ALGEMEEN

De Dopingautoriteit is in 2019 zeer actief betrokkene geweest bij het internationale dopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is vierledig: de Dopingautoriteit beoogt actuele kennis te vergaren, het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden, het Nederlandse antidopingbeleid uit te dragen en de internationale samenwerking te versterken.

WADA

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie op de concept-dopinglijst verstuurd naar WADA. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en het Ministerie van VWS.

NADO Advisory Group

De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft zitting in deze adviescommissie van het World Anti-Doping Agency. De groep kwam tweemaal bijeen, op 15/16 april en 7/8 oktober 2019, beide keren in Montréal, Canada. De groep besprak diverse onderwerpen die van belang zijn voor de samenwerking tussen Nationale Anti-Doping Organisaties en WADA. De standpunten en adviezen van de groep werden schriftelijk aan bestuur en management van WADA voorgelegd.

WADA Prevalence of Doping Working Group

Op verzoek van WADA wordt deelgenomen in de Prevalence of Doping Working Group. Het algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze vergroot kan worden.

RAAD VAN EUROPA

CAHAMA en Monitoring Group

Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2019 vooral op de non-compliance van Rusland, de compliance toetsing door WADA van alle dopingorganisaties wereldwijd (waaronder dus ook de Dopingautoriteit), de wensen van WADA qua budgettoename, alsmede de voorbereiding op de presidentsverkiezingen van WADA.
Hiernaast heeft de Dopingautoriteit de twee jaarlijkse vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa, en het ontwikkelen en verbeteren van anti-doping systemen en structuren.

Anti-Doping Conventie

Sinds 2017 heeft een werkgroep van de Raad van Europa, onder voorzitterschap van het hoofd Juridische Zaken van de Dopingautoriteit, zich beziggehouden met een studie naar de wenselijkheid en noodzakelijkheid van het aanpassen van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa. In 2019 heeft de Monitoring Group behorende bij de Anti-Doping Conventie unaniem voorstellen goedgekeurd om te komen tot een aanpassing van de huidige Conventie. Het Comité van Ministers zal nu gevraagd worden een besluit te nemen over het daadwerkelijk formeel in gang zetten van het proces tot het opstellen van een aangepaste Conventie.

Advisory Groups: Legal Issues

De Dopingautoriteit heeft geparticipeerd in de ‘Advisory Group on Legal Issues’ van de Raad van Europa op 29 januari en 10 september in Straatsburg, en de werkgroep on Human Rights in Straatsburg op 3 juli en 19 november.

Advisory Groups: Education

De Dopingautoriteit heeft in het kader van de ‘Expert Group on Education’ van de Raad van Europa deelgenomen aan de vergadering op 17-18 januari (Parijs, Frankrijk) en 5-6 september (Londen, Verenigd Koninkrijk). Daarnaast is uit deze groep een werkgroep ontstaan. Deze ‘Drafting Group’ helpt WADA mee bij het schrijven van de Education Guidelines. De Dopingautoriteit heeft zitting in deze groep en heeft deelgenomen aan een webinar-vergadering op 28 oktober en aan een vergadering op 10 en 11 december (Madrid, Spanje).

Ook is deelgenomen aan een vergadering van de ‘Expert Group on Science’ van de Raad van Europa op 23-24 januari (Parijs, Frankrijk). Op 25 juni is deelgenomen aan een webinar-vergadering van dezelfde groep.

