Algemeen

Het algemene doel van de afdeling Preventie ten aanzien van de georganiseerde (top)sport is: het voorkómen van onbewuste en bewuste dopingovertredingen in de Nederlandse sport.

De anders-georganiseerde sport (fitness) kent geen dopingreglement, noch dopingcontroles. De doelen voor de fitnesswereld zijn derhalve vanuit een volksgezondheidsoogpunt geformuleerd en luiden: het voorkómen van onbewust en bewust dopinggebruik, dan wel het voorkómen van (extra) gezondheidsschade door dopinggebruik (harm reduction).’

De belangrijkste doelgroepen zijn:

  • (aankomende) topsporters;
  • sporters en fitnessprofessionals in de anders-georganiseerde sport (fitness);
  • sportbegeleiders (m.n. trainer/coaches, sport- en huisartsen, (sport)fysiotherapeuten, (sport)diëtisten, sportmasseurs, ouders);
  • sportbonden;
  • het algemene publiek.

Bij de voorlichting binnen de georganiseerde sport wordt informatie aangeboden over de dopingregels en de risico’s van dopinggebruik. Daarnaast worden gezonde en geoorloofde alternatieven om prestaties te verbeteren aangereikt, en wordt getracht een anti-dopinghouding bij sporters en begeleiders te versterken dan wel te realiseren.

Sinds 2015 wordt bij de voorlichting voor (top)sporters de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) toegepast. De DLDS beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Aansluitend op deze fasen zijn drie verschillende voorlichtingspakketten voor sporters ontwikkeld: Brons, Zilver en Goud. Een pakket bestaat uit een face-to-face voorlichting, toets en (vanaf 2017) e-learning.

  • Brons (±15 jaar) is een introductie van het onderwerp doping. De onderwerpen die bij deze voorlichting aan bod komen zijn de dopingregels, dopingcontroles en de risico’s van onbewust dopinggebruik.
  • Zilver (±17 jaar) is meer gericht op het oefenen van vaardigheden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de informatie uit Brons bekend is, en is er sprake van een meer praktische aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend met de Dopingwaaier App.
  • Goud is met name voor topsporters met een whereaboutsverplichting. Tijdens deze voorlichting komen de whereaboutsregels uitgebreid aan bod, maar wordt er ook gediscussieerd over lastige dopingdilemma’s waar sporters tegenaan kunnen lopen, zoals dopinggebruik door een teamgenoot of medicijngebruik om beter te presteren.

In 2016 is een start gemaakt om de voorlichting Brons ook via e-learning aan te bieden.

E-learningplatform
Screenshot van het beginscherm van het e-learningplatform.

In bijeenkomsten voor sportbegeleiders komen dezelfde onderwerpen als bij sporters aan bod, met daarnaast aandacht voor de rechten en vooral plichten van begeleiders en tevens risicoverkleinende en –vergrotende factoren t.a.v. dopinggebruik. Voor coaches is in 2016 ook een Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld voor de coachniveaus 3, 4 en 5. Hiermee is concreter geformuleerd wat een coach aan kennis, vaardigheden en attitude in huis zou moeten hebben.

Binnen de anders georganiseerde sport zijn de doelgroepen primair fitnessers en fitnessprofessionals. Voor de fitnessers zijn er een website, artikelen en boeken. Voor de doelgroep fitnessprofessionals worden naast website, artikelen en boeken vooral gastlessen verzorgd binnen de diverse fitnessopleidingen. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende soorten dopinggeduide middelen, risico’s voor gebruik, (bij)werkingen van de middelen, zin en onzin van supplementen, dopingpreventie en het programma Eigen Kracht. Ook is er aandacht voor harm reduction: het verkleinen van (gezondheids)risico’s bij gebruik.

De corporate website (www.dopingautoriteit.nl) en de websites www.dopefree.nl en www.eigenkracht.nl zijn belangrijke manieren van communicatie met de diverse doelgroepen. Iedereen met een dopinggerelateerde vraag kan deze per e-mail stellen aan de Doping E-maillijn. Binnen een werkdag krijgt men antwoord.

