World Anti-Doping Agency (WADA)

Communicatie met WADA

De Dopingautoriteit onderhield in 2011 vele contacten met WADA, en die contacten hadden betrekking op vrijwel elk aspect van het mondiale anti-doping programma waaraan de Dopingautoriteit mede uitvoering geeft. Zo wordt WADA regelmatig benaderd om nadere uitleg te vragen over de interpretatie van bepaalde onderdelen van de Dopinglijst en andere Internationale Standaarden. Anderzijds werd de Dopingautoriteit zeer veelvuldig door WADA bevraagd over lopende dopingzaken, mede in het kader van het beroepsrecht dat WADA in alle zaken heeft.

World Anti-Doping Code

Net als in andere jaren heeft de Dopingautoriteit een “Nederlandse” reactie op de concept Dopinglijst gecoördineerd, met input van NOC*NSF, van de NOC*NSF atletencommissie, en van het ministerie van VWS. In 2011 was er tevens gelegenheid om commentaar te geven op aanpassingen van de International Standard for Laboratories (ISL) en enkele daarbij horende technische documenten. Bovendien werd aan het einde van het jaar een start gemaakt met het schrijven van commentaar op de Code zelf, in het kader van de herziening van de Code die eind 2013 zal worden vastgesteld.

Raad van Europa

Raad van Europa – Monitoring Group

De Raad van Europa kent een Monitoring Group die de uitvoering van de Anti-Doping Conventie door de leden van de Raad van Europa volgt en controleert. De vergaderingen van deze Monitoring Group werden bijgewoond door de juridisch beleidsmedewerker van de Dopingautoriteit. De Monitoring Group wordt geadviseerd door drie Advisory Groups (Education, Legal Issues en Science). Medewerkers van de Dopingautoriteit namen deel aan alle vergaderingen van deze Advisory Groups.

Advisory Group on Science

Op 16 juni is geparticipeerd in de vergadering van de Advisory Group on Science van de Raad van Europa. De discussies binnen deze adviesgroep richten zich vooral op het praktischer en duidelijker maken van de dopinglijst, maar over de noodzakelijke richting van de alom gewenste veranderingen wordt nog wel eens verschillend gedacht in de diverse landen.
Bij de vergadering in april kon helaas niemand van de Dopingautoriteit aanwezig zijn vanwege andere verplichtingen. Op de onderwerpen van die vergadering (over vleesconsumptie en dopingrisico’s en de aankomende revisie van de Wereld Anti-Doping Code) is schriftelijk gereageerd.

Advisory Group on Education

De Advisory Group on Education kwam tweemaal bijeen in Parijs; op 15 april waar de Dopingautoriteit een verhaal hield over ‘NZVT and education on the risk of food supplements’ en kort op 13 oktober toen de WADA Code Revision ter sprake kwam.

Advisory Group on Legal Issues

De Advisory Group on Legal Issues kwam vaker bijeen, veelal in het kader van de uitvoering van de WAD Code en in relatie tot privacyvraagstukken. Vergaderingen van deze Advisory Group vinden altijd in Straatsburg plaats. De juridisch beleidsmedewerker van de Dopingautoriteit is Chair van deze Advisory Group.

ANADO / INADO

Vroeg in 2011 viel het besluit om de mondiale koepel van nationale Anti-Doping Organisaties (ANADO - Association of National Anti-Doping Organisations) op te heffen wegens de verliezen die geleden waren op ANADO’s “not for profit” businessunit Anti-Doping Services (ADS). Na afwikkeling van de administratieve en financiële verplichtingen zal de organisatie begin 2012 definitief ophouden te bestaan.

Al snel na het besluit ANADO op te heffen, werd door een aantal landen het initiatief genomen om een nieuwe mondiale koepelorganisatie op te richten, die de naam INADO (Institute for National Anti-Doping Organizations) kreeg. In de tweede helft van 2011 werd zeker dat INADO op een jaarlijkse financiële bijdrage van WADA kan rekenen, waardoor de levensvatbaarheid van de organisatie sterk is toegenomen.

IADA

Het ‘International Anti-Doping Arrangement’ (IADA) is een internationaal gouvernementeel samenwerkingsverband op initiatief van toonaangevende landen op het gebied van antidopingbeleid.

Er is in 2011 één IADA-bijeenkomst georganiseerd. Daar is vooral gesproken over de WADA-standaarden, is een nieuw actieplan vastgesteld en is een nieuwe Arrangement voorbereid. Ook is gesproken over uitbreiding van de huidige groep van 10 landen. Verder hebben diverse leden presentaties gegeven van actuele ontwikkelingen in hun land. Ook de Dopingautoriteit verzorgde een presentatie, en wel over een in Nederland uitgevoerd onderzoek onder topsporters.

Internationale federaties en buitenlandse NADOs

Ook buiten de hiervoor genoemde organisaties en structuren om wordt zeer intensief samengewerkt met andere anti-dopingorganisaties, en meer in het bijzonder met de internationale sportfederaties en met Nationale Anti-Doping Organisaties in andere landen. Vrijwel dagelijks wordt overlegd over het resultaatmanagement in concrete zaken, en over vele andere zaken die een grensoverschrijdend karakter hebben, of die aan een gezamenlijk belang raken.

Internationale congressen

Op uitnodiging van de zusterorganisatie United States Anti-Doping Agency (USADA) is een bezoek gebracht aan het door hen jaarlijks georganiseerde wetenschappelijk congres. In 2011 was het congres gericht op (de detectie van) groeihormoon en aanverwante stoffen. Het was de tiende keer dat USADA een wetenschappelijk congres organiseerde en het was de negende keer dat de Dopingautoriteit uitgenodigd was.

In Freiburg werd een bezoek gebracht aan een dopingsymposium dat werd georganiseerd door de lokale universiteit. Verschillende journalistieke verhalen hebben in de afgelopen tijd aangetoond dat de sportgeneeskundekliniek in Freiburg langere tijd een redelijk liberale dopingmoraal heeft gehad. Het symposium richtte zich op de soms brisante relatie tussen sportgeneeskunde en dopingreglementen.