Herzien Nationaal Dopingreglement

Per 1 januari 2015 is een nieuwe versie van de World Anti-Doping Code in werking getreden. Deze Code is in Nederland geïmplementeerd via het Nationaal Dopingreglement (NDR). Vaststelling van het NDR vond plaats door de individuele bonden of door het Instituut Sportrechtspraak (voor bonden die bij het ISR zijn aangesloten). In 2016 is het NDR wederom gewijzigd. De reden daarvoor is gelegen in het voornemen van de regering om tot de invoering van de Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab) te komen. Hoewel onduidelijk is wanneer de Wuab in werking zal treden, is één aspect zeker, namelijk dat bij inwerkingtreding van de Wuab een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit zal ontstaan. Aangezien het zbo Dopingautoriteit taken gaat uitvoeren die – op basis van het NDR – de huidige stichting Dopingautoriteit uitvoert, was het noodzakelijk om het NDR op dit punt aan te passen, zodat het ook zou verwijzen naar (taken en bevoegdheden van) het zbo. Deze ontwikkeling, die voortvloeit uit de Wuab, had tot gevolg dat alle Nederlandse topsportbonden, alsmede het ISR, in 2016 hun Dopingreglement moesten aanpassen.
Het aangepaste NDR bevat verder een aantal aanvullingen die, naar aanleiding van de praktische toepassing van het reglement sinds 1 januari 2015, wenselijk waren gebleken.
Een ander nieuw element in het NDR is de positie van de aanklager. Voor sportbonden die gebruik wensen te maken van een aanklager is er een NDR-variant gecreëerd waarin de aanklager een aantal taken van het bondsbestuur overneemt. De aanklager heeft bij dopingzaken geen sepotbevoegdheid en kan geen schikkingsvoorstellen doen. Deze bevoegdheden liggen bij de Dopingautoriteit als Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO).

Bijdragen in dopingzaken

De betrokkenheid van de Dopingautoriteit bij de tuchtrechtelijke behandeling van dopingzaken is verankerd in het NDR. Deze rol bestaat met name uit het nemen van conclusies in dopingzaken, en het aanwezig zijn bij de mondelinge behandeling van een dopingzaak. Het nemen van een conclusie stelt de Dopingautoriteit in staat het dossier en de relevante bepalingen uit het NDR toe te lichten, alsmede te reageren op het door de sporter of andere persoon gevoerde verweer. De Dopingautoriteit heeft in alle dopingzaken die in 2016 door tuchtcolleges zijn behandeld, inclusief de beroepszaken, een schriftelijke conclusie ingediend, in een enkel geval nog gevolgd door een aanvullende conclusie. In vrijwel alle gevallen was de Dopingautoriteit ook aanwezig bij de mondelinge behandeling.

Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab)

Op 19 september 2016 is het wetsvoorstel Wuab, tezamen met de bijbehorende Memorie van Toelichting, aan de Tweede Kamer gestuurd. In 2016 heeft de Dopingautoriteit verdere bijdragen geleverd aan de inhoud van deze Wuab, alsmede de Memorie van Toelichting.
Tevens is gekeken naar de impact van de omzetting van de stichting Dopingautoriteit naar het zbo Dopingautoriteit voor de organisatie. Voorts is bestudeerd welke gevolgen de toepassing van, onder meer, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob; in de toekomst de Wet open overheid (Woo)), en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (die op 25 mei 2018 in werking zal treden) zullen hebben voor het zbo.

Structurele activiteiten en werkzaamheden

Tot de structurele werkzaamheden behoorden in 2016 het verlenen van algemene juridische dienstverlening en ondersteuning binnen de organisatie. Het ging hierbij om het opstellen en beoordelen van contracten, brieven, (beleids)notities, en advisering ten behoeve van de verschillende afdelingen van de Dopingautoriteit, alsook de directie.

Tot de structurele activiteiten behoorden in 2016 verder het verlenen van toelichting en advisering aan sportbonden, en in enkele gevallen ook sporters, inzake de inhoud, werking en toepassing van het Dopingreglement.