Om scherper te krijgen wanneer we welk logo (Dopingautoriteit, 100% Dope Free en Eigen Kracht) gebruiken is aan een merk- en communicatiebureau advies gevraagd. Als het gaat om het uitleggen van de dopingregels dan gebeurt dat vanuit de Dopingautoriteit. 100% Dope Free en Eigen Kracht worden aangeboden als een platform of supportersclub waarbij sporters en begeleiders zich kunnen uitspreken voor een schone sport. Een en ander heeft geleid tot een gediversifieerde vormgeving van voorlichtingsmaterialen.

Topsport

www.dopefree.nl

In 2015 is de website van 100% Dope Free ingrijpend veranderd en is de naam aangepast naar www.dopefree.nl. De site neemt een centrale plek in binnen dit preventieprogramma voor (aankomende) topsporters. Er zijn in 2016 twaalf nieuwsberichten op de website geplaatst. Deze worden meteen naar alle abonnees (zo’n 14.500) verstuurd.
Ook zijn de digitale toetsen Brons, Zilver en Goud toegevoegd aan de website. Een toets bestaat uit 10 juist/onjuist vragen en wordt gebruikt om aan het eind van een voorlichting de opgedane kennis van de sporters te testen. Terwijl de toets wordt gemaakt (op smartphones of tablets) zijn de scores live te volgen op het projectiescherm. De toets kan ook los van een voorlichting worden gemaakt.

100% Dope Free - True Winner

Bij dit deel van het programma (gestart in december 2007) kunnen (aankomende) top- en wedstrijdsporters een anti-dopingstatement ondertekenen en zich zo actief uitspreken voor een schone sport. Na ondertekening krijgt men het ‘gouden’ polsbandje (toegestuurd of uitgereikt) als symbool voor het feit dat je alleen een echte winnaar bent als je zonder doping presteert en gepresteerd hebt. In 2016 steeg het aantal getekende statements van 30.600 naar 32.600 (+2.000).

Dit deel is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met de NOC*NSF AtletenCommissie. Eind 2016 waren onze ambassadeurs: Femke Dekker (roeien), Carl Verheijen (schaatsen), Richard Bottram (Marathon365 & Wheel of Energy), Epke Zonderland (turnen), Mirjam de Koning-Peper (IPC zwemmen), Thijs van Valkengoed (zwemmen), Churandy Martina (atletiek), Marianne Vos (wielrennen), Vince Rooi (honkballen), Bauke Mollema (wielrennen), Madelein Meppelink (beachvolleybal) en Jetze Plat (handbiken/triathlon).

Ambassadeur Jetze Plat
Felicitatie-advertentie ambassadeur Jetze Plat

Voorlichtingsbijeenkomsten en materialen

In 2015 is de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) ingevoerd. Met diverse bonden is afgesproken welke voorlichting (Brons, Zilver en/of Goud) het beste bij welke groep sporters past. Dit heeft tot een flinke stijging van het aantal voorlichtingsbijeenkomsten geleid. Van 36 in 2014, via 65 in 2015 tot 80 in 2016.

Ontwikkeling E-learning

Om een nog groter bereik te hebben is eind 2016 gestart met de ontwikkeling van een e-learning platform. Dit platform biedt toegang tot meerdere e-learning modules, zoals Brons, Zilver, Goud en modules voor coaches.

Z-card

In 2016 is een nieuwe z-card gemaakt getiteld: ‘Blijf Negatief - Tips voor een schone sport’. Hierin staan de acht belangrijkste tips om schone sport te realiseren.

Z-card plus doosje.
Nieuwe z-card plus doosje.

Video dopinganalyse in een dopinglaboratorium

In november zijn opnames gemaakt voor een video over het analyseproces in het dopinglaboratorium. De video laat zien wat er met de samples in het lab gebeurt. Bureau Sport-presentator Frank Evenblij is de interviewer. Er zijn voor deze video o.a. opnames gemaakt in het DoCoLab in Gent.

Outreach-events

In 2016 zijn er vier outreach-events geweest. Hierbij worden doelbewust sportevenementen bezocht om algemene informatie te verstrekken aan grote groepen (m.n. jonge en talentvolle) sporters, ouders en trainers/coaches. Ook kan men het 100% Dope Free – True Winner statement tekenen en de WADA-dopingquiz maken. De outreach-events vonden plaats bij: deelnemersbijeenkomst Jeugd Olympische Winterspelen, ITU Triathlon Championships 2016 (paratriathlon), NK Wielrennen ploegenachtervolging & Teamsprint en NK judoteams -18 jaar.

