Balans per 31 december 2019

(Na voorstel resultaatbestemming)

2019
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa118.158
Vlottende activa
Vorderingen423.260
Liquide middelen420.087
843.347
Totaal activa961.505
Passiva
Eigen Vermogen
Egalisatiereserve128.412
Bestemmingsfonds Dopingcontroles173.473
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS105.000
406.885
Voorzieningen26.838
Kortlopende schulden
Crediteuren167.164
Reservering personeelskosten82.912
Overige schulden277.706
527.782
Totaal passiva961.505

Staat van baten en lasten over 2019

Rekening 2019Begroting 2019
Baten4.276.7734.107.197
Activiteiten- en projectkosten
Directe kosten dopingcontroles1.542.344
Organisatiekosten
Personeelskosten1.866.679
Overige personeelskosten67.766
Afschrijvingen768
Huisvestingkosten81.528
Kantoorkosten141.483
Autokosten10.437
Algemene kosten158.705
Som der bedrijfslasten3.869.7104.107.197
Saldo van baten en lasten407.0630
Financiële baten en lasten -/-178
Resultaat406.8850

Resultaatbestemming

2019
Egalisatiereserve128.412
Bestemmingsfonds Dopingcontroles173.473
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS105.000
406.885