Bijdragen in dopingzaken
De Dopingautoriteit is actief betrokken bij alle aspecten van de tuchtrechtelijke behandeling van dopingzaken. Een belangrijke rol van de Dopingautoriteit in dit kader betreft het nemen van conclusies in dopingzaken, en het aanwezig zijn bij de mondelinge behandeling van een dopingzaak. Door een conclusie te nemen kan de Dopingautoriteit een toelichting geven op het dossier, alsmede ingaan op de relevante bepalingen uit het NDR en het door de sporter of andere persoon gevoerde verweer. De Dopingautoriteit heeft in alle dopingzaken die in 2018 door tuchtcolleges zijn behandeld, inclusief de beroepszaken, een schriftelijke conclusie ingediend, in een enkel geval nog gevolgd door een aanvullende conclusie. In alle gevallen was de Dopingautoriteit ook aanwezig bij de mondelinge behandeling.

Artikel tuchtrechtspraak in Nederland
Op 1 januari 2019 is de Wuab in werking getreden. In 2018 heeft de Dopingautoriteit verdere bijdragen geleverd aan het wetgevingstraject, waaronder met name de inhoud van deze Wuab.

Daarnaast heeft 2018 in het teken gestaan van de voorbereiding op het ontstaan van het zbo Dopingautoriteit. Het betrof hier met name het vaststellen welke beslissingen van de Dopingautoriteit besluiten zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dergelijke besluiten zijn namelijk vatbaar voor bezwaar en beroep. Verder zijn voorbereidingen getroffen in het kader van de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), en is voldaan aan alle uit de Algemene verordening gegevensbescherming voortvloeiende verplichtingen.

Aanzet samenwerkingsprotocollen
In de Kamerbrief d.d. 4 juli 2018 van de minister voor Medische Zorg en Sport betreffende maatregelen ter versterking van de aanpak van doping, heeft de minister onder andere aangegeven dat sprake is van een dekkend kader van wetten die van belang zijn op het domein van doping, doch dat voor een effectieve uitvoering samenwerking cruciaal is. De minister heeft de Kamer geïnformeerd dat om die reden samenwerkingsprotocollen zullen worden opgesteld tussen de NVWA, IGJ, Douane, OM, Politie en FIOD enerzijds en de Dopingautoriteit anderzijds. Deze Kamerbrief heeft het startpunt gevormd van bilaterale gesprekken tussen voornoemde instanties en organisaties over de toekomstige samenwerking en uitwisseling van informatie.

Structurele activiteiten en werkzaamheden
In 2018 behoorden tot de structurele juridische werkzaamheden het verlenen van algemene juridische dienstverlening en ondersteuning binnen de organisatie. Het ging hierbij om het opstellen en beoordelen van contracten, brieven, (beleids)notities, en advisering ten behoeve van de verschillende afdelingen van de Dopingautoriteit, alsook de directie.

Tot de structurele activiteiten behoorden in 2018 verder het verlenen van toelichting en advisering aan sportbonden, en in enkele gevallen ook sporters, inzake de inhoud, werking en toepassing van het Dopingreglement.