Artikelen

Er is een vaste rubriek voor de Dopingautoriteit in het NOC*NSF-topsportblad Lopend Vuur. In 2016 zijn hierin acht dopinggerelateerde artikelen verschenen.

Dopingwaaier App

Sinds eind 2013 bestaat de Dopingwaaier App (iOS en Android). Voor andere systemen bestaat een responsive website: www.dopingwaaier.nl. Eind 2016 was de app 18.614 maal gedownload, een stijging van 5.457 (in 2015 was de stijging 4.761). De Dopingwaaier App wordt steeds actueel gehouden. In 2016 is het Meldpunt Doping en toets Brons (onder ‘Quiz’) toegevoegd aan het menu.
Om de Dopingwaaier App blijvend onder de aandacht te brengen wordt via z-cards, digitale advertenties, posters en voorlichtingsbijeenkomsten aan vele doelgroepen informatie over deze App verstrekt.

Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)

Er werden in 2016 in totaal 281 NZVT-certificaten afgegeven (voor 488 product-batch combinaties). Dit betekent wederom een nieuw record, wat een signaal is dat het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) nog steeds in een belangrijke markt voorziet voor sporters en hun begeleiders. Tegelijkertijd zijn er dit jaar zeven batches afgekeurd omdat er dopinggeduide stoffen in werden aangetroffen, wat een sterk signaal is dat het risico op consumptie van een met doping vervuild supplement nog steeds zeer reëel is. Het NZVT is opgezet in 2003 en getuige de aantallen positieve dopingcontroles die nog steeds aan zogenoemde ‘vervuilde’ voedingssupplementen kunnen worden gelinkt, is een dergelijk testsysteem onverminderd noodzakelijk. In totaal stonden er op 31 december 2016 955 product-batchcombinaties op de NZVT-website (antidoping.nl/nzvt), verdeeld over 270 producten, 48 merken en 16 inhoudelijke categorieën.

In het afgelopen jaar is een overstap gemaakt van het laboratorium van Keulen naar laboratorium LGC in Londen voor het uitvoeren van de analytische onderzoeken.

Samen voor een schone sport

Tijdens de Nationale Dopingconferentie op 23 april 2015 zegde minister Schippers subsidie toe voor een vervolg op Koersen op een schone sport. Zes partijen hebben vervolgens een actieplan opgesteld: Atletiekunie, KNBB (Biljartbond), KNVB (Voetbalbond), Fit!vak, Dopingautoriteit en NOC*NSF (coördinator). Het plan kreeg als titel: Samen voor een schone sport. Op 28 februari 2016 vond tijdens de NK Indoor Atletiek de kick-off van het project plaats met alle betrokken partijen. Ook was dit de start van de Atletiek-campagne ‘Atletiek, gewoon schoon’. Hier doet een aantal topatleten (o.a. Dafne Schippers en Churandy Martina) aan mee. De deelnemende sportbonden en Fit!vak begonnen het project met een onderzoek naar de huidige dopingkennis van hun achterban. Op basis van de resultaten zijn vervolgens diverse acties en materialen ontwikkeld. De Dopingautoriteit heeft binnen dit project animaties gemaakt over het NZVT, medische dispensaties, drugs en tips voor een schone sport (in lijn met de z-card). Een animatie met basisuitleg van de dopingregels is in 2016 ontwikkeld.

Flyer Atletiek, gewoon schoon
Flyer ‘Atletiek, gewoon schoon’.

Anders georganiseerde sport

Programma Eigen Kracht

Binnen de anders georganiseerde sport is de belangrijkste doelgroep: bezoekers van fitnesscentra en hun directe omgeving. Bij deze laatste categorie betreft het vooral fitnessinstructeurs, maar ook ondernemers in de fitnessbranche.

www.eigenkracht.nl

Centraal staat de Eigen Kracht-website. Naast tekst wordt steeds meer gebruik gemaakt van video’s. Verder zijn er vier volledige jaarprogramma’s te vinden voor vier verschillende trainingsdoelen. De wekelijkse webberichten worden in dossiers geplaatst, zoals training, voeding, supplementen, doping, gezondheid e.d. Hiermee kan de bezoeker makkelijker per onderwerp veel informatie vinden.

