WADA

Algemeen

Gedurende 2016 waren er vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. De samenwerking met WADA is nauw en structureel.

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie op de concept-dopinglijst verstuurd naar WADA. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Ook is geparticipeerd in een vergadering van de wetenschappelijke adviesgroep in het kader van de Raad van Europa conventie over dit onderwerp.

WADA Education Committee

Bart Coumans is voor drie jaar (2016-2018) benoemd in het WADA Education Committee. Deze commissie kwam bijeen van 31 maart tot 1 april in Montreal. Daarnaast was op 6 oktober een teleconferentie i.v.m. de honorering van onderzoeksprojecten binnen het Social Science Research Programma van WADA.

WADA Athletes Committee

Chiel Warners, voorzitter van de Atletencommissie van NOC*NSF en lid van het bestuur van NOC*NSF werd – mede op voordracht van de Dopingautoriteit - voor drie jaar benoemd in de atletencommissie van WADA (2017-2019). Chiel Warners en de Dopingautoriteit hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie en de ondersteuning door de Dopingautoriteit.

WADA Prohibited List Expert Group

Cees-Rein van den Hoogenband, chef-arts van NOC*NSF en TeamNL werd – mede op voordracht van de Dopingautoriteit - benoemd in de Expert Group die jaarlijks advies en aanbevelingen formuleert voor het bestuur van WADA over de mondiale Dopinglijst. De benoeming is – vooralsnog – voor een jaar (2017). Cees-Rein van den Hoogenband en de Dopingautoriteit hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie en de ondersteuning door de Dopingautoriteit.

Social Science Research

De Radboud Universiteit voert in samenwerking met de Dopingautoriteit een tweejarig onderzoek uit naar de invloed van ethische training op de (anti)dopinghouding van sporttalenten. Dit onderzoek is officieel op 1 april 2016 van start gegaan. In 2016 is een pilot uitgevoerd onder sporttalenten, is een start gemaakt met de ontwikkeling van de interventies en is aan werving van deelnemers gedaan. Het daadwerkelijke onderzoek start in 2017.

WADA – ADO Symposium

De Dopingautoriteit nam deel aan het jaarlijkse WADA – ADO Symposium te Lausanne. Tijdens dit Symposium werd een breed scala aan onderwerpen bestreken, terwijl in de marge van het Symposium een groot aantal andere bijeenkomsten en ontmoetingen plaatsvonden. De Dopingautoriteit had zitting in een Panel over de samenwerking tussen Internationale Federaties en Nationale Anti-Doping Organisaties. Het ADO Symposium heeft zich ontwikkeld tot het jaarlijkse moment waarop het grootste deel van de bestaande anti-dopingorganisaties elkaar ontmoet om ontwikkelingen in het vak te bespreken en te bevorderen.

Sociologisch onderzoek

Binnen het ‘Sociological Research Program’ van WADA is in samenwerking met een viertal andere NADO’s en onder begeleiding van Universiteit van Potsdam in 2013 een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd. Het onderzoek richt zich op mogelijke prestatie-indicatoren van NADO’s. De onderzoekers uit Potsdam hebben vertraging opgelopen, waardoor het project eind 2016 nog niet was afgerond. Namens alle betrokken NADO’s speelt de Dopingautoriteit een adviserende en coördinerende rol.

