Bijdragen in dopingzaken
De Dopingautoriteit is actief betrokken bij de tuchtrechtelijke behandeling van dopingzaken. De rol van de Dopingautoriteit bestaat met name uit het nemen van conclusies in dopingzaken, en het aanwezig zijn bij de mondelinge behandeling van een dopingzaak. Door een conclusie te nemen kan de Dopingautoriteit een toelichting geven op het dossier, alsmede ingaan op de relevante bepalingen uit het Nationaal Dopingreglement (NDR) en het door de sporter of andere persoon gevoerde verweer. De Dopingautoriteit heeft in alle dopingzaken die in 2017 door tuchtcolleges zijn behandeld, inclusief de beroepszaken, een schriftelijke conclusie ingediend, in een enkel geval nog gevolgd door een aanvullende conclusie. In alle gevallen was de Dopingautoriteit ook aanwezig bij de mondelinge behandeling.

Artikel tuchtrechtspraak in Nederland
In 2010 heeft de Dopingautoriteit in het Tijdschrift voor sport en recht een artikel gepubliceerd over de stand van de tuchtrechtspraak in dopingzaken in Nederland. Ongeveer de helft van de uitspraken voldeed toentertijd niet aan de maatstaven van de World Anti-Doping Code. In 2017 heeft de Dopingautoriteit op verzoek van het Tijdschrift voor sport en recht opnieuw gekeken naar de tuchtrechtspraak inzake dopingovertredingen. Aanleiding was mede de inwerkingtreding van de nieuwe World Anti-Doping Code in 2015. De conclusie luidt dat de tuchtrechtspraak in dopingzaken in Nederland aanmerkelijk is verbeterd, met als belangrijkste verklaring hiervoor de rol van de Dopingautoriteit gedurende de tuchtprocedure (standaard aanwezigheid bij hoorzittingen), de bijdrage van de Dopingautoriteit in het nemen van conclusies en de groei van het aantal bonden dat is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab)
Op 19 september 2016 is het wetsvoorstel Wuab, tezamen met de bijbehorende Memorie van toelichting, aan de Tweede Kamer gestuurd. In 2017 heeft de Dopingautoriteit verdere bijdragen geleverd aan de inhoud van deze Wuab, alsmede de Memorie van Toelichting.
Tevens is gekeken naar de impact van de omzetting van de stichting Dopingautoriteit naar het zbo Dopingautoriteit voor de organisatie. Voorts is bestudeerd welke gevolgen de toepassing van, onder meer, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob; in de toekomst de Wet open overheid (Woo)), en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (die op 25 mei 2018 in werking zal treden) zullen hebben voor het zbo.

Structurele activiteiten en werkzaamheden
Tot de structurele werkzaamheden behoorden in 2017 het verlenen van algemene juridische dienstverlening en ondersteuning binnen de organisatie. Het ging hierbij om het opstellen en beoordelen van contracten, brieven, (beleids)notities, en advisering ten behoeve van de verschillende afdelingen van de Dopingautoriteit, alsook de directie.
Tot de structurele activiteiten behoorden in 2017 verder het verlenen van toelichting en advisering aan sportbonden, en in enkele gevallen ook sporters, inzake de inhoud, werking en toepassing van het Dopingreglement.