U ziet op uw beeldscherm het dertiende Jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Dit is het achtste Jaarverslag dat wij uitsluitend in digitale vorm beschikbaar stellen. En het is het laatste Jaarverslag van de stichting waarin verslag gedaan wordt van ons functioneren als Nationale Anti-Doping Organisatie, nu deze positie vanaf 2019 is overgenomen door het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit.

De overdracht van taken en middelen door de stichting aan het zbo is in de loop van 2018 voorbereid. Om deze omvangrijke en complexe taak tot een goed einde te brengen is veel tijd geïnvesteerd in het proces, en niet in de laatste plaats in het informeren van het personeel en andere stakeholders over het transitieproces, en over de gevolgen die dit proces voor ieder individueel ging hebben. Veel werk is verzet door een externe projectleider die een groot deel van het jaar voor dit project kon worden ingezet. Het transitieproces werd begeleid door een Stuurgroep waarin het ministerie van VWS, het bestuur van de stichting en de beoogd bestuurder van het zbo vertegenwoordigd waren. De Stuurgroep werd voorgezeten door de Plaatsvervangend Secretaris—Generaal van VWS, die vanaf 2019 als eigenaar van het zbo zal fungeren.

Eind 2018 waren vrijwel alle noodzakelijke stappen gezet en besluiten genomen, zodat de feitelijke transitie bij de jaarwisseling soepel kon worden gerealiseerd. De overdracht van personeel, eigendommen, gegevensbestanden en rechten werd geregeld in een transitieovereenkomst tussen de stichting en het zbo. Tevens zijn binnen de stichting afspraken gemaakt over de afhandeling van dopingcontroleprocedures die voor het einde van 2018 geïnitieerd zijn. De stichting draagt deze zaken niet over aan het zbo, maar handelt ze zelf af. Na definitieve afhandeling van de laatste procedure zal de stichting worden geliquideerd.

Gezien het onverminderd grote aantal perscontacten in 2018 lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de grote ‘zichtbaarheid’ van de Dopingautoriteit een blijvend gegeven is, onafhankelijk van de ernst en omvang van actuele (Nederlandse) dopingzaken. Het is niet mogelijk op alle vragen om informatie en commentaar in te gaan, zodat daarin geselecteerd moet worden. Desalniettemin wordt ernaar gestreefd om de belangrijkste media (landelijke dagbladen, radio en televisie) steeds snel en zo volledig mogelijk van dienst te zijn. De vele mediacontacten leidden opnieuw tot een zeer groot aantal publicaties en uitzendingen waarin door de Dopingautoriteit verstrekte informatie en ingenomen standpunten werden verwerkt. Meer dan in voorgaande jaren berichtten de media over de organisatie van het dopingbeleid in een internationale context, met de geconstateerde – zeer ernstige - dopingproblematiek in Rusland als directe aanleiding, veelal ook (mede) op basis van door de Dopingautoriteit verstrekte informatie.

De aard en omvang van het Russische ‘dopingschandaal’, en de uiteenlopende wijzen waarop hier binnen de internationale sportwereld gereageerd werd, hebben ook voor de Dopingautoriteit grote gevolgen gehad. WADA betrok de Dopingautoriteit op verschillende manieren bij een aantal projecten, zowel gericht op het vinden van oplossingen voor de korte termijn, als op het doorvoeren van hervormingen in de mondiale antidopingwereld op de wat langere termijn. Al in 2016 werd in hoog tempo vormgegeven aan een nieuwe samenwerkingsvorm tussen Nationale Anti-Doping Organisaties (de zogenoemde NADO Leader Summits), en deze lijn werd in 2017 en 2018 doorgezet (met opnieuw twee bijeenkomsten per jaar). Deze Summits leidden tot analyses en verklaringen die een grote rol zijn gaan spelen in de internationale besluitvorming.

In totaal werden 3.145 dopingcontroles uitgevoerd, waarvan 2.257 als onder deel van het Nationale Dopingcontroleprogramma, en 888 dopingcontroles die in opdracht van derden werden uitgevoerd. Het totale aantal controles dat in opdracht van derden werd uitgevoerd is het hoogste aantal in de geschiedenis van het Nederlandse antidoping-beleid.

Ondanks het onverminderd grote spanningsveld tussen de taken waarvoor de organisatie staat en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, menen wij ook in 2018 weer een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de strijd tegen doping in de sport. Wij hopen dat u dat na lezing van het Jaarverslag met ons eens bent.