Balans per 31 december 2020

(Na voorstel resultaatbestemming)

2020
2019
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa125.148118.158
Vlottende activa
Vorderingen175.547423.260
Liquide middelen976.811420.087
1.152.358843.347
Totaal activa1.277.506961.505
Passiva
Eigen Vermogen
Egalisatiereserve132.270128.412
Bestemmingsfonds Dopingcontroles173.473173.473
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS35.000105.000
340.743406.885
Voorzieningen21.64026.838
Kortlopende schulden
Crediteuren120.491167.164
Reservering personeelskosten134.60682.912
Overige schulden660.026277.706
915.123527.782
Totaal passiva1.277.506961.505

Staat van baten en lasten over 2020

Rekening 2020Begroting 2020Rekening 2019
Baten3.621.1854.351.3504.276.773
Activiteiten- en projectkosten
Directe kosten1.160.0092.120.4501.542.344
Organisatiekosten
Personeelskosten1.843.6751.655.4001.866.679
Overige personeelskosten93.71155.00067.766
Afschrijvingen20.03241.700768
Huisvestingkosten117.638101.50081.528
Kantoorkosten178.860205.300141.483
Autokosten9.24312.00010.437
Algemene kosten263.199160.000158.705
Som der bedrijfslasten3.686.3674.351.3503.869.710
Saldo van baten en lasten(65.182)0407.063
Financiële baten en lasten -/-960178
Resultaat(66.142)0406.885

Resultaatbestemming

20202019
Egalisatiereserve3.858128.412
Bestemmingsfonds Dopingcontroles0173.473
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS(70.000)105.000
(66.142)406.885