2011 2010
Activa  
 
Vaste activaMateriële vaste activa
€ 94.570
€ 135.610

Vlottende activaVorderingen € 220.866
€ 256.450
Liquide middelen € 687.843
€ 655.640


€ 908.709
€ 912.090
Totaal activa
€ 1.003.279
€ 1.047.700

PassivaStichtingsvermogenOverige reserves € 248.151
€ 209.716
Egalisatiereserve ministerie VWS € 89.224
€ 140.116
Bestemmingsfonds contingentcontroles € 142.665
€ 169.249
Bestemmingsreserve € 80.000
€ 70.000


€ 560.040
€ 589.081
Langlopende schulden


 
Kortlopende schulden
 
 
Schulden aan leveranciers € 168.134
€ 201.628
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 64.369
€ 53.912
Overige schulden en overlopende passiva € 210.736
€ 203.079


€ 443.239
€ 458.619
Totaal passiva
€ 1.003.279
€ 1.047.700

Staat van baten en lasten over 2011

 2011 2010
Baten
€ 2.572.260
€ 2.537.150
Directe kosten dopingcontroles € 1.034.479
€ 1.037.499
Projectkosten € 1.572.834
€ 1.541.537


€ 2.607.313-
€ 2.579.036-

Lonen en salarissen € 706.615
€ 785.812
Sociale lasten € 90.237
€ 86.939
Pensioenlasten € 63.795
€ 59.912
Afschrijvingen materiële vaste activa € 29.588
€ 21.643
Overige personeelskosten € 43.775
€ 59.626
Huisvestingskosten € 82.176
€ 83.303
Kantoorkosten € 70.463
€ 75.819
Autokosten € 16.521
€ 15.566
Verkoopkosten € 25.708
€ 2.475
Algemene kosten € 124.574
€ 76.170
Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten € 1.253.452-
€ 1.267.265-
Som der bedrijfslasten
€ -
€ -

Saldo van baten en lasten
€ 35.053-
€ 41.886-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 6.849
€ 10.896
Rentelasten en soortgelijke kosten € 837
€ 697

Financiële baten en lasten
€ 6.012
€ 10.199

Resultaat
€ 29.041-
€ 31.687-