Nationaal Dopingreglement (NDR)

In 2011 is een nieuw Nationaal Dopingreglement (NDR) opgesteld. De belangrijkste aanleiding hiervoor was tweeledig. Ten eerste had WADA te kennen gegeven dat het NDR op een aantal punten moest worden aangepast teneinde volledig conform de World Anti-Doping Code te zijn. Ten tweede deed een aantal complexe dopingzaken de wens rijzen tot het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen. WADA heeft het aangepaste NDR eind 2011 officieel beoordeeld als volledig in overeenstemming zijnd met de Code.

Inbedding NDR

Het nieuwe NDR is in het voorjaar van 2011 verspreid onder de topsportbonden, teneinde deze in staat te stellen hun eigen dopingreglementen voor 1 januari 2012 aan te passen. De tijdige vaststelling kan lastig zijn indien bonden jaarlijks slechts één gelegenheid (algemene ledenvergadering) hebben om nieuwe reglementen vast te stellen. Om deze problematiek te vermijden, delegeren steeds meer bondsvergaderingen de bevoegdheid tot het vaststellen van het dopingreglement aan het bestuur. Het proces van vaststelling van de nieuwe dopingreglement is over het algemeen voorspoedig verlopen.

Reglementsbijlagen

Het NDR kent verschillende bijlagen die essentieel zijn voor de toepassing van het dopingreglement. De bekendste bijlage vormt de WADA Dopinglijst, maar ook de bijlagen inzake Whereabouts-informatie en Dispensaties zijn onlosmakelijk met het NDR verbonden. Naar aanleiding van aanpassingen in de door WADA gehanteerde regels voor medische dispensaties, is de bij het NDR behorende dispensatieregeling aangepast. De besturen van de topsportbonden (en voor de bij het ISR aangesloten bonden, het ISR-bestuur) dienden deze aangepaste regeling (bijlage) vast te stellen. Het nieuwe NDR bevat een constructie die het mogelijk maakt reglementsbijlagen aan te passen zonder dat alle besturen actie moeten ondernemen. Dit constructie is mede op uitdrukkelijk verzoek van de bonden gecreëerd.

Instituut Sportrechtspraak (ISR)

In 2011 is bij het ISR de regel in werking getreden die de Dopingautoriteit in de gelegenheid stelt een conclusie te nemen in alle aan het ISR voorgelegde dopingzaken. Tevens stelt deze regel de Dopingautoriteit in staat om aanwezig te zijn bij de mondelinge behandeling van dopingzaken. Zowel de Dopingautoriteit als de ISR-tuchtrechters zijn zeer te spreken over het effect van de nieuwe bevoegdheden van de Dopingautoriteit, en zijn van mening dat deze rol van de Dopingautoriteit een positieve bijdrage levert aan de behandeling van dopingzaken.

Dopingzaken

De eerste helft van 2011 heeft grotendeels in het teken gestaan van de behandeling door het Court of Arbitration for Sport (CAS) van twee reeds jaren lopende dopingzaken. De eerste zaak betrof de atleet Simon Vroemen, die bij het CAS beroep instelde tegen het besluit van de Commissie van Beroep van het ISR om hem voor een periode van twee jaar te schorsen. De tweede zaak betrof de schaatser Wesley Lommers, waarin zowel de Dopingautoriteit als de bond in beroep kwamen van de vrijspraak door de Commissie van Beroep van de KNSB. In beide zaken oordeelde het CAS dat niet de minste twijfel bestond over de positieve uitslag, en werd de Dopingautoriteit in het gelijk gesteld.

Civiele zaken

Met enige regelmaat wordt (een aspect van) een tuchtrechtelijke uitspraak in een dopingzaak door de sporter ter toetsing voorgelegd aan de civiele rechter, veelal in Kort geding. Ook in 2011 is dit enkele malen gebeurd, waarbij steeds de betreffende sportbond als partij bij de procedure betrokken werd. In deze zaken was de Dopingautoriteit formeel geen partij, maar  fungeerde de Dopingautoriteit wel als adviseur / deskundige.

Dopingwet

De Minister van VWS heeft het voornemen om een Dopingwet aan te bieden aan het parlement. De Dopingwet richt zich op het creëren van een wettelijke grondslag voor de uitvoering van het antidopingbeleid naast de verenigingsrechtelijke grondslag op basis waarvan tot nu toe in Nederland gewerkt wordt.

De Dopingautoriteit heeft in 2011 deelgenomen aan een aantal overleggen over de Dopingwet, en daar haar ideeën en standpunten kenbaar gemaakt.

Leidraad meldingen

In mei werd een leidraad meldingen vastgesteld en gepubliceerd op de website. In de leidraad staat beschreven hoe de Dopingautoriteit handelt als bij de Dopingautoriteit melding gemaakt wordt van een of meer (mogelijke) dopingovertredingen. Sinds de publicatie van de leidraad zijn overigens geen meldingen in behandeling genomen.