De site richt zich specifiek op (cosmetische) sporters in fitnesscentra. Op de site is objectieve, overzichtelijke en praktisch toepasbare informatie te vinden over clean en effectief spiermassa opbouwen en over verantwoorde manieren om af te slanken. Tevens staat er objectieve informatie over diverse soorten dopinggeduide middelen en de bijwerkingen ervan op de site. Ook het dopingrisico van voedingssupplementengebruik komt aan bod.

In 2016 zijn er in totaal 49 inhoudelijke nieuwsberichten op de site geplaatst, geschreven door drie externe (inhoudelijke/journalistieke) experts uit de fitness/bodybuildingbranche en door eigen preventiemedewerkers.

Video’s

Op 10 september is de documentaire ‘Groter dan groot - De evolutie van bodybuilding?’ vertoond in filmhuis LantarenVenster in Rotterdam. Aansluitend was er discussie en een presentatie van endocrinoloog Pim de Ronde over de HAARLEM-studie (health risks of anabolic androgen steroid use by male amateur athletes, zie hiervoor ook Hoofdstuk 7). De documentaire en het verslag ervan staan op de websites van Eigen Kracht en de Dopingautoriteit. Eveneens is er een Engels ondertitelde versie van de documentaire gemaakt. De documentaire zal worden aangeboden aan (diverse) NADO’s, die deze in hun communicatiestrategie kunnen verwerken. De documentaire zal verder worden ingezet bij verschillende voorlichtingsactiviteiten.

Premiere LantarenVenster in Rotterdam.
Start première in filmhuis LantarenVenster in Rotterdam.

Van de opnamen voor ‘Groter dan groot’ zijn twee interviews verder uitgewerkt in 16 kleinere video’s. Het zijn interviews met dr. Pim de Ronde (Anabolenpoli) en met Hans Kroon, krachttrainingscoach van Fitnesscentrum Noord.

Om aan te tonen dat je op eigen kracht een zeer goede fysiek kunt ontwikkelen is er een video gemaakt met zwaargewicht topjudoka Roy Meyer.

Fitnessopleidingen & Bijeenkomsten

In 2016 zijn in het kader van het Eigen Kracht-programma 18 gastlessen (13 in 2015) gegeven aan diverse CIOS’en, ROC’s en particuliere fitnessopleidingen. De Eigen Kracht-bidon wordt daarbij uitgedeeld aan fitnessinstructeurs in opleiding.

Op 10 en 11 december 2016 werd het SAP CUP evenement gehouden, het grootste fitness/krachtsport evenement van de Benelux. Over het weekend was er een totaal van ruim 7.000 bezoekers.

Daarnaast is op 15 december op verzoek van stichting Menswel in Heel meegewerkt aan een voorlichting/discussieavond voor jongere (gebruikende) bodybuilders. De insteek was: ontmoediging van het gebruik.

In 2016 is er op verzoek en in samenwerking met een aantal instellingen voor welzijn en verslavingszorg een folder over werking en effecten van anabole steroïden ontwikkeld voor gezondheidsprofessionals.

Cleane Kneiters

Cleane Kneiters zijn fitnessers/bodybuilders die bewezen hebben en nog steeds bewijzen dat je zonder doping een indrukwekkende fysiek kunt opbouwen. Zij zijn de ambassadeurs voor dopingvrije fitness. In 2016 kwam er één Cleane Kneiter bij waardoor het totale aantal 18 is. Ze staan allen met een achtergrondverhaal en foto’s op de website. Van een aantal is in 2016 het profiel op de website geactualiseerd.

Artikelen

Al sinds 1997 heeft Eigen Kracht een vaste rubriek in het populaire bodybuildingtijdschrift Sport & Fitness Magazine. Onder eigen redactionele verantwoordelijkheid verstrekt de Dopingautoriteit in ieder nummer objectieve informatie over dopinggeduide middelen en zaken die er mee te maken hebben. Vanaf 2014 worden in plaats van een groot artikel enkele korte berichten geplaatst. Dit is in alle zes uitgaven van 2016 gebeurd.

Vanaf augustus 2015 publiceert Eigen Kracht maandelijks een groot artikel in het populaire bodybuilding & fitness magazine Muscle & Fitness. Deze worden na verschijning van het magazine ook op www.eigenkracht.nl geplaatst.

