WADA

Algemeen
Gedurende 2017 waren er vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. De samenwerking met WADA is nauw en structureel.

Dopinglijst
Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie verstuurd naar WADA op de concept-dopinglijst. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF atletencommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. De afgelopen jaren heeft WADA ook antwoorden en reacties gegeven op de opmerkingen die zij krijgen wat ons toestaat om nog specifieker te discussiëren over inhoudelijke onderwerpen. Dit is een mooi voorbeeld van grotere transparantie bij het vaststellen van het internationale anti-dopingbeleid. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Ook is geparticipeerd in een vergadering van de wetenschappelijke adviesgroep in het kader van de Raad van Europa conventie over dit onderwerp.

WADA Education Committee
Bart Coumans zat (tot 12 juni 2017) in het WADA Education Committee. Deze commissie kwam bijeen op 21 en 22 april in Montreal.

WADA Athletes Committee
Chiel Warners, voorzitter van de Atletencommissie van NOC*NSF en lid van het bestuur van NOC*NSF werd – mede op voordracht van de Dopingautoriteit - voor drie jaar benoemd in de atletencommissie van WADA (2017-2019). Chiel Warners en de Dopingautoriteit hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie en de ondersteuning door de Dopingautoriteit.

WADA Prohibited List Expert Group
Cees-Rein van den Hoogenband, chef-arts van NOC*NSF en TeamNL werd – mede op voordracht van de Dopingautoriteit - benoemd in de Expert Group die jaarlijks advies en aanbevelingen formuleert voor het bestuur van WADA over de mondiale Dopinglijst. De benoeming was voor een jaar (2017). Cees-Rein van den Hoogenband en de Dopingautoriteit hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie en de ondersteuning door de Dopingautoriteit.

Social Science Research
De Radboud Universiteit voert in samenwerking met de Dopingautoriteit een tweejarig onderzoek uit naar de invloed van ethische training op de (anti)dopinghouding van sporttalenten. Dit onderzoek is officieel op 1 april 2016 van start gegaan. In 2016 is een pilot uitgevoerd onder sporttalenten, is een start gemaakt met de ontwikkeling van de interventies en is aan werving van deelnemers gedaan. Het daadwerkelijke onderzoek is gestart in 2017.

WADA – ADO Symposium
De Dopingautoriteit nam deel aan het jaarlijkse WADA – ADO Symposium te Lausanne. Tijdens dit Symposium werd een breed scala aan onderwerpen bestreken, terwijl in de marge van het Symposium een groot aantal andere bijeenkomsten en ontmoetingen plaatsvonden. De Dopingautoriteit had zitting in een Panel over de samenwerking tussen Internationale Federaties en Nationale Anti-Doping Organisaties. Het ADO Symposium heeft zich ontwikkeld tot het jaarlijkse moment waarop het grootste deel van de bestaande anti-dopingorganisaties elkaar ontmoet om ontwikkelingen in het vak te bespreken en te bevorderen.

Sociologisch onderzoek
Binnen het ‘Sociological Research Program’ van WADA is in samenwerking met een viertal andere NADO’s en onder begeleiding van Universiteit van Potsdam een onderzoek afgerond naar mogelijke prestatie-indicatoren van NADO’s. De onderzoekers hebben de resultaten aan WADA gepresenteerd en zijn bezig met wetenschappelijke publicaties op dit vlak.

Internationale samenwerking t.a.v. Intelligence & Investigations
In 2017 werd de in 2014 op initiatief van WADA geformeerde internationale Intelligence & Investigations werkgroep voortgezet. De groep bestaat voornamelijk uit Intelligence Officers en/of Intelligence analisten. Tijdens de (op initiatief van WADA) in voorgaande jaren georganiseerde bijeenkomsten informeren de leden van de werkgroep elkaar over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven ten aanzien van het werkproces Intelligence & Investigations en werd actuele informatie uitgewisseld. Tevens werden diverse casus besproken en afspraken gemaakt ten aanzien van het verzamelen en uitwisselen van informatie aangaande (de internationale samenwerking bij) dopingonderzoeken. Omdat niet alle Anti-Doping Organisaties (ADO’s) op dezelfde wijze zijn ingericht en/of dezelfde wettelijke bevoegdheden kennen werd er (onder andere) zeer nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de informatie gebruikt wordt en wat de juridische consequenties zijn van het delen en het gebruiken van informatie. Uit de internationale Intelligence & Investigations werkgroep is een kleinere groep ontstaan bestaande vooraanstaande partijen die het proces Intelligence & Investigations grotendeels hebben ingericht. Die groep bestaat uit Intelligence Officers van de Dopingautoriteit, NADA Duitsland, AEPSAD, ADN, USADA, UKAD, CADF en WADA. WADA heeft in 2016 een aanvang gemaakt met de implementatie van een Whistleblower Policy (WBP) en de implementatie van software om vergaarde intelligence vast te kunnen leggen om deze mondiaal te kunnen koppelen en ontsluiten. Het is de bedoeling dat de ervaringen met de WBP en de software met de internationale I&I leden worden gedeeld.

