WADA

Algemeen

Gedurende 2015 waren er vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. De samenwerking met WADA is nauw en structureel.

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie verstuurd naar WADA op de concept-dopinglijst. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF AtletenCommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Ook zijn er in de loop van het jaar reacties geschreven op verschillende ‘technical documents’.

WADA – ADO Symposium

De Dopingautoriteit nam deel aan het jaarlijkse WADA – ADO Symposium te Lausanne. Dit Symposium stond deels in het licht van de implementatie van de herziene World Anti-Doping Code, die op 1 januari 2015 van kracht werd, maar er werd daarnaast een breed scala aan andere onderwerpen bestreken. Dit ADO Symposium heeft zich ontwikkeld tot het jaarlijkse moment waarop het grootste deel van de bestaande anti-dopingorganisaties elkaar ontmoet om ontwikkelingen in het vak te bespreken en te bevorderen.

Sociologisch onderzoek

Binnen het ‘Sociological Research Program’ van WADA is in samenwerking met een viertal andere NADOs en onder begeleiding van Universiteit van Potsdam een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd. Het onderzoek zal zich richten op mogelijke prestatie-indicatoren van NADOs en zal lopen tot en met begin 2015 (vanwege enkele administratieve meningsverschillen tussen de Duitse onderzoekers en WADA heeft het project enige tijd stilgelegen). Namens alle betrokken NADOs speelt de Dopingautoriteit een adviserende en coördinerende rol.

Internationale samenwerking t.a.v. Intelligence & Investigations

In 2015 werd de internationale Intelligence & Investigations werkgroep voortgezet. De groep, bestaande uit Intelligence Officers en/of Intelligence Analisten, werd in 2014 op initiatief van WADA geformeerd.
In april en oktober werden door WADA bijeenkomsten georganiseerd waarin de leden van de werkgroep elkaar informeerden over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven ten aanzien van het werkproces Intelligence & Investigations. Er werden door enkele leden casussen besproken en er werden afspraken gemaakt voor het verzamelen en uitwisselen van informatie ten aanzien van dopingonderzoeken en de internationale samenwerking bij dopingonderzoeken. Omdat niet alle Anti-Dopingorganisaties op dezelfde wijze zijn ingericht en/of dezelfde wettelijke bevoegdheden kennen werd er (onder andere) zeer nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de informatie gebruikt wordt en wat de juridische consequenties zijn van het delen en het gebruiken van informatie.
Uit die groep is een kleinere groep ontstaan bestaande uit Intelligence Officers die werken bij organisaties die het proces Intelligence & Investigations al hebben ingericht. Die groep bestaat uit Intelligence Officers van de Dopingautoriteit, NADA, AEPSAD, ADN, USADA, UKAD, CADF en WADA. Met de deelnemers van deze groep, waarvan de meesten een opsporingsachtergrond hebben, is in oktober 2015 een meerdaagse bijeenkomst gehouden. Door enkele aanwezigen werd een workshop gegeven over ervaringen met het proces Intelligence & Investigations. Door de Intelligence Officer van de Dopingautoriteit werd een workshop verzorgd over de wijze waarop DCO’s –de oren en ogen in het veld – meer bij het proces Intelligence & Investigations kunnen worden betrokken en meer informatie zouden kunnen genereren. Daarnaast werd er tijdens die tweedaagse bijeenkomst aan intervisie gedaan en werd er op verzoek van WADA input gegeven voor enkele door WADA beschreven voorstellen ten aanzien van de werkwijzen Intelligence & Investigations en de opleiding van Intelligence Officers.

RAAD VAN EUROPA

CAHAMA en Monitoring Group

Ook in 2015 is de Dopingautoriteit zeer actief geweest in internationaal verband. De doelstelling hierbij is tweeledig: enerzijds het verwerven van actuele kennis, en anderzijds de beïnvloeding van het internationale antidopingbeleid. Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2015 vooral op het bepalen van het Europese standpunt inzake de begroting van WADA, de prioriteiten van WADA, alsmede de bevindingen van de door WADA ingestelde Independent Commission.
Hiernaast heeft de Dopingautoriteit twee vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft in het kader van de ‘Expert Group on Education’ van de Raad van Europa deelgenomen aan de vergaderingen op 16-17 februari (London) en 27 juli (Vilnius).

Seminar

Op uitnodiging van de Raad van Europa gaf de Dopingautoriteit op 22 september een presentatie over ‘Education: experiences from the Netherlands’ tijdens een nationaal educatie- en preventieseminar in Podgorica (Montenegro).

EUROPESE UNIE

Expert Group on Anti-doping

Deze Expert Group functioneert onder de Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers), en houdt zich bezig met dopinggerelateerde onderwerpen die het Gemeenschapsrecht raken. Tot de besproken onderwerpen behoorden de herziening van de huidige Code, alsook de door de Europese Commissie voorgestelde Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

iNADO

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO

Direct na de oprichting van iNADO in 2012 heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In 2015 ontwikkelde iNADO zich verder als het kennisinstituut en de belangenvertegenwoordiger van de National Anti-Doping Organisaties die zich erbij hebben aangesloten. De Dopingautoriteit droeg op vele manieren bij aan het werk van iNADO. De iNADO bijeenkomst in Lausanne, voorafgaande aan het WADA – ADO Symposium, werd bijgewoond.

IADA

International Anti-Doping Arrangement – IADA

De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van 11 landen. Het huidige Arrangement loopt van 2015 tot en met 2018.