Advertenties

In 2013 zijn twee nieuwe banners/advertenties gemaakt met twee Cleane Kneiters (een man en een vrouw) erop, die ook het gezicht van de nieuwe website vormen. Na het verschijnen van het boek Doping, de nuchtere feiten is hier ook een advertentie voor gemaakt. Deze drie advertenties hebben ook in 2016 meerdere malen in de Sport & Fitness, Muscle & Fitness en Fit!vak-magazine gestaan.

Boek ‘Doping, de nuchtere feiten’

In oktober 2014 verscheen Doping, de nuchtere feiten. Sindsdien wordt het boek middels advertenties in bodybuilding-bladen en tijdschriften van Arko Sports Media gepromoot. Er is nog steeds veel belangstelling voor het boek en het wordt goed verkocht.

Boek ‘Op Eigen Kracht’

De laatste versie van het boek ‘Op Eigen Kracht’ verscheen in 2008. Sinds die tijd is er het nodige veranderd. Daarom wordt het boek vrijwel geheel herschreven. Dit gebeurt door twee interne en vier externe auteurs die allen een autoriteit op hun vakgebied zijn. In 2016 is een deel van het boek herschreven.

Supplementenwijzer-App

In 2015 is gestart met het ontwerp van de supplementenwijzer-app. Er bestaan bij fitnessers, maar ook bij andere sporters en begeleiders steeds meer vragen over de zin en onzin van allerlei voedingssupplementen. Deze app biedt de mogelijkheid om een supplement te checken op basis van de ingrediënten. Verder kent de app functionaliteiten zoals de basics over supplementen, gezondheidsrisico’s, NZVT, alerts, nieuws, kennisquiz, etc. In 2016 is een database gebouwd waarin de bijna 1.000 ingrediënten zijn ingevoerd en beoordeeld. Per ingrediënt kunnen bijzonderheden (doping, gevaarlijk, dubieus) worden aangegeven die direct duidelijk maken dat er iets aan de hand is met het ingrediënt. Daarnaast wordt in de ‘oordelen’ aangegeven of de claims van een ingrediënt kloppen. De bijzonderheden, claims en oordelen worden via iconen aangeven. Tot slot wordt per ingrediënt ook een ‘profiel’ gegeven. Dit is een korte beschrijving van herkomst, claims en onderzoek/onderbouwing. De app bevat tevens een verklarende woordenlijst.

Begeleidend personeel

Naast sporters is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor sportbegeleiders rondom (aankomende) topsporters. Begeleiders kunnen in positieve zin een belangrijke rol spelen. Vooral de trainer/coach kan een grote rol vervullen. Daarnaast zijn sport(para)medici een belangrijke doelgroep.

Omdat de Dopingwaaier App ook voor begeleiders een belangrijke bron van informatie is, is deze in 2016 weer via advertenties onder de aandacht gebracht. Van de nieuwe z-card ‘Blijf Negatief – Tips voor een schone sport’ is ook een poster/advertentie gemaakt. Deze is o.a. geplaatst in het tijdschrift Sportgericht.

Blijf negatief
Poster/advertentie ‘Blijf negatief’.

Coaches

Er zijn presentaties verzorgd bij diverse coachopleidingen en/of -bijscholingen, zoals bij: judocoaches, bokstrainer/coach 3, wielercoach 3, de opleiding Mastercoach in Heerenveen, de minor sportcoaching aan de ALO te Amsterdam, poolbiljarttrainers 3, korfbaltrainers 4 en coaches carambole.

Specifiek voor coaches is een incentive ontwikkeld: de Coach Negatief-Coachmap. Deze wordt bij opleidingen uitgedeeld aan de cursisten. Er is in 2016 een nieuw ontwerp gemaakt. De vorige was is in de 100% Dope Free-stijl, nu is dat in de Dopingautoriteit-huisstijl.

Op 9 december stond een stand van de Dopingautoriteit bij het NL Coach-jaarcongres met in totaal meer dan 400 deelnemers. In de goodiebag zat de nieuwe z-card ‘Blijf Negatief - Tips voor een schone sport’.

NL Coach-congres
Stand tijdens NL Coach-congres.

(Para)medici en andere begeleiders

Er zijn presentaties verzorgd bij diverse opleidingen en bijscholingen, zoals de opleiding Sportfysiotherapie (2x), de twee opleidingen Sportdiëtetiek, de KNWU-opleidingen voor ploegleider en soigneur, Sportpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, KNVB Zaalvoetbaltrainers, een bijscholing voor College voor clubartsen en consulenten van BVO’s, een gastles voor studenten geneeskunde in het AMC, tweemaal een gastles voor studenten Chemie & Criminaliteit van de Hogeschool Rotterdam, en een gastles in de praktijkopleiding sportpsycholoog aan de VU Amsterdam.