Internationale samenwerking t.a.v. Intelligence & Investigations

In 2016 werd de in 2014 op initiatief van WADA geformeerde internationale Intelligence & Investigations werkgroep voortgezet. De groep bestaat voornamelijk uit Intelligence Officers en/of Intelligence analisten. Tijdens de (op initiatief van WADA) in voorgaande jaren georganiseerde bijeenkomsten informeren de leden van de werkgroep elkaar over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven ten aanzien van het werkproces Intelligence & Investigations en werd actuele informatie uitgewisseld. Tevens werden diverse casus besproken en afspraken gemaakt ten aanzien van het verzamelen en uitwisselen van informatie aangaande (de internationale samenwerking bij) dopingonderzoeken. Omdat niet alle Anti-Doping Organisaties (ADO’s) op dezelfde wijze zijn ingericht en/of dezelfde wettelijke bevoegdheden kennen werd er (onder andere) zeer nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de informatie gebruikt wordt en wat de juridische consequenties zijn van het delen en het gebruiken van informatie. Uit de internationale Intelligence & Investigations werkgroep is een kleinere groep ontstaan bestaande vooraanstaande partijen die het proces Intelligence & Investigations grotendeels hebben ingericht. Die groep bestaat uit Intelligence Officers van de Dopingautoriteit, NADA, AEPSAD, ADN, USADA, UKAD, CADF en WADA. WADA heeft in 2016 een aanvang gemaakt met de implementatie van een Whistle Blower Policy (WBP) en de implementatie van software om vergaarde intelligence vast te kunnen leggen om deze mondiaal te kunnen koppelen en ontsluiten. Het is de bedoeling dat de ervaringen met de WBP en de software met de internationale I&I leden worden gedeeld.

WADA NADO Working Group

De Dopingautoriteit is vertegenwoordigd in deze werkgroep, die adviezen geeft over ontwikkelingen binnen WADA die het belang en de positie van NADO’s raken. De standpunten en adviezen van de Werkgroep worden gerapporteerd aan de Foundation Board, en worden voor een belangrijk deel verwerkt in het beleid van WADA. De werkgroep kwam in 2016 tweemaal bij elkaar, eenmaal in Montreal en eenmaal in Londen.

WADA Think Tank

De mede door WADA aan het licht gebracht dopingproblematiek in Rusland en in de internationale atletieksport, leidde ook tot allerlei vragen over de wijze waarop WADA in dit opzicht gehandeld had, en over de bestuurlijke inrichting van WADA. Er is een hoge mate van consensus dat de bestaande bestuurlijke structuur van WADA (met een bestuur dat op 50/50 basis uit sportorganisaties en overheden is samengesteld) tegen het licht moet worden gehouden. Om de discussie daarover te versnellen heeft WADA een Think Tank samengesteld waarin ook de Dopingautoriteit vertegenwoordigd was. De Think Tank heeft een dag lang over verschillende vraagstukken gesproken, aan de hand van diverse presentaties.

WADA Compliance Questionnaire Working Group

WADA zal in de komende jaren veel aandacht besteden aan de mate waarin de verschillende Stakeholders (Anti-Doping Organisaties) voldoen aan de eisen zoals die zij vastgelegd in de Wereld Anti-Doping Code. Hiertoe heeft WADA een Compliance team samengesteld. Een belangrijk instrument bestaat uit een uitgebreide vragenlijst waarmee de ‘Compliance’ van de ADO’s gemeten moet worden. De Dopingautoriteit heeft intensief meegewerkt aan de ontwikkeling van deze vragenlijst.

Raad van Europa

CAHAMA en Monitoring Group

Ook in 2016 is de Dopingautoriteit zeer actief geweest in internationaal verband. De doelstelling bij de activiteiten van de Dopingautoriteit is in dit kader tweeledig: enerzijds beoogt de Dopingautoriteit actuele kennis te vergaren, anderzijds beoogt de Dopingautoriteit het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden.

Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2016 vooral op de besluitvorming naar aanleiding van de publicatie van de rapporten van de Independent Commission en de Independent Person (d.w.z. het eerste McLaren report) inzake dopingpraktijken in Rusland. Maar ook de plannen van WADA voor een nieuwe toetsingsmethodiek, inclusief de daaraan gekoppelde sancties, inzake compliance met de Code, alsook de plannen van het IOC voor de oprichting van een Independent Testing Authority stonden hoog op de agenda.
Hiernaast heeft de Dopingautoriteit twee vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa, en het ontwikkelen en verbeteren van anti-doping systemen en structuren.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft in het kader van de ‘Expert Group on Education’ van de Raad van Europa deelgenomen aan de vergaderingen op 22-23 februari (Bonn) en 12-13 oktober (Malta). Verder heeft de Dopingautoriteit geparticipeerd in de ‘Advisory Group on Legal Issues’ van de Raad van Europa op 24 februari 2016 in Bonn, en de ‘Advisory Group on Compliance’ van de Raad van Europa in Cyprus op 3 november 2016.

