Voorwoord

Dit is het tweede Jaarverslag van de Dopingautoriteit. Tot en met 2018 werden de taken van de Nationale Anti-Doping Organisatie van ons land verzorgd door de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (stichting ADAN), maar deze functies zijn vanaf 2019 overgenomen door het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit.

In 2020 werd het werk van de Dopingautoriteit in hoge mate beïnvloed door de coronapandemie. Vanaf de afkondiging van de eerste lockdown in maart werd het zeer moeilijk om uitvoering te geven aan de taken van de Dopingautoriteit. De uitvoering van dopingcontroles en educatie-activiteiten kwam vrijwel tot stilstand, om daarna geleidelijk en met allerlei aanpassingen weer zoveel mogelijk op gang gebracht te worden. Het vrijwel geheel ontbreken van sportwedstrijden en de door de overheid afgekondigde (en noodzakelijke) coronamaatregelen brachten tot het einde van het jaar echter grote beperkingen met zich mee. Daar kwam nog bij dat verschillende medewerkers van de Dopingautoriteit (persoonlijk of in hun omgeving) geraakt werden door de pandemie, wat de uitvoering nog verder compliceerde. De voor 2020 geformuleerde doelstellingen konden dan ook maar gedeeltelijk gerealiseerd worden.

In hoofdstuk 1. doen wij verslag van de manier waarop invulling is gegeven aan de taak: ‘het geven van voorlichting over doping’ (Wuab art. 5 lid d). In hoofdstukken 2., 4. en 8. vindt u informatie over de uitvoering van verschillende aspecten van de taak ‘het uitvoeren van het dopingcontroleproces’ (Wuab art 5 lid b). En in hoofdstuk 3. is de informatie verzameld over de uitvoering van de taak het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement’ (Wuab art. 5 lid c). De overige hoofdstukken bevatten informatie over de uitvoering van verschillende ondersteunende taken en processen, die nodig zijn om de wettelijke taken op correcte wijze te kunnen uitvoeren.

De Dopingautoriteit valt als zbo ook onder de werking van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), maar in 2020 werd geen enkel Wob-verzoek ontvangen.

De Dopingautoriteit valt tevens onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en in 2020 nam de voorzitter van de Dopingautoriteit eenmaal een besluit op bezwaar. Dit besluit werd (geanonimiseerd) gepubliceerd op de corporate website van de Dopingautoriteit.

De Dopingautoriteit kent in aanvulling op de Awb-regeling ook nog een eigen Klachtenregeling. Hiervan werd in 2020 geen gebruik gemaakt.