Algemeen

Het algemene doel van de afdeling Preventie is: het voorkómen van onbewuste en bewuste dopingovertredingen in de Nederlandse sport.

De anders-georganiseerde sport (fitness) kent geen dopingreglement noch dopingovertredingen. De doelen zijn derhalve vanuit een volksgezondheidsoogpunt geformuleerd en luiden: het voorkómen van onbewust en bewust dopinggebruik, dan wel het voorkómen van (extra) gezondheidsschade door dopinggebruik (harm reduction).’

De belangrijkste doelgroepen zijn:

  • (Aankomende) topsporters;
  • Sporters en fitnessprofessionals in de anders-georganiseerde sport (fitness);
  • Sportbegeleiders (m.n. trainer/coaches, sport- en huisartsen, (sport)fysiotherapeuten, (sport)diëtisten, sportmasseurs, ouders);
  • Sportbonden;
  • Het algemene publiek.

Bij de voorlichting binnen de georganiseerde sport wordt informatie aangeboden over de dopingregels en de risico’s van dopinggebruik. Daarnaast worden gezonde en geoorloofde alternatieven om prestaties te verbeteren aangereikt, en wordt getracht een anti-dopinghouding bij sporters en begeleiders te versterken dan wel te realiseren.

Sinds 2015 wordt bij de voorlichting voor (top)sporters de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) toegepast. De DLDS beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Aansluitend op deze fasen zijn drie verschillende voorlichtingen voor sporters ontwikkeld: Brons, Zilver en Goud.

Brons (±15 jaar) is een introductie van het onderwerp doping. De onderwerpen die bij deze voorlichting aan bod komen zijn de dopingregels, dopingcontroles en de risico’s voor onbewust dopinggebruik.

Zilver (±17 jaar) is meer gericht op het oefenen van vaardigheden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de informatie uit brons bekend is, en is er sprake van een meer praktische aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend met de Dopingwaaier App.

Goud is met name voor topsporters met een whereabouts-verplichting. Tijdens deze voorlichting komen de whereabouts-regels uitgebreid aan bod, maar wordt er ook gediscussieerd over lastige dopingdilemma’s waar sporters tegenaan kunnen lopen, zoals dopinggebruik door een teamgenoot of medicijngebruik om beter te presteren.

In bijeenkomsten voor sportbegeleiders komen dezelfde onderwerpen als bij sporters aan bod, met daarnaast aandacht voor de rechten en vooral plichten van begeleiders en tevens risico-verkleinende en –vergrotende factoren t.a.v. dopinggebruik.

Binnen de anders-georganiseerde sport zijn de doelgroepen primair fitnessers en fitnessprofessionals. Voor de fitnessers zijn er een website, artikelen en boeken. Voor de doelgroep fitnessprofessionals worden naast website en boeken vooral gastlessen verzorgd binnen de diverse fitnessopleidingen. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende soorten dopinggeduide middelen, risico’s voor gebruik, (bij)werkingen van de middelen, zin en onzin van supplementen, dopingpreventie en het programma Eigen Kracht. Ook is er aandacht voor harm reduction, het verkleinen van (gezondheids)risico’s bij gebruik.

De corporate website (www.dopingautoriteit.nl) en de websites www.dopefree.nl en www.eigenkracht.nl zijn belangrijke manieren van communicatie met de diverse doelgroepen. Iedereen met een doping gerelateerde vraag kan deze per e-mail stellen aan de Doping E-maillijn. Binnen een werkdag krijgt men antwoord. 

Topsport

Naast het programma 100% Dope Free is er ook in 2015 veel tijd gestoken in het actieplan Koersen op een schone sport. Dit actieplan geeft vervolg aan aanbevelingen van de Commissie Anti-Doping Aanpak met als belangrijke missie: de anti-dopingcultuur in het wielrennen te versterken. Dit actieplan, gezamenlijk uitgevoerd met de KNWU en NOC*NSF en gesubsidieerd door het ministerie van VWS, was begin 2014 van start gegaan en liep tot najaar 2015. 