Monitoring visit

Onder voorzitterschap van de Dopingautoriteit werd namens de Raad van Europa in 2016 een evaluatie uitgevoerd van het dopingbeleid van het Verenigd Koninkrijk. Net als Nederland heeft ook het Verenigd Koninkrijk de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa geratificeerd. Lidstaten kunnen zelf een verzoek indienen om te laten beoordelen of het land wel aan alle uit de Conventie voortvloeiende verplichtingen voldoet. De NADO van het Verenigd Koninkrijk heeft om een dergelijke evaluatie gevraagd. Een team van experts heeft in het Verenigd Koninkrijk met diverse stakeholders gesproken, en naar aanleiding daarvan gerapporteerd aan de Raad van Europa.

Ad Hoc Expert Group on Independent Doping Panels

De Raad van Europa wil een bijdrage leveren aan de onafhankelijkheid van de tuchtrechtspraak in dopingzaken, en aan de kwaliteit van die tuchtrechtspraak. Hiertoe is een Expert Group samengesteld waarin ook de Dopingautoriteit vertegenwoordigd was. De Expert Group heeft een aantal adviezen geformuleerd en aan de Raad van Europa aangeboden.

iNADO

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO

Direct na de oprichting van iNADO in 2012 heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In 2016 ontwikkelde iNADO zich verder als het kennisinstituut en de belangenvertegenwoordiger van de National Anti-Doping Organisaties die zich erbij hebben aangesloten. De Dopingautoriteit droeg op vele manieren bij aan het werk van iNADO, en heeft sinds 2016 ook zitting in het bestuur van iNADO. De iNADO bijeenkomst in Lausanne, voorafgaande aan het WADA – ADO Symposium, werd bijgewoond.

IADA

International Anti-Doping Arrangement – IADA

De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van landen. Zuid-Afrika besloot begin 2016 om het Arrangement te verlaten, en sindsdien bestaat IADA uit tien landen. Het huidige Arrangement loopt van 2015 tot en met 2018.

Overig

NADO Leaders Summits

Na het openbaar worden van het tweede rapport over de Russische dopingproblematiek (samengesteld door Richard McLaren, daartoe als Independent Person aangesteld door WADA) besloot een aantal ontwikkelde NADOs om bijeen te komen en de consequenties van dit rapport te bespreken. De eerste bijeenkomst vond plaats in Kopenhagen, en deze bijeenkomst werd afgesloten met een uitgebreide verklaring namens de 13 aanwezige NADO’s over de stappen die deze NADO’s noodzakelijk achtten om de geconstateerde problematiek het hoofd te bieden. Later in het najaar volgde een tweede bijeenkomst, ditmaal in Bonn, waar de ontwikkelingen sinds de eerste bijeenkomst werden besproken. Aan het einde van deze bijeenkomst werd een persverklaring verspreid namens de 19 aanwezige NADO’s. Het gezamenlijke standpunt werd uitgebreid geciteerd in media over de hele wereld, en de invloed op het beleid van sportorganisaties is duidelijk aanwezig.

Erasmusproject FAIR

De Dopingautoriteit is partner geworden in een driejarig (2017-2019) project getiteld ‘Forum for Anti-Doping in Recreational Sport’ (FAIR). Initiatiefnemer van dit project is EuropeActive. De focus van dit project is gericht op het verbeteren van preventieprogramma’s in fitness/recreatieve sport én regulering van sportvoedings(supplementen) in Europese lidstaten.