U ziet op uw beeldscherm het tiende Jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Dit is het vijfde Jaarverslag dat wij uitsluitend in digitale vorm beschikbaar stellen.

In 2015 werd de herziene World Anti-Doping Code van kracht, wat allerlei gevolgen had voor het werk van de Dopingautoriteit. Nieuwe, aangescherpte normen werden van kracht voor grote delen van ons takenpakket, en meer in het bijzonder onze preventieprogramma‘s en onze dopingcontroleprogramma‘s. De nieuwe Code-conforme regels en procedures werden op 1 januari 2015 van kracht binnen alle Nederlandse topsportbonden, en alle in 2015 door ons uitgevoerde dopingcontroles en daaruit voortvloeiende procedures zijn op basis van dat nieuwe reglement afgehandeld. Het verzwaarde sanctieregime resulteerde in een aantal schorsingen van vier jaar.

Het jaar 2015 was het jaar waarin het project “Koersen op een schone sport” werd afgerond. Dit project, dat in nauwe samenwerking met NOC*NSF en de KNWU, en met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS werd uitgevoerd, omvatte diverse activiteiten (preventie en controle), gericht op diverse bij de wielersport betrokkenen. Het project was tevens bedoeld als voorbeeldproject, aan de hand waarvan andere sportbonden hun antidopingbeleid kunnen verbeteren. Eind 2015 werd een begin gemaakt met een vervolgproject, met de titel “Samen voor een schone sport”. Hierin wordt samengewerkt met NOC*NSF, de Atletiekunie, de KNVB, de KNBB en Fit!Vak.

Gezien het onverminderd grote aantal perscontacten in heel 2015 lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de grote ‘zichtbaarheid’ van de Dopingautoriteit een blijvend gegeven is, onafhankelijk van de ernst en omvang van actuele dopingzaken. Het is niet mogelijk op alle vragen om informatie en commentaar in te gaan, zodat daarin geselecteerd moet worden. Desalniettemin wordt ernaar gestreefd om de belangrijkste media (landelijke dagbladen, radio en televisie) steeds snel en zo volledig mogelijk van dienst te zijn. De vele mediacontacten leidden tot een zeer groot aantal publicaties en uitzendingen waarin door de Dopingautoriteit verstrekte informatie en ingenomen standpunten werden verwerkt.

De eenmalige extra projectsubsidie van 200.000 Euro die we voor 2013 ontvingen, is vanaf 2014 omgevormd tot een structureel onderdeel van onze instellingssubsidie. Enkele medewerk(st)ers die op basis van een aanstelling voor bepaalde tijd aan structurele taken werkten, konden om deze reden voor onbepaalde tijd in dienst genomen worden. Mede dankzij deze aanvullende financiering zijn wij beter in staat om meer (ook complexe) zaken tot een goed einde te brengen, al blijft de toenemende complexiteit van ons vak (zowel in juridische als in wetenschappelijke zin) ons voor veel uitdagingen stellen.

Op basis van in een ver verleden gemaakte afspraken worden de door de Dopingautoriteit uitgevoerde urinecontroles niet gefinancierd uit VWS-subsidies, maar uit de Lotto-gelden. In 2013 werd een nieuw vierjarig Lotto-bestedingsplan van kracht, waarin de bijdrage aan de Dopingautoriteit verhoogd werd. Die bijdrage werd in 2014 echter weer met 5% gekort. Op basis van de beschikbare financiële middelen werd de target voor 2014 teruggebracht tot 1.710 dopingcontroles, en dezelfde target gold in 2015. Voor 2016 is overigens opnieuw een korting opgelegd (ditmaal van 3,5%).

De behalen van de target van 1.710 controles kwam in de loop van 2015 om meerdere redenen onder druk te staan. Niet in de laatste plaats werd deze druk veroorzaakt door het onverwachte overlijden van onze collega Jan Kroes. Jan Kroes was é&eeacute;n van onze meest ervaren collega‘s, die zowel als dopingcontroleofficial (DCO) als als bureaumedewerker binnen de afdeling Opsporing & Handhaving was aangesteld. Zijn plotselinge wegvallen trok een zware wissel op zijn collega‘s, zowel emotioneel als praktisch. Dat onze opdrachtgevers weinig tot niets van zijn overlijden hebben gemerkt, is geheel te danken aan de grote inzet van zijn collega‘s, die er alles aan gedaan hebben om het jaar goed af te sluiten. Uiteindelijk werden er 1.737 dopingcontroles als onderdeel van het Nationale Programma gerealiseerd.

Eind 2015 werd het wetsontwerp van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) door de Minister van VWS voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Naar verwachting zal deze wet – die (volgens de planning op het moment van schrijven) in 2017 van kracht moet worden – van grote invloed zijn op het werk van de Dopingautoriteit. De Minister van VWS meldde aan de Tweede Kamer dat er in het kader van deze wetgeving een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit zal worden opgericht, en dat de huidige taken van de stichting Dopingautoriteit in dat zbo zullen worden ondergebracht.

De overgang van taken, personeel en middelen van de stichting naar het zbo vereist een goede voorbereiding. Immers, aan een zbo (als semi-overheidsorgaan) worden andere eisen gesteld dan aan een privaatrechtelijke stichting. Er is in 2015 een inventarisatie gemaakt van alle (formele, procedurele, arbeidsrechtelijke en praktische) zaken die onderzocht en geregeld moeten worden, maar een daadwerkelijke start met het inrichten van het zbo kon nog niet gemaakt worden omdat het wetsontwerp Wuab eind 2015 nog niet aan het parlement kon worden voorgelegd.

Ondanks het onverminderd grote spanningsveld tussen de taken waarvoor de organisatie staat en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, menen wij ook in 2015 weer een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de strijd tegen doping in de sport. Wij hopen dat u dat na lezing van het Jaarverslag 2015 met ons eens bent.