100% Dope Free

Alle voorlichtingsactiviteiten gericht op de Nederlandse topsport zijn momenteel ondergebracht binnen het programma 100% Dope Free. Dit programma is o.m. gebaseerd op periodieke enquêtes onder Nederlandse topsporters. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de topsporters tegen het gebruik van doping is. Dit programma richt zich naast het verstrekken van informatie met name ook op een attitude- en gedragsbehoud c.q. -verandering. 

www.dopefree.nl

In 2015 is deze website ingrijpend veranderd. Om de site makkelijker te vinden is de naam veranderd van www.100procentdopefree.nl in www.dopefree.nl. Daarnaast is de gehele site opnieuw vormgegeven en responsive gemaakt. De site neemt een centrale plek in; alles is er te vinden. Er zijn in 2015 zeventien nieuwsberichten verschenen. Deze worden meteen naar alle abonnees (zo’n 14.500) verstuurd.

Vernieuwde website
Vernieuwde website www.dopefree.nl

100% Dope Free - True Winner

Bij dit deel van het programma (gestart in december 2007) kunnen (aankomende) top- en wedstrijdsporters een anti-dopingstatement ondertekenen en zich zo actief uitspreken voor een schone sport. Na ondertekening krijgt men het gouden polsbandje (toegestuurd of uitgereikt) als symbool voor het feit dat je alleen een echte winnaar bent als je zonder doping presteert en gepresteerd hebt. In 2015 steeg het aantal getekende statements van 29.500 naar 30.600 (+1.100).

Dit deel is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met de NOC*NSF AtletenCommissie. Ambassadeurs waren al: Femke Dekker (roeien), Carl Verheijen (schaatsen), Richard Bottram (Marathon365 & Wheel of Energy), Epke Zonderland (turnen), Mirjam de Koning-Peper (IPC zwemmen), Thijs van Valkengoed (zwemmen), Churandy Martina (atletiek), Marianne Vos (wielrennen), Vince Rooi (honkballer) en Bauke Mollema (wielrenner). In 2015 zijn er twee ambassadeurs bijgekomen die zich in een video introduceren: Madelein Meppelink (beachvolleybal) en Jetze Plat (handbiken/triathlon). Eind 2015 overleed ambassadeur Jokelyn Tienstra. 

Opnames video Madelein Meppelink (rechts)
Opnames video Madelein Meppelink (rechts)

Voorlichtingsbijeenkomsten

In 2015 is de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) ingevoerd. Met diverse bonden is afgesproken welke voorlichting (brons, zilver en/of goud) het beste bij welke groep sporters past. Dit heeft in 2015 tot een forse toename (+81%) van het aantal voorlichtingen geleid, namelijk in totaal 65 (in 2014: 36).

 Daarnaast is er een digitale toets op het niveau van voorlichting brons ontwikkeld en in gebruik genomen. Deze toets bestaat uit 10 juist/onjuist vragen en wordt gebruikt om aan het eind van een voorlichting brons de opgedane kennis van de sporters te testen. Terwijl de toets wordt gemaakt (op smartphones of tablets) zijn de scores live te volgen op een groot scherm. De toets kan ook los van een voorlichting worden gemaakt op www.dopefree.nl/toetsbrons

Vraag 3 van de toets
Vraag 3 van de toets
Schermen toets brons (onderste scherm is fictief voorbeeld).

Outreach-events

In 2015 zijn er negen outreach-events geweest (2014: zes). Hierbij worden doelbewust evenementen/wedstrijden bezocht waar aan grote groepen (m.n. jonge talentvolle) sporters, hun ouders en trainers/coaches algemene informatie kan worden verstrekt en waar zij aan de Dopingautoriteit vragen kunnen stellen. Ook kan men het 100% Dope Free – True Winner statement tekenen. Met de WADA-dopingquiz kan men een incentive winnen. Outreach-events in 2015 vonden plaats bij: WK IJshockey (2 dagen), EK Jiu Jitsu (2 dagen), NJJK Zwemmen Lange Baan, NJK Atletiek, WK Beachvolleybal (2 dagen), WK Sportvissen, Teamoverdracht EYOF, NK Sprint Triathlon, Bijeenkomst deelnemers Paralympische Spelen 2016. 

Artikelen

In elk aflevering van het NOC*NSF-topsportblad Lopend Vuur is een actueel dopingonderwerp behandeld. In 2015 zijn in totaal acht artikelen verschenen.

