U ziet op uw beeldscherm het negende Jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Dit is het vierde Jaarverslag dat wij uitsluitend in digitale vorm beschikbaar stellen.

In 2014 vierde de Dopingautoriteit het feit dat in 1989 de eerste onafhankelijke anti-dopingorganisatie (het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken) ter wereld werd opgericht, volgend op de vaststelling van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa. Dit 25-jarig jubileum werd gevierd met de organisatie van een internationaal symposium, met de organisatie van een jubileumbijeenkomst, en met de publicatie van een jubileumboek.

Het jaar 2014 was het jaar waarin, na de in 2013 uitgevoerde onderzoeken van de Commissie Anti-Doping Aanpak (de Commissie Sorgdrager) en de Dopingautoriteit, de aandacht binnen het wielrennen kon worden verlegd van het verleden naar de toekomst. Dankzij een substantiële financiële bijdrage van het ministerie van VWS was het mogelijk om – in nauwe samenwerking met de KNWU en NOC*NSF – het project “Koersen op een schone sport” vorm en inhoud te geven. In dit omvangrijke project zijn diverse activiteiten (preventie en controle), gericht op diverse bij de wielersport betrokkenen (renners maar ook begeleiders) samengebracht. Het project is tevens bedoeld als voorbeeldproject, aan de hand waarvan andere sportbonden hun antidopingbeleid kunnen verbeteren.

Een en ander betekende niet dat het onderzoek naar mogelijke dopingovertredingen in het wielrennen beëindigd werd. Integendeel: het in 2013 gestarte grootschalige onderzoek werd voortgezet, in nauwe samenwerking met WADA, onze collega’s van buitenlandse NADOs en de door de UCI ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie CIRC. Samen met USADA en Anti-Doping Danmark werd het onderzoek naar de medische begeleiding binnen de voormalige Rabobank Wielerploegen voortgezet en afgerond. Kort na het einde van het verslagjaar konden wij bekend maken dat het hoofd van het Medische Team tot levenslange uitsluiting veroordeeld werd door de American Association for Arbitration.

Het verslagjaar was tevens het jaar waarin de implementatie van de herziening van de World Anti-Doping Code een grote rol speelde. Alle op de Code gebaseerde regelgeving (met name het Nationaal Dopingreglement en de erbij behorende bijlagen) moesten worden aangepast, en dat in nauw en voortdurend overleg met het World Anti-Doping Agency (WADA). Bovendien moest erop worden toegezien dat de herziene regelgeving tijdig en correct door de sportbonden moest worden vastgesteld, zodanig dat de nieuwe Code-conforme regels en procedures binnen de hele Nederlandse sport op 1 januari 2015 van kracht werden.

Gezien het onverminderd grote aantal perscontacten in heel 2014 lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat al deze ontwikkelingen van blijvende invloed zijn op de positie en ‘zichtbaarheid’ van de Dopingautoriteit. Het is niet langer mogelijk op alle vragen om informatie en commentaar in te gaan, zodat daarin geselecteerd moet worden. Desalniettemin leidden de vele mediacontacten tot een zeer groot aantal publicaties en uitzendingen waarin door de Dopingautoriteit verstrekte informatie en ingenomen standpunten werden verwerkt.

Dankzij al deze ontwikkelingen kwamen ook steeds vaker vragen naar voren over de beperkte middelen en bevoegdheden waarover de Dopingautoriteit kan beschikken bij de uitvoering van haar taken. De eenmalige extra projectsubsidie van 200.000 Euro die we voor 2013 ontvingen, is vanaf 2014 omgevormd tot een structureel onderdeel van onze instellingssubsidie. Mede dankzij deze aanvullende financiering zijn wij beter in staat om meer (ook complexe) zaken tot een goed einde te brengen.

Op basis van in een ver verleden gemaakte afspraken worden de door de Dopingautoriteit uitgevoerde urinecontroles niet gefinancierd uit VWS-subsidies, maar uit de Lotto-gelden. In 2013 werd een nieuw vierjarig Lotto-bestedingsplan van kracht, waarin de bijdrage aan de Dopingautoriteit verhoogd werd. Die bijdrage werd in 2014 echter weer met 5% gekort. Op basis van de beschikbare financiële middelen werd de target voor 2014 teruggebracht tot 1.710 dopingcontroles. Uiteindelijk werden er 1.764 dopingcontroles als onderdeel van het Nationale Programma gerealiseerd, inclusief 57 bloedcontroles die uit VWS-gelden gefinancierd werden.

Dankzij een door het ministerie van VWS verstrekte meerjarige projectsubsidies heeft de Dopingautoriteit in 2014 een promotieonderzoek naar de effectiviteit van het mondiale antidopingbeleid kunnen afronden. Op basis van een tweede meerjarige VWS-projectsubsidie is bovendien grote voortgang geboekt met de verdere uitbouw van het kennismanagement-project waarbinnen – via www.doping.nl - steeds grotere hoeveelheden dopinggerelateerde informatie toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek.

Ondanks het onverminderd grote spanningsveld tussen de taken waarvoor de organisatie staat en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, menen wij ook in 2014 weer een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de strijd tegen doping in de sport. Wij hopen dat u dat na lezing van het Jaarverslag met ons eens bent.