Sportbonden

Bijeenkomst sportbonden

Voor de zevende keer is de bondenbijeenkomst Samen tegen doping! georganiseerd. Deze vond plaats op 11 oktober 2016 in Nieuwegein en werd door zo’n 60 personen bezocht. Dit waren vertegenwoordigers van sportbonden (ook specifiek de bondsartsen), RTO’s en CTO’s. Het doel van de jaarlijkse bijeenkomst is om de aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen op anti-dopinggebied. De aandacht ligt voornamelijk op preventie.
Gastsprekers waren Sylvia Barlag (IAAF), Peter Bonthuis (Boksbond), Laurens den Ouden (NOC*NSF), Emiel Krijt (NOC*NSF), Brigitte Claessens en Tirza van Noorden (Radboud Universiteit). Vanuit de Dopingautoriteit spraken Herman Ram en Erik Duiven. De deelnemers beoordeelden de bijeenkomst gemiddeld met een 8,0.

Tips voor een schone sport
Beeld uit de animatie ‘Tips voor een schone sport’ die voor het eerst werd vertoond tijdens de bondenbijeenkomst.

Algemeen publiek

www.dopingautoriteit.nl

In 2016 is de indeling van de corporate website aangepast. Dit betrof zowel de quick links als de vaste content. Ook hebben de belangrijkste webpagina’s (bijv. dopinglijst) een algemene link gekregen, zodat men bij verwijzing altijd bij de juiste informatie uitkomt. Een nieuwe quick link is het Meldpunt Doping. Hier kan ieder die dat wil vertrouwelijk informatie geven over dopingovertredingen, zoals dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem.

In 2016 werden zeventien eigen berichten op de site geplaatst. Daarnaast vormen ANP-nieuwsberichten een belangrijk deel van de actuele informatievoorziening. In 2016 zijn er in totaal 598 ANP-nieuwsberichten (automatisch) op de site gezet. Een forse stijging ten opzichte van 2015 (413) en 2014 (339). De nasleep van de WADA-rapporten over de IAAF en vooral Rusland plus de diverse meldonium-gevallen zorgden voor veel berichten.

Doping E-maillijn

De Doping E-maillijn is hét frontoffice voor alle vragen die met doping te maken hebben en waarachter bij toerbeurt vier personen dienst hebben. Alle vragen worden binnen een werkdag afgehandeld en anoniem in een database geregistreerd.

In 2016 zijn er in totaal 863 e-mails binnengekomen. Dat is ruim 6% meer dan in 2015 toen 811 e-mails zijn geregistreerd.

Daarnaast is ook het aantal vragen per onderwerp bijgehouden. Per vraag konden meerdere onderwerpen aangevinkt worden. Die percentages per onderwerp zijn te vinden in de tabel hieronder. Twee onderwerpen springen er net als in 2015 uit: het checken of een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (23,8%) én vragen over voedingssupplementen (30%). Op nummer 3 staan vragen van scholieren of studenten met iets meer dan 10%.

Doping e-maillijn 2016
Het percentage e-mails per onderwerp.

In 74% van de e-mails betrof het de georganiseerde (top)sport, 9% fitness en 18% overig. Er waren 8 meldingen van mogelijke dopingovertredingen, 6 maal e-mailde iemand van de pers en 7 e-mails gingen over een positieve sporter.

Persbijeenkomst

Op 4 maart heeft de uitgestelde persbijeenkomst van 2015 plaatsgevonden. Op 23 september was ook een persbijeenkomst gepland, maar wegens te geringe belangstelling is deze afgelast.

Perscontacten

In 2016 is de Dopingautoriteit ruim 400 maal benaderd door de media, enerzijds voor toelichting en commentaar op actuele gebeurtenissen, en anderzijds met verdiepende vragen die los stonden van de actualiteit. De directeur van de Dopingautoriteit treedt op als woordvoerder. Bij zijn afwezigheid of naar aanleiding van het specifieke onderwerp treedt ook de Wetenschappelijk beleidsmedewerker van de Dopingautoriteit incidenteel als woordvoerder op.