Dopingwaaier App

Sinds eind 2013 bestaat de Dopingwaaier App (iOS en Android). Voor andere systemen bestaat een responsive website: www.dopingwaaier.nl.

 Naast de onderdelen die ook in de fysieke dopingwaaier zaten biedt de app de mogelijkheid om alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen te controleren op dopinggeduide stoffen. Ook de NZVT-lijst kan via de app bekeken worden. Dit alles maakt de verspreiding van de informatie in de dopingwaaier een stuk eenvoudiger, goedkoper en sneller.

 De Dopingwaaier App is eind december 2013 beschikbaar gekomen. Eind 2014 was het totaal aantal downloads 8.396. Een jaar later was dit aantal 13.157. Dat betekent dat er in 2015 4.761 downloads zijn bijgekomen.

 Eind 2015 is de Dopingwaaier App geüpdatet. Het menu is uitgebreid en de zoekfuncties van de geneesmiddelen en de NZVT-lijst zijn verbeterd.

 Om de Dopingwaaier App blijvend onder de aandacht te brengen is deze via een z-card, digitale advertenties en voorlichtingen onder de aandacht van vele doelgroepen gebracht.

Koersen op een schone sport

In juni 2013 bracht de Commissie Anti-Doping Aanpak - beter bekend als de Commissie Sorgdrager - haar rapport uit. In het rapport doet de Commissie diverse anti-doping aanbevelingen voor het wielrennen en voor topsport in het algemeen. Op verzoek van het ministerie van VWS is een actieplan ontwikkeld voor 2014-2015 waarbij gewerkt werd aan versterking van de reeds ingezette cultuuromslag. De projectpartners waren KNWU, NOC*NSF en de Dopingautoriteit. Het project kreeg de naam: Koersen op een schone sport. Een groot deel van het project is wieler-specifiek, maar er zijn ook sporttak overstijgende onderdelen. Koersen op een schone sport bestaat uit 5 pijlers: bewustwording, openheid, trainers & begeleiders, wielrennen internationaal en dopingcontroles. De activiteiten per pijler in 2015 waren:

 Bewustwording

  • De eerder gemaakte video van Rudi Kemna (ex-profwielrenner en thans ploegleider van Giant-Alpecin) over een veranderde dopingcultuur is voorzien van Engelse ondertiteling.
  • Samen met NOC*NSF is een Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) ontwikkeld. Een leerlijn behelst een achtjarig opleidingsprogramma in het traject van talent naar topsporter. Aan de hand van een aantal thema’s en concrete doelstellingen is bepaald wat talenten zouden moeten weten en kunnen. Het aanbod is verdeeld over drie voorlichtingen: brons, zilver en goud. In 2015 is de DLDS ingevoerd.
  • In de loop van 2014 is er gewerkt aan de 100% Dope Free Challenge. Dit is een online game, bedoeld voor alle leden van de KNWU. Hierbij worden in vijf korte video’s een dilemma geschetst waarbij per dilemma een keuze moet worden gemaakt en waarmee punten zijn te winnen. Er kon zowel individueel als per wielerclub worden gespeeld. Het doel van deze challenge is na te denken over de keuzes die gemaakt worden bij doping gerelateerde zaken. De periode waarin men de challenge kon doen betrof maart-april 2015. Gedurende de deelnameperiode kon men de klassementen op de website volgen. Ook dit had als doel de deelname te vergroten. Uiteindelijk namen van de 22.810 genodigden er 1.054 deel aan de challenge wat neerkomt op 5%. Twee derde van de verenigingen (150 totaal) deed mee.
  • Alle deelnemers aan de challenge kregen een uitnodiging voor de Koers Schoon Experience Day (KSED). Deze KSED vond plaats op zaterdag 12 september 2015 op Papendal. Het maximale aantal van 150 deelnemers werd die dag geïnformeerd over dopingpreventie en daarnaast op welke innovatieve en schone manieren wielrenners nog prestatieverbetering kunnen bereiken. Dit laatste werd door World Tour Ploeg Giant-Alpecin en de KNWU verzorgd. Uiteindelijk werd het een zeer geslaagde dag voor de deelnemers en organisatie. Een impressievideo is hier te zien.
  • Op 1 oktober liep de projectperiode af en is een gezamenlijke eindrapportage gemaakt. 
Factsheets Project KOESS.
Factsheets Project KOESS.

