U ziet op uw beeldscherm het elfde Jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Dit is het zesde Jaarverslag dat wij uitsluitend in digitale vorm beschikbaar stellen.

Het jaar 2016 was het jaar waarin het project “Koersen op een schone sport”, dat in 2015 werd afgerond, een vervolg kreeg in de vorm van het project “Samen voor een schone sport”. Dit project, formeel opgestart aan het einde van 2015, wordt in nauwe samenwerking met NOC*NSF, de KNVB, de KNBB, de Atletiekunie en Fit!vak uitgevoerd. Ook dit vervolgproject wordt met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS vormgegeven. Het omvat diverse activiteiten (preventie en controle), gericht op betrokkenen in het voetbal, het biljarten, de atletiek en fitness. Het project moet tot modellen leiden die specifiek zijn toegesneden op teamsporten, sporten met een hoog percentage onbewuste dopingovertredingen, sporten met een relatief hoog dopingrisico, en fitness. Aan de hand van die modellen zullen andere sportbonden en -organisaties in deze categorieën hun antidopingbeleid (verder) kunnen verbeteren.

Gezien het onverminderd grote aantal perscontacten in 2016 lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de grote ‘zichtbaarheid’ van de Dopingautoriteit een blijvend gegeven is, onafhankelijk van de ernst en omvang van actuele (Nederlandse) dopingzaken. Het is niet mogelijk op alle vragen om informatie en commentaar in te gaan, zodat daarin geselecteerd moet worden. Desalniettemin wordt ernaar gestreefd om de belangrijkste media (landelijke dagbladen, radio en televisie) steeds snel en zo volledig mogelijk van dienst te zijn. De vele mediacontacten leidden opnieuw tot een zeer groot aantal publicaties en uitzendingen waarin door de Dopingautoriteit verstrekte informatie en ingenomen standpunten werden verwerkt. Meer dan in voorgaande jaren berichtten de media over de organisatie van het dopingbeleid in een internationale context, met de geconstateerde – zeer ernstige - dopingproblematiek in Rusland als directe aanleiding, veelal ook (mede) op basis van door de Dopingautoriteit verstrekte informatie.

De aard en omvang van het Russische ‘dopingschandaal’, en de uiteenlopende wijzen waarop hier binnen de internationale sportwereld gereageerd werd, hebben ook voor de Dopingautoriteit grote gevolgen gehad. WADA betrok de Dopingautoriteit op verschillende manieren bij een aantal projecten, zowel gericht op het vinden van oplossingen voor de korte termijn, als op het doorvoeren van hervormingen in de mondiale antidopingwereld op de wat langere termijn. Tegelijkertijd werd in hoog tempo vormgegeven aan een nieuwe samenwerkingsvorm tussen Nationale Anti-Doping Organisaties (de zogenoemde NADO Leader Summits). Deze Summits leidden tot analyses en verklaringen die een grote rol zijn gaan spelen in de internationale besluitvorming.

In de eerste helft van 2016 voerde de Dopingautoriteit veel overleg met onze beleidspartners over de noodzaak om het nationale dopingcontroleprogramma uit te breiden, teneinde de opgelopen achterstand ten opzichte van andere topsportlanden weer enigszins in te lopen. Voor 2016 was (opnieuw) een korting op de via NOC*NSF ontvangen Lotto-gelden opgelegd (ditmaal van 3,5%) waardoor het op de topsport gerichte preventieprogramma moest worden ingekrompen. In mei 2016 besloot de ALV van NOC*NSF echter gelukkig tot een uitbreiding van het Lotto-budget voor de jaren 2017 en 2018, waardoor het preventieprogramma weer op het oorspronkelijke niveau gebracht kan worden, en het aantal dopingcontroles in die jaren kan stijgen. Met die uitbreiding van het nationale controleprogramma werd in de tweede helft van 2016 al begonnen, waardoor de target (1710 controles) zeer ruim werd gehaald (er werden 2061 ‘nationale’ controles uitgevoerd).

In september 2016 werd het wetsontwerp van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) door de Minister van VWS aan de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van o.a. het advies van de Raad van State. Deze wet – die (volgens de planning op het moment van schrijven) in 2018 van kracht moet worden – zal van grote invloed zijn op het werk van de Dopingautoriteit. In het kader van deze wetgeving zal een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit worden opgericht, dat de huidige taken van de stichting Dopingautoriteit zal overnemen. Samen met het ministerie van VWS werd in de loop van 2015 al een eerste inventarisatie gemaakt van de gevolgen die deze veranderingen voor onze organisatie zullen hebben, en in 2016 werden deze onderwerpen verder uitgediept. De overgang van taken, personeel en middelen van de stichting naar het zbo vereist een goede voorbereiding, maar een en ander kan pas concreet worden geregeld en ingevuld als de exacte inhoud van de Wuab (en eventueel ermee samenhangende regelingen) bekend is. En dat was ultimo 2016 nog niet het geval.

Ondanks het onverminderd grote spanningsveld tussen de taken waarvoor de organisatie staat en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, menen wij ook in 2016 weer een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de strijd tegen doping in de sport. Wij hopen dat u dat na lezing van het Jaarverslag met ons eens bent.