WADA

Algemeen

Gedurende 2014 waren er vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. Daarnaast was er een nauwe samenwerking met WADA in lopende onderzoeken, en die samenwerking heeft een structureel karakter aangenomen.

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie verstuurd naar WADA op de concept-dopinglijst. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF AtletenCommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Ook zijn er in de loop van het jaar reacties geschreven op verschillende ‘technical documents’ behorend bij WADA’s ‘International Standard for Laboratories’ (ISL).

WADA – ADO Symposium

De Dopingautoriteit nam deel aan het jaarlijkse WADA – ADO Symposium te Lausanne. Dit Symposium stond grotendeels in het licht van de implementatie van de herziene World Anti-Doping Code.

International Conference on the Implementation of the Revised World Anti-Doping Code (ICIC2014)

In het kader van het 25-jarig jubileum van de Dopingautoriteit heeft de Dopingautoriteit in 2014 een internationale conferentie georganiseerd, gericht op de praktische consequenties van de herziening van de World Anti-Doping Code waartoe in november 2013 tijdens de World Conference in Johannesburg besloten werd. Ruim 160 deelnemers uit 30 landen kwamen van 15 t/m 17 januari bijeen in Kasteel Vaalserbroek in Vaals. Zowel de inhoud als de opzet van de Conferentie werden door de deelnemers bijzonder hoog gewaardeerd.

Sociologisch onderzoek

Binnen het ‘Sociological Research Program’ van WADA is in samenwerking met een viertal andere NADOs en onder begeleiding van Universiteit van Potsdam een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd. Het onderzoek zal zich richten op mogelijke prestatie-indicatoren van NADOs en zal lopen tot en met begin 2015 (vanwege enkele administratieve meningsverschillen tussen de Duitse onderzoekers en WADA heeft het project enige tijd stilgelegen). Namens alle betrokken NADOs speelt de Dopingautoriteit een adviserende en coördinerende rol.

RAAD VAN EUROPA

CAHAMA en Monitoring Group

Ook in 2014 is de Dopingautoriteit zeer actief geweest in internationaal verband. De doelstelling hierbij is te komen tot beïnvloeding van het internationale antidopingbeleid. Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe. De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2014 vooral op het leveren van bijdragen aan de herziening van de Code. Als voorzitter van de Advisory Group On Legal Issues van de Raad van Europa speelde de Dopingautoriteit een sleutelrol bij het opstellen van verbetervoorstellen voor de 2015 Code.
    Hiernaast heeft de Dopingautoriteit twee vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft op 12 april een thematische meeting bijgewoond over antidoping-educatie en -preventie, georganiseerd door de Raad van Europa in Straatsburg.

Matchfixing

Matchfixing is een onderwerp dat zowel nationaal als internationaal zeer in de belangstelling staat. Op nationaal niveau heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven tot het uitvoeren van onderzoek. Op internationaal niveau is binnen EU verband reeds meerdere malen gesproken over dit onderwerp, en heeft Europol geruchtmakende onderzoeksresultaten gerapporteerd. Op intergouvernementeel niveau heeft de Raad van Europa het initiatief genomen tot het opstellen van een verdrag inzake matchfixing. Namens de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa is de Dopingautoriteit gevraagd bij te dragen aan het proces van opstellen van een matchfixing-conventie onder de vlag van de Raad van Europa.

EUROPESE UNIE

Ad-hoc Group of Experts on Doping in Recreational Sport

Ten behoeve van de expertgroep “Anti-Doping” van de Europese Unie is er in 2013 een ad hoc groep opgericht. Deze ad hoc groep, waar de Dopingautoriteit zitting in had, heeft als opdracht om te komen met aanbevelingen om doping in de recreatieve sport tegen te gaan. Het uiteindelijke rapport “EU Recommendations on Doping in Recreational Sport” met aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten is in 2014 verschenen. De Dopingautoriteit heeft een bijdrage geleverd aan het rapport.

Expert Group on Anti-doping

Deze Expert Group functioneert onder de Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers), en houdt zich bezig met dopinggerelateerde onderwerpen die het Gemeenschapsrecht raken. Tot de besproken onderwerpen behoorden de herziening van de huidige Code, alsook de door de Europese Commissie voorgestelde Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

iNADO

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO

Direct na de oprichting van iNADO in 2012 heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In 2014 ontwikkelde iNADO zich steeds meer tot het kennisinstituut en de belangenvertegenwoordiger van de National Anti-Doping Organisaties die zich erbij hebben aangesloten. De Dopingautoriteit droeg op vele manieren bij aan het werk van iNADO. De iNADO bijeenkomst in Lausanne, voorafgaande aan het WADA – ADO Symposium, werd bijgewoond.

IADA

International Anti-Doping Arrangement – IADA

De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van 11 landen. De IADA-leden besloten het Arrangement weer met vier jaar te verlengen; het nieuwe Arrangement loopt van 2015 tot en met 2018.