Bestuur
De Dopingautoriteit kent een driehoofdig bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris is benoemd op voordracht van NOC*NSF, terwijl de penningmeester is benoemd op voordracht van het Ministerie van VWS. Voor een overzicht van de samenstelling van het bestuur aan het einde van het verslagjaar wordt verwezen naar  bijlage 2.

Het bestuur hanteert een bestuursmodel waarbij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en ook voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering aan de directeur zijn gedelegeerd. Het bestuur bestuurt met andere woorden ‘op hoofdlijnen’.

Raad van Advies
De Dopingautoriteit kent een statutair verankerde Raad van Advies. Ultimo 2018 bestaat de Raad uit zeven personen (waarmee de Raad compleet is), die allen een specifieke belangengroep of een specifiek kennisgebied vertegenwoordigen. De AtletenCommissie heeft er bovendien voor gekozen een vaste vervang(st)er aan te wijzen die in voorkomende gevallen het vaste Raad van Advies-lid namens de AtletenCommissie vervangt. De Raad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar bijeen. Voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Advies wordt verwezen naar bijlage 2.

Bureaupersoneel
De Dopingautoriteit kent in het verslagjaar drie afdelingen (Preventie, Opsporing & Handhaving, en Ondersteuning), en een Bedrijfsjurist. De drie afdelingshoofden en de Bedrijfsjurist vormen samen met de Directeur het Management Team.
Ultimo 2018 omvatte de bureauformatie 19 personen, met een taakomvang van 15,3 fte. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 3.

Doping Controle Officials (DCO’s)
Naast het kantoorpersoneel waren eind 2018 20 parttime Doping Controle Officials (twaalf mannen en acht vrouwen, zie bijlage 4) actief, aangesteld op basis van zogenaamde minimumuren-contracten.

Kwaliteit
Binnen het antidoping-beleid wordt veel waarde gehecht aan het leveren van kwaliteit. Veel dopingorganisaties werken dan ook met kwaliteitssystemen. Dit is met name relevant voor de uitvoering van dopingcontroles. De Dopingautoriteit en haar rechtsvoorgangers zijn sinds 1998 ISO-gecertificeerd geweest. In september 2013 verwierf onze organisatie een nieuw ISO 9001:2008 Certificaat, dat drie jaar geldig was. In september 2016 is dit certificaat verlopen, en in verband met de toekomstige oprichting van het zbo Dopingautoriteit is ervoor gekozen geen nieuw certificaat aan te vragen.
In mei 2011 werd een Klachtenprocedure vastgesteld en op de website gepubliceerd. Er is in 2018 geen enkele klacht afgehandeld volgens deze procedure.

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie) en GDS-beroepscommissie
Eén van de bepalingen uit het dopingreglement betreft de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve van de Nederlandse sportbonden een commissie geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie), die bestaat uit onafhankelijke artsen. Sporters die het niet eens zijn met een besluit van de GDS-commissie kunnen in beroep gaan bij de GDS-beroepscommissie, die in 2016 werd geïnstalleerd. De GDS-beroepscommissie bestaat uit drie personen.

Commissie Naleving Dopingsancties (CND) en Beroepscommissie Naleving Dopingsancties (BND)
De Dopingautoriteit moet conform de Wereld Anti-Doping Code toezicht houden op de tenuitvoerlegging van opgelegde dopingsancties. Als een sanctie niet (correct) wordt nageleefd, vangt dezelfde sanctie opnieuw aan, na afloop van de oorspronkelijk opgelegde sanctie. De Commissie Naleving Dopingsancties is belast met het vaststellen of een sanctie daadwerkelijk niet (correct) is nageleefd, en of er sprake is van een of meer redenen om de vervolgsanctie te matigen. In 2017 is hier een Beroepscommissie Naleving Dopingsancties aan toegevoegd. Bij de BND kan in beroep worden gegaan tegen uitspraken van de CND. De CND en de BND hebben in 2018 geen enkele zaak behandeld.