Activa 2015   2014  
Vaste activa        
Materiële vaste activa   € 116.949   € 130.993
         
Vlottende activa        
Vorderingen € 198.332   € 253.043  
Liquide middelen € 844.945   € 1.234.374  
    € 1.043.277   € 1.487.417
Totaal activa   € 1.160.226   € 1.618.410
         
Passiva        
Stichtingsvermogen        
Overige reserves € 251.947   € 307.302  
Egalisatiereserve ministerie VWS € 0   € 0  
Bestemmingsfonds dopingcontroles € 302.792   € 305.302  
Bestemmingsreserve € 31.621   € 70.000  
    € 586.360   € 682.604
Langlopende schulden        
Kortlopende schulden        
         
Schulden aan leveranciers € 286.814   € 614.110  
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 65.479   € 66.451  
Overige schulden en overlopende passiva € 221.573   € 255.245  
    € 573.866   € 935.806
Totaal passiva   € 1.160.226   € 1.618.410

Staat van baten en lasten over 2015

  2015   2014  
Baten   € 2.843.874   € 3.167.513
Directe kosten dopingcontroles € 1.063.211   € 1.074.431  
Projectkosten € 1.882.979   € 2.076.431  
    € 2.946.190-   € 3.150.855-
         
Lonen en salarissen € 956.717   € 785.144  
Sociale lasten € 125.129   € 103.827  
Pensioenlasten € 79.976   € 70.896  
Afschrijvingen materiële vaste activa € 39.272   € 13.751  
Overige personeelskosten € 37.055   € 33.687  
Huisvestingskosten € 94.513   € 110.125  
Kantoorkosten € 127.580   € 135.922  
Autokosten € 14.833   € 14.766  
Verkoopkosten € 3.055   € 2.401  
Algemene kosten € 46.981   € 94.921  
Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten € 1.525.111-   €1.358.690-  
Som der bedrijfslasten   € -   € 6.750
         
Saldo van baten en lasten   € 102.316-   € 9.908
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 6.611   € 8.983  
Rentelasten en soortgelijke kosten € 539   € 433  
         
Financiële baten en lasten   € 6.072   € 8.550
         
Resultaat   € 96.244-   € 18.458