U ziet op uw beeldscherm het zesde Jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Dit is het eerste Jaarverslag dat wij uitsluitend in digitale vorm beschikbaar stellen. Wij hopen dat deze nieuwe, interactieve vorm u helpt om de gewenste informatie snel te vinden.

Het jaar 2011 was eerst en vooral het jaar waarin de overheidsbezuinigingen hun beslag kregen. Twee collega’s moesten de organisatie verlaten, waardoor de formatie werd teruggebracht van 13,6 naar 11,8 FTE. Deze inkrimping had vanzelfsprekend gevolgen voor het takenpakket van de organisatie, dat op verschillende punten versoberd en ingekrompen werd.

Bij de afdeling Preventie is als gevolg van de bezuinigingen een duidelijke verschuiving naar digitale informatieoverdracht doorgevoerd, waardoor het aantal face-to-face contactmomenten (voorlichtingsbijeenkomsten) afneemt. De telefonische dienstverlening via de Doping Infolijn werd eind 2011 geheel beëindigd.

In nauw overleg met NOC*NSF werd tevens de omvang van het controleprogramma teruggebracht. Op basis van de beschikbare financiële middelen werd de target bijgesteld van 2.000 naar 1.900 dopingcontroles. Uiteindelijk werden er 1.965 dopingcontroles gerealiseerd.

Dankzij twee door het ministerie van VWS verstrekte meerjarige projectsubsidies heeft de Dopingautoriteit in 2011 wel een voortvarende start kunnen maken met een promotieonderzoek naar de effectiviteit van het mondiale antidopingbeleid, en met een kennismanagementproject dat grote hoeveelheden dopinggerelateerde informatie toegankelijk zal maken voor het publiek. Over beide projecten zal aan het einde van de looptijd (2014) verslag gedaan worden.

In 2011 zette een trend van de voorgaande jaren zich versterkt door, namelijk de steeds verder toenemende complexiteit, en dus tijdrovendheid, van de dopingzaken. Dit geldt zowel voor de beoordeling van de dossiers voorafgaande aan de overdracht aan de bond voor de tuchtrechtelijke beoordeling, als voor de begeleiding tijdens de tuchtrechtelijke procedure zelf. In een aantal gevallen heeft de grote tijdsinvestering uiteindelijk geleid tot het beschikbaar komen van informatie die in het voordeel van de betrokken sporter was.

Ondanks het steeds grotere spanningsveld tussen de taken waarvoor de organisatie staat en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, menen wij ook in 2011 weer een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de strijd tegen doping in de sport. Wij hopen dat u dat na lezing van het Jaarverslag met ons eens bent.

Het bestuur