Raad van Advies

De Dopingautoriteit kent een Raad van Advies die in 2019 uit vijf personen bestond (zie voor de samenstelling Bijlage 2). De Raad kwam vier keer bijeen. Naast het bespreken en becommentariëren van het werk van de Dopingautoriteit aan de hand van voortgangsrapportages en andere stukken heeft de Raad tot taak het uitbrengen van adviezen aan de voorzitter van de Dopingautoriteit. De Raad bracht in 2019 zes adviezen uit. Deze zijn, voorzien van een appreciatie door de voorzitter, ter kennisgeving aan het ministerie van VWS gestuurd.

Personele bezetting; kantoor

De Dopingautoriteit kent in het verslagjaar vier afdelingen (Educatie, Handhaving & Opsporing, Juridische Zaken en Ondersteuning). De vier afdelingshoofden vormen samen met de voorzitter de Bestuurstafel.
Ultimo 2019 omvatte de bureauformatie 21 personen, met een taakomvang van 19,5 fte. Voor een overzicht wordt verwezen naar Bijlage 3.

Doping Controle Officials (DCO’s)

Naast het kantoorpersoneel waren eind 2019 16 parttime Doping Controle Officials (negen mannen en zeven vrouwen, zie Bijlage 3) actief, aangesteld op basis van zogenaamde minimumuren-contracten. De taakomvang van deze contracten is 1,6 fte.

Verzuim

Het verzuimpercentage in 2019 was aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren: 7,6% van de arbeidsdagen werd verzuimd. Dit hoge percentage werd voornamelijk veroorzaakt door twee (separate) privé-ongevallen. Als deze twee incidenten buiten beschouwing worden gelaten, is het verzuimpercentage 1,6%. Dat is een vol procentpunt lager dan het percentage in 2018 en 2017.

BHV

De Dopingautoriteit heeft drie bedrijfshulpverleners om de kans te maximaliseren dat er voldoende hulp is op het moment dat dit nodig is. In 2019 hebben er geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. In samenwerking met de andere huurders in het kantoorgebouw is een ontruimingsoefening gehouden.

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie)

Eén van de bepalingen uit het dopingreglement betreft de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve van de Nederlandse sportbonden een commissie geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie), die bestaat uit tien onafhankelijke artsen.

Commissie Naleving Dopingsancties (CND) en Beroepscommissie Naleving Dopingsancties (BND)

De Dopingautoriteit moet conform de World Anti-Doping Code toezicht houden op de tenuitvoerlegging van opgelegde dopingsancties. Als een sanctie niet (correct) wordt nageleefd, vangt dezelfde sanctie opnieuw aan, na afloop van de oorspronkelijk opgelegde sanctie. De Commissie Naleving Dopingsancties is belast met het vaststellen of een sanctie daadwerkelijk niet (correct) is nageleefd, en of er sprake is van een of meer redenen om de vervolgsanctie te matigen. In 2017 is hier een Beroepscommissie Naleving Dopingsancties aan toegevoegd. Bij de BND kan in beroep worden gegaan tegen uitspraken van de CND.

In 2019 werd voor de eerste maal een zaak voorgelegd aan de CND. De commissie oordeelde dat de betrokken sporter de aan hem opgelegde sanctie had geschonden, en legde een additionele straf van één jaar op aan de sporter. De sporter ging daarop beroep bij de BND, die oordeelde dat de sporter weliswaar de opgelegde sanctie geschonden had, maar dat hem daarvan geen verwijt gemaakt kon worden omdat zijn sportbond hem – ten onrechte – had gemeld dat hij vanaf een bepaalde datum weer speelgerechtigd was. De additioneel opgelegde sanctie werd daarom ongedaan gemaakt.

VWS-overleggen

Als zbo participeert de Dopingautoriteit in verschillende specialistische overleggen. Het is voor een relatief kleine organisatie als de Dopingautoriteit ondoenlijk om alle vergaderingen bij te wonen, maar opgedane contacten helpen op alle organisatorische vlakken. Het betreft overleggen op het gebied van bedrijfsvoering, personeelszaken, informatiebeveiliging, algemene beveiliging, privacy en integriteit.

Kwaliteitsborging

De Dopingautoriteit is een overheidsorganisatie waarop de Gedragscode Integriteit Rijk van toepassing is. Het tegengaan van frauduleus handelen heeft continue aandacht. Schendingen van de Gedragscode zijn in 2019 niet vastgesteld.

De Dopingautoriteit kent ook een Klachtenprocedure, naast de reguliere procedures die betrokkenen kunnen doorlopen in het kader van de Awb. Deze procedure is gepubliceerd op de corporate website. Van deze procedure is in 2019 geen gebruik gemaakt.

Informele klachten, fouten, verbeterpunten en datalekken vormen een standaard agendapunt tijdens het tweewekelijkse overleg van de Bestuurstafel, en de bespreking hiervan werd vastgelegd in de verslagen van deze bijeenkomsten.

Archiefwet

Om te voldoen aan alle eisen van de Archiefwet is in 2019 een project opgestart waarbij een Beheerregeling is vastgesteld en gepubliceerd.