Balans per 31 december 2021

(Na voorstel resultaatbestemming)

2021
2020
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa185.817125.148
Vlottende activa
Vorderingen300.203175.547
Liquide middelen538.340976.811
838.5431.152.358
Totaal activa1.024.3601.277.506
Passiva
Eigen Vermogen
Egalisatiereserve146.400132.270
Bestemmingsfonds Dopingcontroles304.467173.473
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS-35.000
450.867340.743
Voorzieningen41.79221.640
Kortlopende schulden
Crediteuren22.796120.491
Reservering personeelskosten240.439134.606
Overige schulden268.466660.026
544.569915.123
Totaal passiva1.024.3601.277.506

Staat van baten en lasten over 2021

Rekening 2021Begroting 2021Rekening 2020
Baten4.623.8864.675.6503.621.185
Activiteiten- en projectkosten
Directe kosten dopingcontroles1.221.5771.801.150786.841
Directe kosten overige wettelijke taken457.243514.000373.168
Organisatiekosten
Personeelskosten2.227.1531.830.0001.843.675
Overige personeelskosten113.71265.00093.711
Afschrijvingen35.54133.00020.032
Huisvestingkosten102.160102.000117.638
Kantoorkosten213.078200.500178.860
Autokosten8.93212.0009.243
Algemene kosten129.518118.000263.199
Som der bedrijfslasten4.508.9244.675.6503.686.367
Saldo van baten en lasten114.9620(65.182)
Financiële baten en lasten -/-4.8380960
Resultaat110.1240(66.142)

Resultaatbestemming

20212020
Egalisatiereserve14.1303.858
Bestemmingsfonds Dopingcontroles130.9940
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS(35.000)(70.000)
110.124(66.142)