Dopingcontroles

Net als in 2014 zijn ook in 2015 100 extra dopingcontroles uitgevoerd op wat lager niveau en bij een wat jongere doelgroep dan normaliter wordt gecontroleerd. De dopingcontroles hadden met name een preventieve insteek. Het is belangrijk dat men zich al eerder bewust is van dopingcontroles.

Samen voor een schone sport

Tijdens de Nationale Dopingconferentie op 23 april 2015 zegde minister Schippers drie ton toe voor een vervolg op Koersen op een schone sport. Zes partijen hebben vervolgens een actieplan opgesteld: Atletiekunie, KNBB (Biljartbond), KNVB (Voetbalbond), Fit!vak, Dopingautoriteit en NOC*NSF (coördinator). Het plan heeft als titel: Samen voor een schone sport. Eind 2015 is de subsidieaanvraag voor het actieplan gehonoreerd. 

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (commissie en secretariaat)

Vergeleken met 2014 heeft de regelgeving omtrent dispensaties in 2015 nagenoeg geen wijzigingen ondergaan. 

 Er is in 99 gevallen dispensatie verleend. Er werd in acht gevallen een verzoek niet gehonoreerd.

Tabel 1: afhandeling medische dispensaties in 2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toegewezen 140 111 82 89 88 99
Niet toegewezen 12 (7,9%) 8 (6,7%) 1 (1,2%) 4 (4,3%) 6 (6,4%) 8 (7,5%)

De meeste toestemmingen hadden in 2015 betrekking op het gebruik van methylfenidaat: 44, net als in voorgaande jaren. Percentueel betekent dat 44,4%, vergelijkbaar met 2014.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was prednison/prednisolon (14,1%) en insuline (13,1%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 33 verschillende sportbonden.

Met 20 toegekende aanvragen was de KNWU weer het best vertegenwoordigd (20,2%), gevolgd door de KNZB (13,1%), en de Atletiekunie en de KNVB (beide met 6,1%).

Anders-georganiseerde sport

Programma Eigen Kracht

Binnen de anders georganiseerde sport is de belangrijkste doelgroep: bezoekers van fitnesscentra en hun directe omgeving. Bij deze laatste categorie betreft het vooral fitnessinstructeurs, maar ook ondernemers.

www.eigenkracht.nl

Centraal staat de Eigen Kracht-website. Naast tekst wordt steeds meer gebruik gemaakt van video’s. Verder zijn er vier volledige jaarprogramma’s te vinden voor vier verschillende trainingsdoelen. De site is gebruiksvriendelijker gemaakt door webberichten onder te brengen in dossiers, zoals training, voeding, supplementen, doping, gezondheid e.d. Hiermee kan de bezoeker makkelijker per onderwerp veel informatie vinden. De website bestaat inmiddels 15 jaar en is voor veel partijen een betrouwbare en rijke bron van informatie geworden. In 2014 was de site gerestyled en daarmee heeft Eigen Kracht een andere huisstijl gekregen. Er is ook een nieuw ontwerp gemaakt voor de t-shirts en bidons.

Eigen Kracht-bidon.
Eigen Kracht-bidon.

De site richt zich specifiek op (cosmetische) sporters in fitnesscentra. Op de site is objectieve, overzichtelijke en praktisch toepasbare informatie te vinden over clean en effectief spiermassa opbouwen en over verantwoorde manieren om af te slanken. Tevens staat er objectieve informatie over diverse soorten dopinggeduide middelen en de bijwerkingen ervan. Ook de dopingrisico’s van voedingssupplementengebruik komt aan bod.

In 2015 zijn er in totaal 54 inhoudelijke nieuwsberichten op de site geplaatst, geschreven door twee externe (inhoudelijke/journalistieke) experts uit de fitness/bodybuildingbranche en door eigen preventiemedewerkers. Eenmaal betrof het een waarschuwing voor een drietal bewust met doping vervuilde supplementen waarvoor ook de NVWA waarschuwde. De NVWA heeft deze supplementen van de markt gehaald.  

