WADA

Algemeen

Gedurende 2013 waren er vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. Daarnaast was er een nauwe samenwerking met WADA in lopende onderzoeken, met name in het wielrennen, en die samenwerking heeft een structureel karakter aangenomen.

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie verstuurd naar WADA op de concept-dopinglijst. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF AtletenCommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Ook zijn er in de loop van het jaar reacties geschreven op verschillende ‘technical documents’ behorend bij WADA’s ‘International Standard for Laboratories’.

WADA – ADO Symposium

De Dopingautoriteit nam deel aan het jaarlijkse WADA – ADO Symposium te Lausanne. Dit Symposium stond grotendeels in het licht van de voorbereiding op de World Conference en de daar geagendeerde herziening van de WADA Code.

Herziening Code

WADA heeft in het kader van de herziening van de huidige Code (uit 2009) diverse consultatieronden georganiseerd in 2013. Tijdens elke ronde konden alle stakeholders commentaar leveren op de conceptversies van de Code en de International Standards. De Dopingautoriteit heeft zich zeer actief met de tekst en inhoud van de herziene Code bemoeid. Zelfs na het sluiten van het officiële consultatieproces heeft de Dopingautoriteit nog direct kunnen bijdragen aan de conceptvoorstellen. In deze laatste fase voor de World Conference on Doping in Sport in Johannesburg zijn verschillende voorstellen van de Dopingautoriteit rechtstreeks overgenomen in de nieuwe Code, die in november 2013 in Johannesburg is vastgesteld. Namens de Dopingautoriteit werd de World Conference bijgewoond door de directeur.

Sociologisch onderzoek

Binnen het ‘Sociological Research Program’ van WADA is in samenwerking met een viertal andere NADOs en onder begeleiding van Universiteit van Potsdam een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd. Het onderzoek zal zich richten op mogelijke prestatie-indicatoren van NADOs en zal lopen tot en met begin 2015 (vanwege enkele administratieve meningsverschillen tussen de Duitse onderzoekers en WADA heeft het project enige tijd stilgelegen). Namens alle betrokken NADOs speelt de Dopingautoriteit een adviserende en coördinerende rol.

Raad van Europa

CAHAMA en Monitoring Group

Ook in 2013 is de Dopingautoriteit zeer actief geweest in internationaal verband. De doelstelling hierbij is te komen tot beïnvloeding van het internationale anti-dopingbeleid. Er zijn drie vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

De werkzaamheden van CAHAMA richtten zich in 2013 vooral op het leveren van bijdragen aan de herziening van de Code. Als voorzitter van de Advisory Group On Legal Issues van de Raad van Europa speelde de Dopingautoriteit een sleutelrol bij het opstellen van verbetervoorstellen voor de 2015 Code.
Hiernaast heeft de Dopingautoriteit twee vergaderingen van de Monitoring Group bijgewoond. Deze groep houdt zich bezig met (het monitoren van) de implementatie van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft op 12 april een thematische meeting bijgewoond over antidoping-educatie en -preventie, georganiseerd door de Raad van Europa in Straatsburg.

Matchfixing

Matchfixing is een onderwerp dat zowel nationaal als internationaal zeer in de belangstelling staat. Op nationaal niveau heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven tot het uitvoeren van onderzoek. Op internationaal niveau is binnen EU verband reeds meerdere malen gesproken over dit onderwerp, en heeft Europol geruchtmakende onderzoeksresultaten gerapporteerd. Op intergouvernementeel niveau heeft de Raad van Europa het initiatief genomen tot het opstellen van een verdrag inzake matchfixing. Namens de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa is de Dopingautoriteit gevraagd bij te dragen aan het proces van opstellen van een matchfixing-conventie onder de vlag van de Raad van Europa.

Europese Unie

Ad-hoc Group of Experts on Doping in Recreational Sport

Ten behoeve van de expertgroep “Anti-Doping” van de Europese Unie is er in 2013 een ad hoc groep opgericht. Deze ad hoc groep, waar de Dopingautoriteit zitting in had, heeft als opdracht om te komen met aanbevelingen om doping in de recreatieve sport tegen te gaan. Het uiteindelijke rapport “EU Recommendations on Doping in Recreational Sport” met aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten zal in 2014 verschijnen. De Dopingautoriteit heeft een bijdrage geleverd aan het rapport.

Expert Group on Anti-doping

Deze Expert Group functioneert onder de Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers), en houdt zich bezig met dopinggerelateerde onderwerpen die het Gemeenschapsrecht raken. Tot de besproken onderwerpen behoorden de herziening van de huidige Code, alsook de door de Europese Commissie voorgestelde Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

INADO

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO

Direct na de oprichting van iNADO in 2012 heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In 2013 ontwikkelde iNADO zich steeds meer tot het kennisinstituut en de belangenvertegenwoordiger van de National Anti-Doping Organisaties die zich erbij hebben aangesloten. De Dopingautoriteit droeg op vele manieren bij aan het werk van iNADO. De iNADO bijeenkomst in Kaapstad, voorafgaande aan de World Conference on Doping in Sport, werd bijgewoond.

IADA

International Anti-Doping Arrangement – IADA

De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van 11 landen.

Overig

Amsterdam Education Meeting

Op 10 en 11 oktober 2013 vond een informele meeting plaats tussen Europese NADO-voorlichters in Amsterdam. Deze meeting was een initiatief van de Finse NADO en de Dopingautoriteit. 17 Personen uit 14 landen waren aanwezig, waaronder de CEO van iNADO en de voorzitter van de Educatie-adviesgroep van de Raad van Europa. Er werden over twee dagdelen zeven presentaties gegeven.

Groepsfoto