2013     2012  
Activa
 
 
Vaste activa        
Materiële vast activa   € 44,064   € 58,703
         
Vlottende activa        
Vorderingen € 79,055   € 147,235  
Liquide middelen € 1,104,633   € 937,677  
    € 1,183,688   € 1,084,912
Totaal activa   € 1,227,752   € 1,143,615
         
Passiva        
Stichtingsvermogen        
Overige reserves € 328,740   € 283,800  
Egalisatiereserve ministerie VWS € 0   € 121,207  
Bestemmingsfonds contingentcontroles € 258,656   € 168,698  
Bestemmingsreserve € 76,750   € 90,000  
    € 664,146   € 663,705
Langlopende schulden        
Kortlopende schulden        
         
Schulden aan leveranciers € 141,204   € 155,181  
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 57,128   € 54,255  
Overige schulden en overlopende passiva € 365,274   € 270,474  
    € 563,606   € 479,910
Totaal passiva   € 1,227,752   € 1,143,615

Staat van baten en lasten over 2013

  2013     2012  
Baten   € 2,870,944   € 2,482,322
Directe kosten dopingcontroles € 1,012,193   € 951,641  
Projectkosten € 1,864,084   € 1,441,552  
    € 2,876,277-   € 2,393,193-
         
Lonen en salarissen € 694,651   € 634,514  
Sociale lasten € 76,523   € 81,271  
Pensioenlasten € 59,582   € 58,635  
Afschrijvingen materiële vaste activa € 19,772   € 21,722  
Overige personeelskosten € 51,025   € 45,697  
Huisvestingskosten € 85,542   € 81,878  
Kantoorkosten € 130,096   € 84,990  
Autokosten € 17,161   € 15,441  
Verkoopkosten € 2,380   € 18,834-  
Algemene kosten € 194,352   € 114,630  
Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten € 1,317,814-   € 1,119,944-  
Som der bedrijfslasten   € 13,250   € -
         
Saldo van baten en lasten   € 18,583-   € 89,129
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 11,184   € 15,061  
Rentelasten en soortgelijke kosten € 743   € 525  
         
Financiële baten en lasten   € 10,441   € 14,536
         
Resultaat   € 8,142-   € 103,665