Video‘s

Binnen Eigen Kracht wordt al enige tijd gebruik gemaakt van video’s. In 2015 zijn er vier video’s gemaakt en op de website geplaatst, namelijk een drietal trainingsinstructievideo’s met topkrachttrainer Hans Kroon en een video met twee Cleane Kneiters (Jurgen Verweijen en Stefan Köhlbrugge).

 Ook is een start gemaakt met een video over de toekomst van het bodybuilding en vooral de (afnemende) rol van doping daarin. De video, getiteld Groter dan groot: de evolutie van bodybuilding? verschijnt in maart 2016.

Fitnessopleidingen & Bijeenkomsten

In 2015 zijn in het kader van het Eigen Kracht-programma dertien gastlessen gegeven aan diverse CIOS’en, ROC’s en particuliere fitnessopleidingen. De Eigen Kracht-bidon wordt daarbij uitgedeeld aan fitnessinstructeurs in opleiding. Daarnaast zijn twee presentaties gegeven aan de sportvereniging politie Haaglanden en een voorlichting in Werkendam aan politie-agenten, jongerenwerker gemeente en een medewerker verslavingszorg. Eenmaal is een voorlichting geweest in een fitnesscentrum en tweemaal voor een sportcentrum van een universiteit. 

Cleane Kneiters

Cleane Kneiters zijn fitnessers/bodybuilders die bewezen hebben en nog steeds bewijzen dat je zonder doping een indrukwekkende fysiek kunt opbouwen. In 2015 kwamen er drie Cleane Kneiters bij waardoor het totale aantal op 17 kwam. Ze staan allen met een achtergrondverhaal en foto’s op de website. De Cleane Kneiters zijn de ambassadeurs voor dopingvrije fitness.

Artikelen

Al sinds 1997 heeft Eigen Kracht een vaste rubriek in het populaire bodybuildingtijdschrift Sport & Fitness Magazine. Onder eigen redactionele verantwoordelijkheid verstrekt de Dopingautoriteit in ieder nummer objectieve informatie over dopinggeduide middelen en zaken die er mee te maken hebben. Vanaf 2014 worden in plaats van een groot artikel in elk nummer enkele korte berichten geplaatst. Dit is in alle zes uitgaven van 2015 gebeurd.

 Vanaf augustus 2015 publiceert Eigen Kracht korte berichten in het maandelijkse bodybuilding & fitness magazine Muscle & Fitness. Deze worden na verschijning van het magazine op de website www.eigenkracht.nl geplaatst.

 Er is een artikel Ik doe het lekker zelf, op eigen kracht! geplaatst in ‘School Magazine’. Deze is verspreid onder 600 middelbare scholen, met een bereik van zo’n 200.000 scholieren. Daarnaast is op elke deelnemende school een speciale Eigen Kracht-poster opgehangen. 

Schoolposter Eigen Kracht.
Schoolposter Eigen Kracht.

Advertenties

In 2013 zijn twee nieuwe banners/advertenties gemaakt met twee Cleane Kneiters (een man en een vrouw) erop, die ook het gezicht van de nieuwe website vormen. Na het verschijnen van het boek Doping, de nuchtere feiten is hier ook een advertentie voor gemaakt. Deze 3 advertenties hebben ook in 2015 meerdere malen in de Sport & Fitness, Muscle & Fitness en Fit!vak-magazine gestaan. 

Boek Doping, de nuchtere feiten

In oktober 2014 verscheen Doping, de nuchtere feiten. Daarna is het boek middels advertenties in bodybuilding-bladen en tijdschriften van Arko Sports Media onder de aandacht gebracht. Ook in een uitgebreide twee pagina’s grote review van het boek in het sportnummer van Medisch Contact (juli 2015), door middel van een banner tijdens outreach events, en in voorlichtingsbijeenkomsten, is het boek gepromoot. In 2015 was de eerste druk al uitverkocht en heeft een ongewijzigde herdruk plaatsgevonden. 

Supplementen-App

In 2015 is gestart met het ontwerp van de supplementen-app. Er bestaan bij fitnessers, maar ook bij andere sporters steeds meer vragen over de zin en onzin van allerlei voedingssupplementen. Deze app gaat tevens veel informatie bieden over supplementen, risico’s van supplementgebruik, voeding en regelgeving en vooral ook de mogelijkheid om een supplement te checken op basis van de ingrediënten. De app verschijnt in 2016. 

