Bestuur

De Dopingautoriteit kent een driehoofdig bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris is benoemd op voordracht van NOC*NSF, terwijl de penningmeester is benoemd op voordracht van het Ministerie van VWS. In het voorjaar werd Dolf Segaar, die aan het einde gekomen was van de maximale bestuurstermijn van 3 x 3 jaar, als voorzitter opgevolgd door Harro Knijff. Voor een overzicht van de samenstelling van het bestuur aan het einde van het verslagjaar wordt verwezen naar bijlage 2.
Het bestuur hanteert een bestuursmodel waarbij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en ook voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering aan de directeur zijn gedelegeerd. Het bestuur bestuurt met andere woorden ‘op hoofdlijnen’.

Raad van Advies

De Dopingautoriteit kent een statutair verankerde Raad van Advies. Ultimo 2015 bestaat de Raad uit zeven personen (waarmee de Raad compleet is), die allen een specifieke belangengroep of een specifiek kennisgebied vertegenwoordigen. De AtletenCommissie heeft er bovendien voor gekozen een vaste vervang(st)er aan te wijzen die in voorkomende gevallen het vaste Raad van Advies-lid namens de AtletenCommissie vervangt. De Raad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar bijeen. Voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Advies wordt verwezen naar bijlage 2.

Bureaupersoneel

De Dopingautoriteit kent in het verslagjaar drie afdelingen (Preventie, Opsporing & Handhaving, en Ondersteuning), en een Bedrijfsjurist. De drie afdelingshoofden en de Bedrijfsjurist vormen samen met de Directeur het Management Team. De formatie is tijdelijk uitgebreid met één persoon (een documentalist) ter uitvoering van apart gefinancierde projecten.
Ultimo 2015 omvatte de bureauformatie 18 personen, met een taakomvang van 14,2 FTE. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 3.

Doping Controle Officials (DCO’s)

Naast het kantoorpersoneel waren eind 2015 16 parttime Doping Controle Officials (negen mannen en zeven vrouwen, zie bijlage 4) actief, aangesteld op basis van zogenaamde minimumuren-contracten.

Huisvesting

In voorjaar 2015 is de Dopingautoriteit verhuisd naar een nieuwe kantoorlocatie in Capelle a/d IJssel. Het nieuwe kantoor is representatiever en sluit door opzet en indeling beter aan bij het werk van de Dopingautoriteit dan het kantoor waar de Dopingautoriteit de afgelopen 10 jaar gevestigd was. De kantoorruimten zijn nu gegroepeerd rond een centrale ruimte, wat de interactie tussen de verschillende personen en afdelingen bevordert. Er is bovendien ruimte voor eventuele uitbreiding in de toekomst.

Groene kratten

Kwaliteit

Binnen het antidopingbeleid wordt veel waarde gehecht aan het leveren van kwaliteit. Veel dopingorganisaties werken dan ook met kwaliteitssystemen. Dit is met name relevant voor de uitvoering van dopingcontroles: het NDR stelt een ISO-certificaat verplicht om controles te kunnen uitvoeren. Maar ook de andere taken, waaronder het verstrekken van medische dispensaties en het verzorgen van preventie-activiteiten dienen naar onze mening aan ISO-normen te voldoen. De Dopingautoriteit en haar rechtsvoorgangers zijn reeds sinds 1998 ISO-gecertificeerd. In september 2013 verwierf onze organisatie een nieuwe ISO 9001:2008 Certificaat, dat drie jaar geldig is. In 2015 werd een audit uitgevoerd door DEKRA, waarbij geen enkele afwijking gerapporteerd werd.
In mei 2011 werd een Klachtenprocedure vastgesteld en op de website gepubliceerd. Er is in 2015 één klacht afgehandeld volgens deze procedure (overigens de eerste maal dat dit gebeurd is).

GDS-commissie en Beroepscommissie GDS

Eén van de bepalingen uit het dopingreglement betreft de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve van de Nederlandse sportbonden een commissie geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie), die bestaat uit onafhankelijke artsen.
In 2015 werd tevens een Beroepscommissie GDS ingesteld. Als een belanghebbende bezwaar heeft tegen een beslissing van de GDS-commissie kan deze daartegen beroep aantekenen bij de Beroepscommissie GDS. De Beroepscommissie GDS bestaat uit drie artsen.
Zie voor de samenstelling van beide commissies bijlage 2.