WADA NADO Working Group
De Dopingautoriteit is vertegenwoordigd in deze werkgroep, die adviezen geeft over ontwikkelingen binnen WADA die het belang en de positie van NADO’s raken. De standpunten en adviezen van de Werkgroep worden gerapporteerd aan de Foundation Board, en worden voor een belangrijk deel verwerkt in het beleid van WADA. De werkgroep kwam in 2017 tweemaal bij elkaar, eenmaal in Montreal en eenmaal in Lausanne.

Prevalence of Doping Working Group
Op verzoek van WADA wordt deelgenomen in de nieuw opgerichte ‘Prevalence of Doping Working Group’. Het algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze vergroot kan worden. De werkgroep is voorlopig geïnstalleerd tot eind 2018.

RAAD VAN EUROPA

CAHAMA en Monitoring Group
De Dopingautoriteit is in 2017 actief betrokkene geweest bij de doorontwikkeling van het internationale dopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is tweeledig: enerzijds beoogt de Dopingautoriteit actuele kennis te vergaren, anderzijds beoogt de Dopingautoriteit het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden.
Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2017 vooral op de non-compliance van Rusland, de compliance toetsing door WADA van alle dopingorganisaties wereldwijd (waaronder dus ook de Dopingautoriteit), en de wensen van WADA qua budgettoename.
Hiernaast heeft de Dopingautoriteit de twee jaarlijkse vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa, en het ontwikkelen en verbeteren van anti-dopingsystemen en -structuren. In 2017 is specifiek gekeken naar de onafhankelijkheid van de tuchtrechtspraak.

Advisory Groups
De Dopingautoriteit heeft in het kader van de ‘Expert Group on Education’ van de Raad van Europa deelgenomen aan de vergadering op 5 april (Ljubljana).

De Dopingautoriteit heeft geparticipeerd in de ‘Advisory Group on Legal Issues’ van de Raad van Europa op 5 april 2017 in Vilnius, en de ‘Advisory Group on Compliance’ van de Raad van Europa in Parijs op 19 november 2017.

iNADO

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO
Direct na de oprichting van iNADO in 2012 heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In 2017 ontwikkelde iNADO zich verder als het kennisinstituut en de belangenvertegenwoordiger van de National Anti-Doping Organisaties die zich erbij hebben aangesloten. De Dopingautoriteit droeg op vele manieren bij aan het werk van iNADO, en heeft sinds 2016 ook zitting in het bestuur van iNADO. De iNADO bijeenkomst in Lausanne, voorafgaande aan het WADA – ADO Symposium, werd bijgewoond.

IADA

International Anti-Doping Arrangement – IADA
De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van landen, die in Zürich werd georganiseerd. Zuid-Afrika besloot begin 2016 om het Arrangement te verlaten, en sindsdien bestaat IADA uit tien landen. Het huidige Arrangement loopt van 2015 tot en met 2018.

UNESCO Conference of Parties
Een belangrijk internationaal instrument is het Internationaal verdrag tegen doping in de sport, dat tot stand is gekomen in het kader van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO). Dit verdrag heeft tot doel het bevorderen van het voorkomen en bestrijden van doping in de sport, met het oog op de uitbanning ervan. Elke twee jaar vindt komen alle landen die de UNESCO conventie hebben ondertekend (een kleine 200 lidstaten) bijeen om te praten over de implementatie van en de compliance met de conventie. Belangrijkste punt van de vergadering, die op 25-26 september 2017 plaatsvond in Parijs, was de non-compliance status van Rusland.

OVERIG

NADO Leaders Summits
Na het openbaar worden van het tweede rapport over de Russische dopingproblematiek (samengesteld door Richard McLaren, daartoe als Independent Person aangesteld door WADA) besloot een aantal ontwikkelde NADO’s om bijeen te komen en de consequenties van dit rapport te bespreken. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in 2016, in Kopenhagen en Bonn. In 2017 volgden bijeenkomsten in Dublin en in Denver. Al deze bijeenkomsten werden afgesloten met persverklaringen namens de aanwezige NADO’s over de stappen die deze NADO’s noodzakelijk achtten om de geconstateerde problematiek het hoofd te bieden. De gezamenlijke standpunten werden uitgebreid geciteerd in media over de hele wereld, en de invloed op het beleid van sportorganisaties is duidelijk aanwezig.

Erasmusproject FAIR
De Dopingautoriteit is partner geworden in een driejarig (2017-2019) project getiteld ‘Forum for Anti-Doping in Recreational Sport’ (FAIR). Initiatiefnemer van dit project is EuropeActive. De focus van dit project is gericht op het verbeteren van preventieprogramma’s in fitness/recreatieve sport én regulering van sportvoeding(supplementen) in Europese lidstaten.

Erasmusproject RESPECT
De Dopingautoriteit is partner geworden in een driejarig (2017-2019) project getiteld ‘Research-Embedded Strategic Plan for Anti-Doping Education: Clean Sport Alliance Initiative for Tackling Doping’ (RESPECT). Initiatiefnemer van dit project is Leeds Beckett University. Het doel van het project is om een brug te slaan tussen de academische wereld op het gebied van social science en de praktische dopingeducatiewereld. De nadruk ligt op het versterken van de stem van de schone sporters.