Bijlage 1 - Financieel overzicht

Balans per 31 december 2017

Activa

2017

 

2016

 

Vaste activa

       

Materiële vaste activa

 

€ 59.937

 

€ 84.291

         

Vlottende activa

       

Vorderingen

€ 155.846

 

€ 204.501

 

Liquide middelen

€ 309.970

 

€ 618.357

 
   

€ 465.816

 

€ 822.858

Totaal activa

 

€ 525.753

 

€ 907.149

         

Passiva

       

Stichtingsvermogen

       

Overige reserves

€ 112.710

 

€ 177.472

 

Egalisatiereserve ministerie VWS

€ 0

 

€ 6.486

 

Bestemmingsfonds dopingcontroles

€ 31.426

 

€ 95.604

 

Bestemmingsreserve

€ 0

 

€ 31.621

 
   

€ 144.136

 

€ 311.183

Langlopende schulden

     

 

Kortlopende schulden

       
 

 

 

 

 

Schulden aan leveranciers

€ 158.771

 

€ 290.461

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 51.361

 

€ 70.766

 

Overige schulden en overlopende passiva

€ 171.485

 

€ 234.739

 
   

€ 381.617

 

€ 595.966

Totaal passiva

 

€ 525.753

 

€ 907.149

Staat van baten en lasten over 2017

 

2017

 

2016

 

Baten

 

€ 3.269.694

 

€ 2.865.387

Directe kosten dopingcontroles

€ 1.631.601

 

€ 1.446.274

 

Kosten alg. functioneren (incl. indirecte kosten dopingcontroles)

€ 1.732.995

 

€ 1.676.831

 

Projectkosten

€ 70.463

 

€ 18.823

 
   

€ 3.435.059-

 

€ 3.141.928-

         

Lonen en salarissen

€ 907.200

 

€ 921.751

 

Sociale lasten

€ 126.135

 

€ 124.160

 

Pensioenlasten

€ 79.646  

 

€ 83.907

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 33.127

 

€ 36.017

 

Overige personeelskosten

€ 39.095

 

€ 42.933

 

Huisvestingskosten

€ 85.193

 

€ 84.650

 

Kantoorkosten

€ 129.491

 

€ 129.398

 

Autokosten

€ 15.860

 

€ 15.047

 

Verkoopkosten

€ 265

 

€ 1.085

 

Algemene kosten

€ 73.918

 

€ 50.470

 

Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten

€ 1.489.930-

 

€1.489.418-

 

Som der bedrijfslasten

 

           € -

  

           € -

         

Saldo van baten en lasten

 

€ 165.365-

 

€ 276.541-

         

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

€ 384

 

€ 2.363

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

€ 2.066

 

€ 999

 
         

Financiële baten en lasten

 

€ 1.682-

 

€ 1.364

         

Resultaat

 

€ 167.047-

 

€ 275.177-