Inleiding

In Nederland is de tuchtrechtelijke afhandeling van vastgestelde dopingovertredingen een verantwoordelijkheid van de sportbonden. Een aantal sportbonden maakt hiervoor gebruik van ‘eigen’ tucht- en beroepscommissies, maar een groot (en groeiend) deel van de bonden maakt hiervoor gebruik van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat inmiddels namens ca. 80% van de bonden rechtspreekt in dopingzaken.

De positie van de Dopingautoriteit in tuchtprocedures

De tucht- en beroepscommissies zijn in hun besluitvorming onafhankelijk van de Dopingautoriteit. Dit betekent niet dat de Dopingautoriteit niet nauw betrokken is bij de tuchtrechtspraak in dopingzaken. Immers, de Dopingautoriteit heeft de taak zorg te dragen voor een correcte tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken in Nederland, in overeenstemming met de World Anti-Doping Code en de daarop gebaseerde Nederlandse dopingreglementen. In de Dopingreglementen van de sportbonden en het ISR zijn de verschillende taken van de Dopingautoriteit in tuchtprocedures omschreven en vastgelegd. Die taken zijn enerzijds gericht op het ondersteunen en adviseren van tuchtcolleges bij de toepassing en interpretatie van de dopingreglementering, en anderzijds op het (kunnen) corrigeren van uitspraken die in strijd zijn met die regelgeving.
De begeleidende rol komt vooral tot uiting in de inbreng van de Dopingautoriteit tijdens de tuchtrechtelijke behandeling: de Dopingautoriteit neemt kennis van het dossier, neemt schriftelijke Conclusies waarin alle relevante reglementaire aspecten worden behandeld en toegelicht, en de Dopingautoriteit is aanwezig tijdens hoorzittingen en voert daar het woord.
De corrigerende rol komt vooral tot uiting in het beroepsrecht dat de Dopingautoriteit in alle dopingzaken heeft, zowel bij nationale beroepscommissies als bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne. Daarnaast heeft de Dopingautoriteit het recht om zelfstandig – zonder inschakeling van een bondsbestuur – aangifte te doen bij de tuchtcommissie van een bond. In 2015 heeft de Dopingautoriteit in geen enkele zaak beroep aangetekend bij het CAS. Wel deed het CAS uitspraak in een zaak waarin de Dopingautoriteit in 2014 beroep aantekende.
De Dopingautoriteit heeft in het verslagjaar in alle tuchtprocedures in eerste aanleg een schriftelijke Conclusie geschreven, met in enkele gevallen nog een aanvullende Conclusie als het verloop van de zaak daar aanleiding toe gaf. Alle hoorzittingen in het kader van deze procedures heeft de Dopingautoriteit bijgewoond. Daar waar een sporter en/of een bond in beroep ging tegen een uitspraak, is steeds een aanvullende Conclusie geschreven.

Rapportage aan WADA en Internationale Sportfederaties

De Dopingautoriteit rapporteert over de tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken aan WADA, dat ook het recht heeft beroep in te stellen tegen uitspraken in dopingzaken. De rapportage geschiedt door toezending van de schriftelijke uitspraak aan WADA, door het desgevraagd beantwoorden van aanvullende vragen, en door het produceren van aanvullende stukken en van vertalingen van relevante delen uit een dossier.
De Dopingautoriteit rapporteert desgevraagd eveneens aan Internationale Sportfederaties, maar dit alleen als de betreffende Nederlandse sportbond hiervan af ziet, dan wel hierin tekort schiet. Ook Internationale Federaties hebben het recht beroep in te stellen in Nederlandse dopingzaken, maar in 2015 is geen enkele uitspraak gedaan in een zaak waarin door een IF beroep werd ingesteld tegen een uitspraak van een Nederlands tuchtcollege.

De rapportage over tuchtrechtelijke beslissingen

Met ingang van 2013 rapporteert de Dopingautoriteit in het eigen jaarverslag over de tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken. Daarmee rapporteert de Dopingautoriteit – zoals hierboven uiteengezet – over procedures waarbij de Dopingautoriteit weliswaar zeer nauw betrokken is, maar waarvoor de primaire verantwoordelijk elders ligt (namelijk bij de sportbonden). Het besluit om hier toch toe over te gaan, is allereerst ingegeven door de opheffing van de Auditcommissie dopingzaken, een bestuurscommissie van NOC*NSF, die tot 2013 periodiek rapport uitgebracht over de tuchtrechtelijke afhandeling van alle Nederlandse dopingzaken.

De navolgende tabel bevat alle 10 beslissingen van Nederlandse tucht- en beroepscommissies, gedaan in dopingzaken in het jaar 2015 (waarbij de datum van de uitspraak bepalend is voor opname).

Tabel 1: Tuchtrechtelijke beslissingen in dopingzaken van Nederlandse tuchtcolleges
Sport Bevinding/stof Beslissing Jaar overtreding Bijzonderheden
Atletiek Testosteron 2 jaar 2014  
Biljart Cocaïne 18 maanden 2015  
Biljart Metoprolol 18 maanden 2015 Uitspraak in beroep, op beroep sporter
Boksen Gebrekkige medewerking Geen vervolging 2015 Dopingautoriteit niet ontvankelijk verklaard
Powerliften Oxilofrine 2 jaar 2015  
Powerliften Nandrolon, Stanozolol 2 jaar 2014  
Powerliften Stanozolol 4 jaar 2015  
Powerliften Gebrekkige medewerking 4 jaar 2015  
Voetbal Cannabis 2 jaar 2015 Beroep aangetekend door sporter
Voetbal Furosemide 2 jaar 2015  

Als in 2015 zowel in eerste aanleg als in beroep uitspraak is gedaan in dezelfde zaak, bevat de rapportage alleen de uitspraak in beroep. Als de uitspraak in beroep gedaan is, wordt dit in de laatste kolom vermeld, waarbij tevens is aangegeven welke partij(en) in beroep is/zijn gegaan. Als een vastgestelde dopingovertreding voor tuchtrechtelijke afhandeling aan Nederland is overgedragen door een andere (buitenlandse) organisatie, is dit eveneens vermeld.

Tenslotte sluit dit hoofdstuk af met een tabel met daarin 4 uitspraken van buitenlandse tuchtcolleges, waarbij de betrokken sporter de Nederlandse nationaliteit heeft.

Tabel 2: Tuchtrechtelijke beslissingen in dopingzaken van buitenlandse tuchtcolleges, waarbij betrokkene de Nederlandse nationaliteit had
Sport Bevinding/stof Beslissing Jaarovertreding Bijzonderheden
Cricket Amfetamine, Cocaïne 1 jaar 2013 CAS Award; Dopingautoriteit niet ontvankelijk verklaard in het beroep
Kickboksen Furosemide 2 jaar 2015 Disciplinaire Commissie NADO Vlaanderen
Wielrennen Gebrekkige medewerking 4 jaar 2015 Disciplinaire Commissie NADO Vlaanderen
Wielrennen Amfetamine, Norandrosteron 4 jaar 2015 Disciplinaire Commissie NADO Vlaanderen