Bestuur
De Dopingautoriteit kent een driehoofdig bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris is benoemd op voordracht van NOC*NSF, terwijl de penningmeester is benoemd op voordracht van het Ministerie van VWS. Voor een overzicht van de samenstelling van het bestuur aan het einde van het verslagjaar wordt verwezen naar bijlage 2.
Het bestuur hanteert een bestuursmodel waarbij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en ook voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering aan de directeur zijn gedelegeerd. Het bestuur bestuurt met andere woorden ‘op hoofdlijnen’.

Raad van Advies
De Dopingautoriteit kent een statutair verankerde Raad van Advies. Ultimo 2017 bestaat de Raad uit zeven personen (waarmee de Raad compleet is), die allen een specifieke belangengroep of een specifiek kennisgebied vertegenwoordigen. De AtletenCommissie heeft er bovendien voor gekozen een vaste vervang(st)er aan te wijzen die in voorkomende gevallen het vaste Raad van Advies-lid namens de AtletenCommissie vervangt. De Raad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar bijeen. Voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Advies wordt verwezen naar bijlage 2.

Bureaupersoneel
In 2017 ontvielen ons kort na elkaar twee collega’s, in beide gevallen volstrekt onverwacht. Op 12 juni overleed Bart Coumans, hoofd van de afdeling Preventie. Op 5 december overleed Cor Mouw, Dopingcontrole Official. Wij missen hen.
De Dopingautoriteit kent in het verslagjaar drie afdelingen (Preventie, Opsporing & Handhaving, en Ondersteuning), en een Bedrijfsjurist. De drie afdelingshoofden en de Bedrijfsjurist vormen samen met de Directeur het Management Team. De formatie is tijdelijk uitgebreid met één persoon (een documentalist) ter uitvoering van apart gefinancierde projecten. Daarnaast is de afdeling Handhaving & Opsporing uitgebreid met een medewerkster, in verband met de uitbreiding van de nationale dopingcontroleprogramma.
Ultimo 2017 omvatte de bureauformatie 17 personen, met een taakomvang van 15,3 FTE. Daarnaast wordt een functie vervuld door een uitzendkracht, en is er een vacature. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 3.

Doping Controle Officials (DCO’s)
Naast het kantoorpersoneel waren eind 2017 14 parttime Doping Controle Officials (acht mannen en zes vrouwen, zie bijlage 4) actief, aangesteld op basis van zogenaamde minimumuren-contracten.

Kwaliteit
Binnen het antidopingbeleid wordt veel waarde gehecht aan het leveren van kwaliteit. Veel dopingorganisaties werken dan ook met kwaliteitssystemen. Dit is met name relevant voor de uitvoering van dopingcontroles: het NDR stelt een ISO-certificaat verplicht om controles te kunnen uitvoeren. Maar ook de andere taken, waaronder het verstrekken van medische dispensaties en het verzorgen van preventie-activiteiten dienen naar onze mening aan ISO-normen te voldoen. De Dopingautoriteit en haar rechtsvoorgangers zijn reeds sinds 1998 ISO-gecertificeerd. In september 2013 verwierf onze organisatie een nieuwe ISO 9001:2008 Certificaat, dat drie jaar geldig is. In september 2016 is dit certificaat verlopen, en in verband met de toekomstige oprichting van het zbo Dopingautoriteit (voorzien op 1 januari 2018) is ervoor gekozen geen nieuw certificaat aan te vragen. Na oprichting van het zbo zal de ISO-certificering weer ter hand worden genomen.
In mei 2011 werd een Klachtenprocedure vastgesteld en op de website gepubliceerd. Er is in 2017 geen enkele klacht afgehandeld volgens deze procedure.

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie) en GDS-beroepscommissie
Eén van de bepalingen uit het dopingreglement betreft de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve van de Nederlandse sportbonden een commissie geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie), die bestaat uit onafhankelijke artsen.
Sporters die het niet eens zijn met een besluit van de GDS-commissie kunnen in beroep gaan bij de GDS-beroepscommissie, die in 2016 werd geïnstalleerd. De GDS-beroepscommissie bestaat uit drie personen. In 2017 werd eenmaal een beroep gedaan op deze commissie.

Commissie Naleving Dopingsancties (CND) en Beroepscommissie Naleving Dopingsancties (BND)
De Dopingautoriteit moet conform de Wereld Anti-Doping Code toezicht houden op de tenuitvoerlegging van opgelegde dopingsancties. Als een sanctie niet (correct) wordt nageleefd, vangt dezelfde sanctie opnieuw aan, na afloop van de oorspronkelijk opgelegde sanctie. De Commissie Naleving Dopingsancties is belast met het vaststellen of een sanctie daadwerkelijk niet (correct) is nageleefd, en of er sprake is van een of meer redenen om de vervolgsanctie te matigen. In 2017 is hier een Beroepscommissie Naleving Dopingsancties aan toegevoegd. Bij de BND kan in beroep worden gegaan tegen uitspraken van de CND. De CND en de BND hebben in 2017 geen enkele zaak behandeld.