WADA

Algemeen
Gedurende 2018 waren er, net als voorgaande jaren, weer vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. De samenwerking met WADA is nauw en structureel.

Dopinglijst
Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie op de concept-dopinglijst verstuurd naar WADA. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF AtletenCommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Specifieke opmerkingen zijn gemaakt over schildklierhormoon (wat in de ogen van de Nederlandse partijen op de dopinglijst geplaatst zou moeten worden) en het opheffen van het verschil in verboden stoffen tussen controles binnen en buiten wedstrijdverband, met daarbij de voorwaarde dat de dopinglijst wel enkele extra aanpassingen behoeft als dit verschil inderdaad wordt opgeheven. De afgelopen jaren heeft WADA ook antwoorden en reacties gegeven op de opmerkingen die zij krijgen wat ons toestaat om nog specifieker te discussiëren over inhoudelijke onderwerpen. Dit is een mooi voorbeeld van grotere transparantie bij het vaststellen van het internationale antidoping-beleid. Hiernaast zijn er reacties gegeven op een zestal verschillende concepten van “Technical Documents” behorend bij de International Standard for Laboratories.

WADA Education Committee
De Dopingautoriteit is aanwezig geweest bij de WADA Global Education Conference, gehouden op 24 en 25 oktober 2018 in Beijing, China. Tijdens de conferentie heeft de Dopingautoriteit in een sessie voor NADO’s een presentatie gegeven over de Supplementenwijzer App.

WADA Athletes Committee
Chiel Warners, voorzitter van de AtletenCommissie van NOC*NSF en lid van het bestuur van NOC*NSF werd – mede op voordracht van de Dopingautoriteit - voor drie jaar benoemd in de AtletenCommissie van WADA (2017-2019). Chiel Warners en de Dopingautoriteit hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie en de ondersteuning door de Dopingautoriteit.

Social Science Research
De Radboud Universiteit voerde in samenwerking met de Dopingautoriteit een tweejarig onderzoek uit naar de invloed van ethische training op de (anti)dopinghouding van sporttalenten. Dit onderzoek is officieel op 1 april 2016 van start gegaan. In 2016 is een pilot uitgevoerd onder sporttalenten, is een start gemaakt met de ontwikkeling van de interventies en is aan werving van deelnemers gedaan. Het daadwerkelijke onderzoek is gestart in 2017. Het project is eind juni 2018 afgerond.

WADA – ADO Symposium
De Dopingautoriteit nam deel aan het jaarlijkse WADA – ADO Symposium te Lausanne. Tijdens dit Symposium werd een breed scala aan onderwerpen bestreken, terwijl in de marge van het Symposium een groot aantal andere bijeenkomsten en ontmoetingen plaatsvonden. Het ADO Symposium heeft zich ontwikkeld tot het jaarlijkse moment waarop het grootste deel van de bestaande anti-dopingorganisaties elkaar ontmoet om ontwikkelingen in het vak te bespreken en te bevorderen.

WADA Intelligence & Investigations Working Group
De Dopingautoriteit participeerde in de internationale Intelligence & Investigations werkgroep van WADA. De groep bestaat voornamelijk uit Intelligence Officers en/of Intelligence analisten. Tijdens de door WADA georganiseerde bijeenkomsten informeren de leden van de werkgroep elkaar over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven ten aanzien van het werkproces Intelligence & Investigations en wordt actuele informatie uitgewisseld. Tevens werden diverse casus besproken en afspraken gemaakt ten aanzien van het verzamelen en uitwisselen van informatie aangaande (de internationale samenwerking bij) dopingonderzoeken.

WADA NADO Working Group
De Dopingautoriteit is vertegenwoordigd in deze werkgroep, die adviezen geeft over ontwikkelingen binnen WADA die het belang en de positie van NADO’s raken. De standpunten en adviezen van de Werkgroep worden gerapporteerd aan de Foundation Board, en worden voor een belangrijk deel verwerkt in het beleid van WADA. De werkgroep kwam in 2018 tweemaal bij elkaar, beide malen in Montreal.

WADA Prevalence of Doping Working Group
Op verzoek van WADA wordt deelgenomen in de Prevalence of Doping Working Group. Het algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze vergroot kan worden. In 2018 is een eerste pilot-onderzoek uitgevoerd bij de Commonwealth Games in Australië.

RAAD VAN EUROPA

CAHAMA en Monitoring Group
Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. 1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2018 vooral op de non-compliance van Rusland, de compliance toetsing door WADA van alle dopingorganisaties wereldwijd (waaronder dus ook de Dopingautoriteit), de wensen van WADA qua budgettoename, alsmede de voorbereiding op de presidentsverkiezingen van WADA.
Hiernaast heeft de Dopingautoriteit twee vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa, en het ontwikkelen en verbeteren van antidoping systemen en structuren. In 2018 is specifiek gekeken naar de onafhankelijkheid van NADO’s.

