U ziet op uw beeldscherm het twaalfde Jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Dit is het zevende Jaarverslag dat wij uitsluitend in digitale vorm beschikbaar stellen.

Het jaar 2017 was het jaar waarin het grootste deel van het project “Samen voor een schone sport” (SVESS) werd uitgevoerd. Dit project wordt in nauwe samenwerking met NOC*NSF, de KNVB, de KNBB, de Atletiekunie en Fit!vak uitgevoerd. Het project wordt met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS vormgegeven. Het omvat diverse activiteiten (preventie en controle), gericht op betrokkenen in het voetbal, het biljarten, de atletiek en fitness. Het project moet tot modellen leiden die specifiek zijn toegesneden op teamsporten, sporten met een hoog percentage onbewuste dopingovertredingen, sporten met een relatief hoog dopingrisico, en fitness. Aan de hand van die modellen zullen andere sportbonden en -organisaties in deze categorieën hun antidopingbeleid (verder) kunnen verbeteren.

Gezien het onverminderd grote aantal perscontacten in 2017 lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de grote ‘zichtbaarheid’ van de Dopingautoriteit een blijvend gegeven is, onafhankelijk van de ernst en omvang van actuele (Nederlandse) dopingzaken. Het is niet mogelijk op alle vragen om informatie en commentaar in te gaan, zodat daarin geselecteerd moet worden. Desalniettemin wordt ernaar gestreefd om de belangrijkste media (landelijke dagbladen, radio en televisie) steeds snel en zo volledig mogelijk van dienst te zijn. De vele mediacontacten leidden opnieuw tot een zeer groot aantal publicaties en uitzendingen waarin door de Dopingautoriteit verstrekte informatie en ingenomen standpunten werden verwerkt. Meer dan in voorgaande jaren berichtten de media over de organisatie van het dopingbeleid in een internationale context, met de geconstateerde – zeer ernstige - dopingproblematiek in Rusland als directe aanleiding, veelal ook (mede) op basis van door de Dopingautoriteit verstrekte informatie. Meer in het bijzonder ging de aandacht uit naar de manier waarop het IOC zich opstelde tegenover Rusland, en dat vooral in relatie tot de organisatie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

De aard en omvang van het Russische ‘dopingschandaal’, en de uiteenlopende wijzen waarop hier binnen de internationale sportwereld gereageerd werd, hebben ook voor de Dopingautoriteit grote gevolgen gehad. WADA betrok de Dopingautoriteit op verschillende manieren bij een aantal projecten, zowel gericht op het vinden van oplossingen voor de korte termijn, als op het doorvoeren van hervormingen in de mondiale antidopingwereld op de wat langere termijn. Al in 2016 werd in hoog tempo vormgegeven aan een nieuwe samenwerkingsvorm tussen Nationale Anti-Doping Organisaties (de zogenoemde NADO Leader Summits), en deze lijn werd in 2017 doorgezet (met opnieuw twee bijeenkomsten). Deze Summits leidden tot analyses en verklaringen die een grote rol zijn gaan spelen in de internationale besluitvorming.

In 2017 kon de Dopingautoriteit, op basis van een verhoging van de financiële bijdrage van de Nederlandse Loterij, het Nationale Dopingcontroleprogramma uitbreiden, waardoor de opgelopen achterstand ten opzichte van andere topsportlanden enigszins werd ingelopen. In totaal werden 3.008 dopingcontroles uitgevoerd, waarvan 2.408 als onder deel van het Nationale Dopingcontroleprogramma.

Nadat in september 2016 het wetsontwerp van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) door de Minister van VWS aan de Tweede Kamer was gestuurd, volgde in januari 2017 een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, waarbij ook de Dopingautoriteit in de gelegenheid werd gesteld om onze visie te geven op het wetsontwerp en de implementatie daarvan. Na de Kamerverkiezingen in maart 2017 werd het wetsontwerp echter controversieel verklaard, waardoor de parlementaire behandeling tot stilstand kwam. Na de installatie van het nieuwe kabinet werd de draad weer opgepakt, maar in 2017 kwam het niet meer tot de plenaire behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer.
De overgang van taken, personeel en middelen van de stichting naar het zbo vereist een goede voorbereiding, maar een en ander kan pas concreet worden geregeld en ingevuld als de exacte inhoud van de Wuab (en eventueel ermee samenhangende regelingen) bekend is. En dat was ultimo 2017 nog niet het geval.

Ondanks het onverminderd grote spanningsveld tussen de taken waarvoor de organisatie staat en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, menen wij ook in 2017 weer een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de strijd tegen doping in de sport. Wij hopen dat u dat na lezing van het Jaarverslag met ons eens bent.