ALGEMEEN

De Dopingautoriteit is in 2020 actief betrokken geweest bij het internationale dopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is meerledig: de Dopingautoriteit beoogt actuele kennis te vergaren, het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden, het Nederlandse antidopingbeleid uit te dragen en de internationale samenwerking te versterken.
De coronapandemie had een zeer grote impact op de uitvoering van het internationale beleid omdat internationale bijeenkomsten vanaf maart niet meer mogelijk waren. Teleconferencing kon slechts een gedeeltelijke oplossing hiervoor bieden, mede omdat het delen van vertrouwelijke informatie via digitale media bezwaarlijk is.

NADO Leaders

Onder deze omstandigheden kwam een groep NADO Leaders op 2/3 september digitaal bijeen om over de voortgang van het hervormingsproces van WADA te spreken. 17 NADOs brachten een verklaring naar buiten waarin wordt aangedrongen op snelle en fundamentele hervormingen in de bestuursstructuur van het agentschap. Op 11 november kwamen de NADOs opnieuw bijeen; bij deze bijeenkomst was ook een groep sporters vertegenwoordigd. Opnieuw werd een verklaring openbaar gemaakt, aansluitend bij de september-verklaring.

WADA

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie op de concept-dopinglijst verstuurd naar WADA. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en het Ministerie van VWS.

Werkgroep ontwikkeling van trainingsprogramma’s

De Dopingautoriteit is voorzitter van één van WADA’s werkgroepen voor de ontwikkeling van trainingsprogramma’s (Global Learning & Development Framework). De trainingsprogramma’s zijn voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld van antidoping. De werkzaamheden zijn in oktober 2020 gestart.

NADO Advisory Group

De voorzitter van de Dopingautoriteit werd herbenoemd in deze WADA-commissie, waar onderwerpen besproken worden die betrekking hebben op de positie van Nationale Anti-Doping Organisaties in relatie tot WADA en het World Anti-Doping Program. De adviesgroep kwam tweemaal bijeen (via teleconferencing).

WADA Prevalence of Doping Working Group

Op verzoek van WADA wordt deelgenomen in de Prevalence of Doping Working Group. Het algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze vergroot kan worden. In 2020 zijn enkele pilot-onderzoeken uitgevoerd en is gewerkt aan verschillende wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

RAAD VAN EUROPA

Vanwege de pandemie hebben er minder vergaderingen plaatsgevonden dan normaal. Er zijn twee vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2020 vooral op de governance structuur van WADA.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft in het kader van de ‘Expert Group on Education’ van de Raad van Europa deelgenomen aan een online vergadering op 19 november. De Dopingautoriteit heeft tijdens deze vergadering twee presentaties gegeven. Een over internationale samenwerking op het gebied van educatie en een over het Erasmus+ project RESPECT.

Uit de ‘Expert Group on Education’ is in 2019 een werkgroep ontstaan. Deze ‘Drafting Group’ helpt WADA mee bij het verder ontwikkelen van educatie. De Dopingautoriteit heeft deelgenomen aan een videobijeenkomst op 9 maart, 26 maart, 6 april, 11 mei, 15 juni, 20 juli, 14 september en 14 december.

Ook is deelgenomen aan een vergadering van de ‘Expert Group on Science’ van de Raad van Europa op 23-24 januari (Dresden, Duitsland). Op 8 juni is deelgenomen aan een webinar-vergadering van dezelfde groep.

Institute for National Anti-Doping Organizations (iNADO)

iNADO hoofddoelstellingen zijn: het ondersteunen en versterken van het werk van Nationale Anti-Doping Organisaties, en vertegenwoordigen van de leden in het internationale domein.
De Dopingautoriteit is een zeer actief lid van iNADO. De voorzitter is bovendien vicevoorzitter van de Board of Directors van het instituut, en vervangt in die rol bij afwezigheid de voorzitter van de Board of Directors. Het voltallige bestuur vergaderde in 2020 vier maal, met daarnaast diverse overleggen in kleiner gezelschap over specifieke onderwerpen.
De Dopingautoriteit nam verder deel aan (en leverde bijdragen aan) verschillende iNADO activiteiten die nog doorgang konden vinden, ondanks de impact die de coronapandemie ook op het werk van iNADO had.

ICIC2020

Van 15 t/m 17 januari 2020 organiseerde de Nederlandse Dopingautoriteit, na de eerste editie in januari 2014, de tweede editie van de International Conference on the Implementation of the revised World Anti-Doping Code, kortweg ICIC2020. Aanleiding voor de organisatie van deze conferentie was de herziening van de World Anti-Doping Code waartoe in november 2019 besloten werd. Na een reeks consultaties die alles bij elkaar bijna twee jaar duurden werd in november 2019 tijdens de World Conference in Katowice (Polen) een groot aantal wijzigingen in de Code doorgevoerd, en werden twee nieuwe internationale standaarden vastgesteld. De wijzigingen werden van kracht op 1 januari 2021.

Omdat het complexe en omvangrijke regelgeving betreft, stelde de herziening van de regelgeving antidopingorganisaties voor allerlei praktische vragen. ICIC2020 was bedoeld om antwoorden te zoeken bij die vragen. Daartoe kwamen ruim 160 anti-doping professionals en betrokken topsporters uit zo’n 40 landen bijeen in kasteel Vaalsbroek in Vaals. In 10 plenaire sessies en 21 parallelsessies werd gediscussieerd over allerlei implementatievraagstukken. Diverse onderwerpen, variërend van de nieuwe eisen die gelden voor educatieprogramma’s tot de nieuwe eisen die gelden voor het trainen en beoordelen van dopingcontroleurs passeerden de revue.

Deelnemers ICIC2020
Deelnemers ICIC2020