Bijlage 1 - Financieel overzicht

Balans per 31 december 2018

Activa

2018

 

2017

 

Vaste activa

       

Materiële vaste activa

 

€ 1

 

€ 59.937

         

Vlottende activa

       

Vorderingen

€ 141.998

 

€ 155.846

 

Liquide middelen

€ 448.027

 

€ 309.970

 
   

€ 590.025

 

€ 465.816

Totaal activa

 

€ 590.026

 

€ 525.753

         

Passiva

       

Stichtingsvermogen

       

Overige reserves

€ 73.121

 

€ 112.710

 

Egalisatiereserve ministerie VWS

€ 0

 

€ 0

 

Bestemmingsfonds dopingcontroles

€ 69.388

 

€ 31.426

 

Bestemmingsreserve

€ 0

 

€ 0

 
   

€ 142.509

 

€ 144.136

Langlopende schulden

     

 

Kortlopende schulden

       
 

 

 

 

 

Schulden aan leveranciers

€ 137.458

 

€ 158.771

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 113.816

 

€ 51.361

 

Overige schulden en overlopende passiva

€ 196.243

 

€ 171.485

 
   

€ 447.517

 

€ 381.617

Totaal passiva

 

€ 509.026

 

€ 525.753

Staat van baten en lasten over 2018

 

2018

 

2017

 

Baten

 

€ 3.504.964

 

€ 3.269.694

Directe kosten dopingcontroles

€ 1.626.003

 

€ 1.631.601

 

Kosten alg. functioneren (incl. indirecte kosten dopingcontroles)

€ 1.879.632

 

€ 1.732.995

 

Projectkosten

€ 0

 

€ 70.463

 
   

€ 3.505.635-

 

€ 3.435.059-

         

Lonen en salarissen

€ 944.362

 

€ 907.200

 

Sociale lasten

€ 140.714

 

€ 126.135

 

Pensioenlasten

€ 86.487  

 

€ 79.646

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 30.518

 

€ 33.127

 

Overige waardeveranderingen van materiёle vaste activa

€ 18.544

 

€ -

 

Overige personeelskosten

€ 55.935

 

€ 39.095

 

Huisvestingskosten

€ 81.944

 

€ 85.193

 

Kantoorkosten

€ 143.010

 

€ 129.491

 

Autokosten

€ 15.855

 

€ 15.860

 

Verkoopkosten

€ 1.482

 

€ 265

 

Algemene kosten

€ 77.511

 

€ 73.918

 

Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten

€ 1.596.361-

 

€ 1.489.930-

 

Som der bedrijfslasten

 

           € -

  

           € -

         

Saldo van baten en lasten

 

€ 671-

 

€ 165.365-

         

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

€ 26

 

€ 384

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

€ 982

 

€ 2.066

 
         

Financiële baten en lasten

 

€ 956-

 

€ 1.682

         

Resultaat

 

€ 1.627-

 

€ 167.047-