Activa
2016   2015  
Vaste activa        
Materiële vaste activa
  € 84.291   € 116.949
         
Vlottende activa        
Vorderingen € 204.501   € 198.332  
Liquide middelen € 618.357   € 844.945  
    € 822.858   € 1.043.277
Totaal activa
  € 907.149   € 1.160.226
         
Passiva
       
Stichtingsvermogen
       
Overige reserves € 183.958   € 251.947  
Egalisatiereserve ministerie VWS € 0   € 0  
Bestemmingsfonds dopingcontroles € 95.604   € 302.792  
Bestemmingsreserve € 31.621   € 31.621  
    € 311.183   € 586.360
Langlopende schulden        
Kortlopende schulden        
         
Schulden aan leveranciers € 290.461   € 286.814  
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 70.766   € 65.479  
Overige schulden en overlopende passiva € 234.739   € 221.573  
    € 595.966   € 573.866
Totaal passiva   € 907.149   € 1.160.226

Staat van baten en lasten over 2016

  2016   2015  
Baten
  € 2.865.387   € 2.843.874
Directe kosten dopingcontroles € 1,446,274   € 1,063,211  
Kosten alg. functioneren (incl. indirecte kosten dopingcontroles) € 1,676,831   € 1,762,229  
Projectkosten € 18,823   € 120,750  
    € 3,141,928 -   € 2,946,190
         
Lonen en salarissen € 921,751   € 956.717  
Sociale lasten € 124,160   € 125.129  
Pensioenlasten
€ 83,907   € 79.976  
Afschrijvingen materiële vaste activa € 36,017   € 39.272  
Overige personeelskosten € 42,933   € 37.055  
Huisvestingskosten € 84,650   € 94.513  
Kantoorkosten € 129,398   € 127.580  
Autokosten € 15,047   € 14.833  
Verkoopkosten € 1,085   € 3.055  
Algemene kosten € 50,470   € 46.981  
Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten € 1,489,418 -   € 1.525.111-  
Som der bedrijfslasten   € -   € -
         
Saldo van baten en lasten   € 276,541 -   € 102.316-
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 2,363   € 6.611  
Rentelasten en soortgelijke kosten € 999   € 539  
         
Financiële baten en lasten   € 1,364   € 6.072
         
Resultaat
  € 275,177 -   € 96.244-