Anti-Doping Convention (Annual) Symposium

Het hoofd Juridische Zaken en de voorzitter woonden op 4 april het door de Raad van Europa georganiseerde Symposium bij. De voorzitter gaf bij die gelegenheid een presentatie over de Anti-Doping Conventie van de RvE. Na afloop van dit Symposium besloot de RvE hier een jaarlijkse bijeenkomst van te maken.

iNADO

iNADO hoofddoelstellingen zijn: het ondersteunen en versterken van het werk van Nationale Anti-Doping Organisaties, en vertegenwoordigen van de leden in het internationale domein.
De Dopingautoriteit is een zeer actief lid van het Institute for National Anti-Doping Organizations (iNADO). De voorzitter is bovendien vicevoorzitter van de Board of Directors van het instituut, en vervangt in die rol bij afwezigheid de voorzitter van de Board of Directors. De Dopingautoriteit nam deel aan, en leverde bijdragen aan, de jaarlijkse iNADO Workshop, diverse Webinars en andere iNADO activiteiten. De voorzitter van de Dopingautoriteit was tevens voorzitter van de commissie die in de tweede helft van 2019 een nieuwe CEO voor de organisatie selecteerde.

EUROPESE UNIE

Erasmus+ Project FAIR / FAIR+

De stichting ADAN was partner in een driejarig (2017-2019) project getiteld ‘Forum for Anti-Doping in Recreational Sport’ (FAIR). Initiatiefnemer van dit project is EuropeActive. De focus van dit project was gericht op het verbeteren van preventieprogramma’s in fitness/recreatieve sport én regulering van sportvoedings(supplementen) in Europese lidstaten. De uitkomsten van het project staan beschreven in een eindrapportage.

De Dopingautoriteit is ook partner in het opvolgende project genaamd FAIR+. Het doel van het project is om de Europese samenwerking bij de aanpak van doping in ‘recreatieve sporten’ te vergroten.

Erasmus+ Project RESPECT / RESPECT-P

De stichting ADAN is partner in een driejarig (2018-2020) project getiteld ‘Research-Embedded Strategic Plan for Anti-Doping Education: Clean Sport Alliance Initiative for Tackling Doping’ (RESPECT). Initiatiefnemer van dit project is Leeds Beckett University. Het doel van het project is om een brug te slaan tussen de academische wereld op het gebied van social science en de praktische dopingeducatiewereld. De nadruk ligt op het versterken van de stem van de schone sporters. Voor het project heeft (oud-)topsporter en psycholoog Jacco Arends 14 Nederlandse sporters geïnterviewd over het thema ‘schone sport’. Ook hebben Jacco Arends en sporter Mark Bakker een bijdrage geleverd aan het Clean Sport Insight Forum in Londen (Verenigd Koninkrijk) op 4 september 2019.

In 2020 is ook de opvolging van RESPECT gestart (2020-2022), en de Dopingautoriteit is partner in dit project. Dit project heet RESPECT-P en is meer gericht op onderzoek en het versterken van de stem van de schone sporter binnen de gehandicaptensport.

Overig

Aansluitend aan de Raad van Europa Education Drafting Group vergadering in Madrid heeft de Dopingautoriteit op 12 december een bijeenkomst van AEPSAD (NADO Spanje) bijgewoond. De bijeenkomst was onderdeel van een Erasmus+ Project en ging over de preventie van doping in fitness.

DIVERSE COLLEGIALE CONTACTEN

  • Op 18 maart bezochten drie collega’s uit Japan (JADA) de Dopingautoriteit. De voornaamste gespreksonderwerpen waren het verzamelen van informatie, het uitzetten van dopingcontroles en het resultaatmanagement.
  • Op 11 april bezochten twee collega’s uit Zuid Korea (KADA) de Dopingautoriteit. De voornaamste gespreksonderwerpen waren de Wuab, het verzamelen van informatie, de Supplementenwijzer app en medische dispensaties.
  • Op 26 juni bezochten drie vertegenwoordigers van het equivalent van de Voedsel- & Warenautoriteit (SDFA) uit Saudi Arabië de Dopingautoriteit. Hierbij waren de voornaamste gespreksonderwerpen de Wuab, risico-inschattingen en trainingen.
  • Op 18 oktober heeft Karoline Solheim van Anti-Doping Norway een bezoek gebracht aan de Dopingautoriteit. Het doel was vooral om kennis te delen op het gebied van ‘public health en doping’.
  • Op 20 november hebben de educatieafdelingen van de Dopingautoriteit en NADA Germany een kennisuitwisselingsdag gehad op Papendal.