgenoemde activiteit is het informeren van sporters over de omstandigheid dat aan een begeleider (trainer, coach, arts, etc.) een dopingschorsing is opgelegd. In zo’n geval is het een sporter namelijk niet toegestaan met deze begeleider (samen) te werken, op straffe van het begaan van een dopingovertreding. Een voorbeeld van de laatstgenoemde juridische activiteit betreft het door een sporter of andere persoon niet-naleven van de voorwaarden van een wegens het begaan van een overtreding van het NDR opgelegde periode van uitsluiting. Indien een geschorste sporter gedurende de aan hem opgelegde periode van uitsluiting, participeert in een niet-toegestane activiteit en/of hoedanigheid, wordt hem een nieuwe periode van uitsluiting opgelegd, die gelijk is aan de oorspronkelijk schorsing. Deze nieuwe periode van uitsluiting kan worden gereduceerd, afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene en de andere omstandigheden van het geval. De Dopingautoriteit bepaalt of de sporter zijn schorsing niet heeft nageleefd, bepaalt de nieuwe periode van uitsluiting en beoordeelt of de sporter in aanmerking komt voor enige reductie van de nieuw op te leggen periode van uitsluiting. Tegen de beslissing van de Dopingautoriteit staat beroep open conform het NDR.

Nationaal Dopingreglement

Op verzoek van WADA is de Dopingautoriteit overgegaan op de introductie van een nieuwe testing pool naast de reeds bestaande Registered Testing Pool (RTP). Voor deze testing pool, National Testing Pool (NTP) genaamd, gelden afwijkende whereaboutsverplichtingen. Sporters die zijn opgenomen in de NTP hebben dezelfde whereaboutsverplichtingen als RTP-sporters, uitgezonderd het ‘60-minute time slot’. Verder kunnen zij geen wheraboutsovertreding begaan.

Om deze NTP mogelijk te maken, zijn er aanpassingen doorgevoerd in het NDR en is de Whereaboutsbijlage behorend bij het NDR aangepast. Het NDR is eind 2022 aangepast om het bestaan van meerdere testing pools van de Dopingautoriteit mogelijk te maken en de bijbehorende verplichtingen en consequenties uit te werken. Het NDR is ook op een aantal andere punten aangepast, waaronder de regels inzake het treffen van schikkingen, het opleggen en beëindigen van ordemaatregelen, het doen van aangifte en het seponeren van dopingzaken.

Structurele activiteiten en werkzaamheden

In 2022 behoorden tot de structurele juridische werkzaamheden ook het verlenen van algemene juridische dienstverlening en ondersteuning binnen de organisatie. Het ging hierbij om het opstellen, beoordelen en/of herzien van contracten, brieven, (beleids)notities, reglementen en advisering ten behoeve van de verschillende afdelingen van de Dopingautoriteit, alsook de voorzitter.

Tot de structurele activiteiten behoorden in 2022 verder het verlenen van toelichting en advisering aan sportbonden, en in diverse gevallen ook sporters (en hun begeleiders), inzake de inhoud, werking en toepassing van het dopingreglement.

Wet open overheid / Wet openbaarheid van bestuur

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Dopingautoriteit heeft in 2022 geen Wob- of Woo-verzoeken ontvangen.

Bezwaar en beroep in het kader van de Awb

Een van de gevolgen van het ontstaan van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit is dat belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het recht hebben op het instellen van bestuurlijk bezwaar tegen bepaalde beslissingen van de Dopingautoriteit. Daarna is er desgewenst nog de mogelijkheid beroep in te stellen bij de bestuursrechter.

De Dopingautoriteit heeft in 2022 één tegen een beslissing van de Dopingautoriteit ingesteld bezwaar conform de Awb ontvangen. Tegen het besluit van de Dopingautoriteit op dit bezwaar is geen beroep ingesteld bij de bestuursrechter.

Privacy

Alle naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgestelde documenten (privacybeleid, privacyreglement, Privacystatement Dopingautoriteit en de Regeling rechten betrokkenen) zijn geëvalueerd en waar nodig geüpdatet. In 2022 heeft de Dopingautoriteit in totaal één datalek geregistreerd. In dit geval bestond geen meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beleid, regelingen en reglementen i.v.m. zbo-status

Er zijn verschillende regelingen en reglementen herzien.