Begeleidend personeel

Naast sporters is de afgelopen jaren steeds meer aandacht uitgegaan naar diverse soorten sportbegeleiders. Zij kunnen in positieve zin een belangrijke rol spelen. Vooral de trainer/coach kan een grote rol vervullen. Daarnaast zijn sport(para)medici belangrijk. Naast het beschikbaar stellen van materialen worden ook gastlessen verzorgd in opleidingen en nascholingen.

Brochure Rondom Begeleiding

De brochure, getiteld Rondom Begeleiding. Hoe ouders, trainer-coaches en andere sportbegeleiders kunnen bijdragen aan een dopingvrije sport wordt nog steeds verspreid bij voorlichtingsbijeenkomsten, (bij)scholingen en outreach-events.

 Omdat de Dopingwaaier App ook voor begeleiders een belangrijke bron van informatie is, is deze ook in 2015 weer extra gepromoot. Zo zijn meerdere advertenties geplaatst in de tijdschriften Sportgericht en Sportmassage Internationaal

Coaches

Er zijn presentaties verzorgd bij diverse coachopleidingen en -bijscholingen, zoals bij: wielercoach niveau 3, zwemcoach niveau 4, de bondscoaches Sportvissen, de opleiding Mastercoach in Heerenveen, de generieke opleiding trainer/coach 4 in Amsterdam en Zwolle en de minor sportcoaching aan de ALO te Amsterdam.

 Voor coaches is een incentive ontwikkeld: de Coach Negatief-Coachmap. Deze wordt bij opleidingen uitgedeeld aan de cursisten. 

(Para)medici en andere begeleiders

Er zijn presentaties verzorgd bij diverse opleidingen en bijscholingen, zoals de opleiding Sportfysiotherapie (2x), Kennisdag sportmassage, twee opleidingen Sportdiëtetiek namelijk in Amsterdam en Nijmegen, de KNWU-opleidingen voor ploegleider en soigneur, Sportpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, tweemaal een bijscholing voor huisartsen, een bijscholing voor kinderartsen, een gastles voor studenten geneeskunde in het AMC, een gastles voor studenten Chemie & Criminaliteit van de Hogeschool Rotterdam, een bijscholing voor medisch begeleiders werkzaam voor Topsport Den Haag, en een gastles voor eerstejaarsstudenten Bewegingswetenschappen (VU).

Sportbonden

Nationale Dopingconferentie

Op 23 maart vond de Nationale Dopingconferentie plaats op Papendal op initiatief van minister Schippers. Hier werd de balans opgemaakt van de resultaten van de campagne Koersen op een schone sport en wat extra nodig zou zijn om te streven naar een dopingvrije(re) sportcultuur, waartoe ook de fitnessbranche werd gerekend. Gebaseerd op de discussies van de Nationale Dopingconferentie is er na afloop een animatie gemaakt door VWS, NOC*NSF, Dopingautoriteit en KNWU getiteld: ‘Een dopingvrije sportcultuur in Nederland’. 

Bijeenkomst sportbonden

Voor de zesde keer is de bondenbijeenkomst Samen tegen doping! georganiseerd. Deze vond plaats op 22 oktober 2015 in Nieuwegein en werd door zo’n 60 personen bezocht. Dit waren vertegenwoordigers van sportbonden (ook specifiek de bondsartsen), RTO’s en CTO’s. Er zijn zes presentaties gehouden. Het doel van de jaarlijkse bijeenkomst is om bij te praten over de ontwikkelingen op anti-dopinggebied. De aandacht ligt voornamelijk op preventie. De volgende sprekers en titels stonden op het programma: Herman Ram over ontwikkelingen in het anti-dopingbeleid én Aangeklaagd! Wat nu?, Erik Duiven gaf een update over de topsportprojecten, Tineke Idema over Intelligence & Investigation, Laila Spruijt over de implementatie van de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport, Margo de Vries (KNWU) en Laurens de Ouden (NOC*NSF) over respectievelijk Koersen op een schone sport en Samen voor een schone sport. Via een digitale enquête onder de deelnemers is de bijeenkomst geëvalueerd. De deelnemers hebben het als (zeer) nuttig ervaren. 

