Balans per 31 december 2022

(Na voorstel resultaatbestemming)

2022
2021
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa161.316185.817
Vlottende activa
Vorderingen96.108300.203
Liquide middelen481.419538.340
577.527838.543
Totaal activa738.8431.024.360
Passiva
Eigen Vermogen
Egalisatiereserve113.281146.400
Bestemmingsfonds Dopingcontroles285.676304.467
398.957450.867
Voorzieningen13.10641.792
Kortlopende schulden
Crediteuren8.39522.796
Reservering personeelskosten207.474240.439
Overige schulden110.911268.466
326.780531.701
Totaal passiva738.8431.024.360

Staat van baten en lasten over 2022

Rekening 2022Begroting 2022Rekening 2021
Baten4.918.6364.948.2504.623.886
Activiteiten- en projectkosten
Directe kosten dopingcontroles1.266.7231.966.4501.221.577
Directe kosten overige wettelijke taken378.159513.000435.213
Organisatiekosten
Personeelskosten2.582.2121.910.0002.227.153
Overige personeelskosten136.36876.500113.712
Afschrijvingen69.54632.00035.541
Huisvestingkosten112.400111.500102.160
Kantoorkosten257.195219.000240.326
Autokosten2.0571.8008.932
Algemene kosten161.431118.000124.310
Som der bedrijfslasten4.966.0924.948.2504.508.924
Saldo van baten en lasten-47.4560114.962
Financiële baten en lasten -/-4.4544.838
Resultaat-51.9100110.124

Resultaatbestemming

20222021
Egalisatiereserve-33.11914.130
Bestemmingsfonds Dopingcontroles-18.791130.994
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS0-35.000
-51.910110.124