2014     2013  
Activa
 
 
Vaste activa        
Materiële vast activa   € 130.993   € 44.064
         
Vlottende activa        
Vorderingen € 253.043   € 79.055  
Liquide middelen € 1.234.374   € 1.104.633
 
    € 1.487.417   € 1.183.688
Totaal activa   € 1.618.410   € 1.227.752
         
Passiva        
Stichtingsvermogen        
Overige reserves € 307.302   € 328.740  
Egalisatiereserve ministerie VWS € 0   € 0  
Bestemmingsfonds contingentcontroles € 305.302   € 258.656
 
Bestemmingsreserve € 70.000   € 76.750
 
    € 682.604   € 664.146
Langlopende schulden        
Kortlopende schulden        
         
Schulden aan leveranciers € 614.110   € 141.204
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 66.451   € 57.128
 
Overige schulden en overlopende passiva € 255.245   € 365.274
 
    € 935.806   € 563.606
Totaal passiva   € 1.618.410   € 1.227.752

Staat van baten en lasten over 2014

  2014     2013  
Baten   € 3.167.513   € 2.870.944
Directe kosten dopingcontroles € 1.074.424   € 1.012.193
 
Projectkosten € 2.076.431   € 1.864.084  
    € 3.150.855-   € 2.876.277-
         
Lonen en salarissen € 785.144   € 694.651
 
Sociale lasten € 103.827   € 76.523
 
Pensioenlasten € 70.896   € 59.582
 
Afschrijvingen materiële vaste activa € 13.751   € 19.772
 
Overige personeelskosten € 33.687   € 51.025
 
Huisvestingskosten € 110.125   € 85.542
 
Kantoorkosten € 135.922   € 130.096
 
Autokosten € 14.766   € 17.161
 
Verkoopkosten € 2.401   € 2.380  
Algemene kosten € 94.921   € 194.352
 
Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten € 1.358.690-   € 1.317.814-  
Som der bedrijfslasten   € 6.750   € 13.250
         
Saldo van baten en lasten   € 9.908   € 18.583-
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 8.983   € 11.184
 
Rentelasten en soortgelijke kosten € 433   € 743
 
         
Financiële baten en lasten   € 8.550   € 10.441
         
Resultaat   € 18.458   € 8.142-