Impressie Bondenbijeenkomst
Impressie Bondenbijeenkomst

ALGEMEEN PUBLIEK

www.dopingautoriteit.nl

In 2015 werden zeventien eigen berichten op de site geplaatst. Daarnaast vormen ANP-nieuwsberichten een belangrijk deel van de actuele informatievoorziening. Deze nieuwsberichten over doping worden automatisch na verschijning op de website geplaatst. In 2015 zijn er in totaal 413 ANP-nieuwsberichten op de site gezet. In 2014 waren dat er 339. Vooral het eerste WADA-rapport in november over de IAAF en Rusland zorgde voor veel berichten.

 Naast actualiteiten over doping is er algemene informatie te vinden, zoals over de dopinglijst, over de programma’s die de Dopingautoriteit heeft en over de eigen organisatie. In een apart servicegedeelte kunnen sporters hun medische dispensaties aanvragen, bestaat er een gedeelte voor het aanleveren van whereabouts van topsporters en is de NZVT-database ondergebracht.  

Doping E-maillijn

De Doping E-maillijn is hét frontoffice voor alle vragen die met doping te maken hebben en waarachter bij toerbeurt vier personen dienst hebben. Alle vragen worden binnen een werkdag afgehandeld en anoniem in een database geregistreerd.

In 2015 zijn de e-mails ook op een andere manier geregistreerd dan in voorgaande jaren. Zo zijn alle vervolgvragen meegeteld, wat voorheen niet altijd gebeurde. In totaal zijn er in 2015 811 e-mails op deze manier geregistreerd. Dat waren er over 2014 (na hercalculatie) 759. Dit is een stijging van 7% in 2015, nadat in 2014 nog een forse daling van het aantal e-mails was geconstateerd. Die daling in 2014 zou mogelijk verklaard kunnen worden doordat de Dopingwaaier App werd geïntroduceerd. Deze maakt het sporters en begeleiders onder meer eenvoudig om medicatie te checken. Waarom in 2015 een kleine stijging is te zien is niet echt duidelijk. Mogelijk hangt dat samen met de forse stijging van het aantal voorlichtingen, waarbij meer bekendheid is gegeven aan de Doping E-maillijn. Dat de Dopingwaaier App meer gebruikt wordt blijkt uit het aantal vragen dat via de App werd gesteld. Dat gebeurde in 2014 zo’n 23 keer en in 2015 71 keer; meer dan drie keer zoveel.

Daarnaast is ook het aantal vragen per onderwerp bijgehouden. Per vraag konden meerdere onderwerpen aangevinkt worden. Die percentages per onderwerp zijn te vinden in de tabel hieronder. Twee onderwerpen springen er uit: het checken of een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet én vragen over voedingssupplementen. Beiden zijn goed voor zo’n 26% ieder. In een kleine 10% van de mails gaat het om vragen van scholieren of studenten.  

Het percentage e-mails per onderwerp.
Het percentage e-mails per onderwerp.

In 64% van de e-mails betrof het de georganiseerde (top)sport, 8% fitness en 28% overig. Er waren 8 meldingen van mogelijke dopingovertredingen, 6 maal mailde iemand van de pers en 7 e-mails gingen over een positief bevonden sporter.

Het percentage e-mails per onderwerp.

Persbijeenkomst

Deze jaarlijkse bijeenkomst is in 2015 niet georganiseerd. Dit besluit werd vooral genomen omdat er (nog) geen nieuws was over de nieuwe Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De bijeenkomst zal begin 2016 alsnog georganiseerd worden.

Perscontacten

In 2015 is de Dopingautoriteit ruim 450 maal benaderd door de media, enerzijds voor toelichting en commentaar op actuele gebeurtenissen, en anderzijds met verdiepende vragen die los stonden van de actualiteit. De directeur van de Dopingautoriteit treedt op als woordvoerder. Bij zijn afwezigheid of naar aanleiding van het specifieke onderwerp treedt ook de Wetenschappelijk beleidsmedewerker van de Dopingautoriteit incidenteel als woordvoerder op.