Anti-Doping Conventie
In het kader van het voorzitterschap van de Ad hoc working group for the revision of the Anti-Doping Convention van de Raad van Europa hebben in 2018 twee bijeenkomsten plaatsgevonden: op 4 juli in Straatsburg en op 19 november in Parijs. Doel van deze werkgroep is te komen tot een aanbeveling over de mogelijke aanpassing van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa.

Advisory Groups: Legal Issues
De Dopingautoriteit heeft geparticipeerd in de ‘Advisory Group on Legal Issues’ van de Raad van Europa op 5 juli in Straatsburg, en de werkgroep on Human Rights in Straatsburg op 3 juli en in Parijs op 20 november.

Advisory Groups: Education
De Dopingautoriteit heeft in het kader van de ‘Expert Group on Education’ van de Raad van Europa deelgenomen aan de vergadering op 7-8 maart (Dublin, Ierland) en 3-4 september (Qawra, Malta). Tijdens de bijeenkomst in Dublin heeft de Dopingautoriteit een presentatie gegeven over het topsportprogramma Be PROUD.

iNADO

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO
Direct na de oprichting van iNADO in 2012 heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In 2018 consolideerde iNADO zich als het kennisinstituut en de belangenvertegenwoordiger van de National Anti-Doping Organisaties die zich erbij hebben aangesloten. De Dopingautoriteit droeg op vele manieren bij aan het werk van iNADO, en heeft sinds 2016 ook zitting in het bestuur van iNADO. De iNADO workshop in Lausanne, voorafgaande aan het WADA – ADO Symposium, werd bijgewoond.

IADA

International Anti-Doping Arrangement – IADA
De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van landen, die in Gold Coast (Australië) werd georganiseerd. Zuid-Afrika besloot begin 2016 om het Arrangement te verlaten, en sindsdien bestaat IADA uit tien landen. Het huidige Arrangement liep van 2015 tot en met 2018.

OVERIG

NADO Leaders Summits
Na het openbaar worden van het tweede rapport over de Russische dopingproblematiek (samengesteld door Richard McLaren, daartoe als Independent Person aangesteld door WADA) besloot een aantal ontwikkelde NADO’s om bijeen te komen en de consequenties van dit rapport te bespreken. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in 2016. In 2018 vonden drie bijeenkomsten plaats, in Bonn, Londen en in Parijs. Deze bijeenkomsten werden afgesloten met persverklaringen namens de aanwezige NADO’s over de stappen die deze NADO’s noodzakelijk achtten om de geconstateerde problematiek het hoofd te bieden. De gezamenlijke standpunten werden uitgebreid geciteerd in media over de hele wereld, en de invloed op het beleid van sportorganisaties is duidelijk aanwezig.

Erasmus+ Project FAIR
De Dopingautoriteit is partner in een driejarig (2017-2019) project getiteld ‘Forum for Anti-Doping in Recreational Sport’ (FAIR). Initiatiefnemer van dit project is EuropeActive. De focus van dit project is gericht op het verbeteren van preventieprogramma’s in fitness/recreatieve sport én regulering van sportvoeding(supplementen) in Europese lidstaten.

Erasmus+ Project RESPECT
De Dopingautoriteit is partner in een driejarig (2018-2020) project getiteld ‘Research-Embedded Strategic Plan for Anti-Doping Education: Clean Sport Alliance Initiative for Tackling Doping’ (RESPECT). Initiatiefnemer van dit project is Leeds Beckett University. Het doel van het project is om een brug te slaan tussen de academische wereld op het gebied van social science en de praktische dopingeducatiewereld. De nadruk ligt op het versterken van de stem van de schone sporters.

Open House CHINADA
Op 26 oktober, de dag na de WADA Global Education Conference, heeft CHINADA in samenwerking met iNADO een Open House verzorgd. Ook hier is de Dopingautoriteit bij aanwezig geweest.

Diverse collegiale contacten
Naast en in aanvulling op de collegiale contacten in het kader van vergaderingen is er veelvuldig bilateraal contact met collega’s over doping gerelateerde vraagstukken. In 2018 was de relatie met onze Russische collega’s van bijzonder belang. Onze zusterorganisatie RUSADA, geschorst en vrijwel geheel ontmanteld nadat het Russische dopingschandaal aan het licht kwam, werd vanaf 2017 onder nieuw leiderschap geleidelijk weer opgebouwd, en gaf in 2018 uitvoering aan een omvangrijk Russisch antidopingprogramma, overigens onder supervisie van en in nauwe samenwerking met WADA en verschillende andere NADO’s. Ter ondersteuning van deze positieve ontwikkeling verzorgde de directeur van de Dopingautoriteit een lezing tijdens een door RUSADA en de Russische Olympische Universiteit georganiseerde conferentie. Een maand later bezocht de directeur van RUSADA het kantoor van de Dopingautoriteit in Capelle aan den IJssel.

RUSADA Groepsfoto
Directeur van RUSADA, Yuriy Ganus, tweede van links, tijdens zijn bezoek aan het kantoor van de Dopingautoriteit