Project Doping.nl

Het werk aan de database Anti-Doping Knowledge Center, te raadplegen via de website www.doping.nl, kende in 2013 een flinke ontwikkeling.

Het is de bedoeling met deze database een informatiebron te creëren met internationale allure die door experts over de hele wereld zal worden gezien als een bron van goed ontsloten dopinggerelateerde informatie. Ook kan de site dienen als een bron met links naar informatie over de onderwerpen.

Gekozen is om dit via een website te doen: www.doping.nl. De voertaal van de website is Engels.
Er is ingezet op een groot aantal verschillende doelgroepen, die gemeenschappelijk hebben dat ze enige basiskennis hebben over het onderwerp en geïnteresseerd zijn in actuele dopinggerelateerde informatie, zoals:

  • NADOs en IF’s
  • overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, Unesco, Raad van Europa, Europese Unie)
  • (semi) professionals
  • journalisten, juristen, wetenschappers, bestuurders, onderzoekers, sporters
  • groepen rondom sporters: coaches, artsen, fysiotherapeuten

Een aantal deelgebieden heeft vooralsnog prioriteit:

  1. juridisch (bijvoorbeeld uitspraken CAS, internationale tuchtcolleges, nationale tuchtcolleges, wetgeving en dergelijke);
  2. informatie over stoffen;
  3. wetenschappelijke informatie (hierbij valt te denken aan de volledige tekst van copyrightvrije literatuur en literatuurverwijzingen naar wetenschappelijke literatuur waarop copyright rust).

Door een extra subsidie bestond de mogelijkheid twee documentalisten aan te stellen met als belangrijkste taak het verzamelen, invoeren en ontsluiten van data. Dit had tot gevolg dat er een enorme inhaalslag kon worden gemaakt. Meer dan 1500 documenten waren eind 2013 via de website te raadplegen en te doorzoeken.

Door middel van het verfijnen van een zoekactie met behulp van parameters en filters kan specifiek naar de gewenste documenten worden gezocht.
Het grootste deel van de aanwezige documenten betreft momenteel juridische beslissingen. Eerder lag de nadruk op uitspraken van het internationale sporttribunaal CAS, maar inmiddels is er ook een groot aantal juridische beslissingen opgenomen van de tuchtcommissies van internationale sportfederaties en nationale tuchtorganen.