De wetenschappelijk activiteiten van de Dopingautoriteit bestaan uit de volgende taken:

  • een continue inventarisatie van de wetenschappelijke literatuur op dopinggerelateerde relevantie;
  • het uitvoeren en initiëren van onderzoek als dat ten dienste staat van het (inter)nationale anti-dopingbeleid;
  • de verspreiding van wetenschappelijke dopingkennis zowel binnen als buiten de organisatie.
Van oudsher valt het project ‘voedingssupplementen en doping’ ook onder de wetenschappelijke activiteiten.

Inventarisatie wetenschappelijke literatuur

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen houdt de Dopingautoriteit nieuwe publicaties van dopinggerelateerde wetenschappelijke literatuur nauwgezet bij en slaat de relevante artikelen op in haar archief. Dit archief is in 2012 aangevuld met ongeveer 300 relevante artikelen, wat het totaal aantal beschikbare artikelen heeft gebracht op meer dan 2.900. Het aantal relevante publicaties neemt zienderogen toe in de afgelopen jaren; ook op wetenschappelijk gebied is doping een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt te staan.

De informatie uit de beschikbare literatuur wordt actief verspreid en dient als basis voor de interne advisering aan onder andere de afdelingen Controle en Preventie. Deze informatie wordt tevens gebruikt om specifieke wetenschappelijke vragen te beantwoorden van artsen, juristen, journalisten, studenten en andere belangstellenden.

Onderzoek

Effectiviteit anti-dopingbeleid

In december 2010 is begonnen met een promotietraject met de titel ‘Effectiviteit van (anti-)dopingbeleid’. Het onderzoek richt zich op een multidisciplinaire aanpak van deze brede onderzoeksvraag, waarbij met name gekeken zal worden naar de gebieden preventie, opsporing en sanctionering, en hoe deze met elkaar verweven zijn tot de huidige anti-dopingaanpak in internationaal verband en in Nederland. Als promotor fungeert Prof. Dr. Maarten van Bottenburg, hoogleraar sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. In 2012 is verder gegaan met de dataverzameling. Het project loopt tot eind 2014.

Anabolenpolikliniek

Endocrinoloog Pim de Ronde heeft in het Kennemer Gasthuis in Haarlem een polikliniek opgezet die gericht is op mensen die gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van het gebruik van anabole steroïden. De polikliniek is één dagdeel per week geopend en heeft inmiddels bijna 200 bezoekers gehad. De Dopingautoriteit fungeert als adviseur. Deze ‘anabolenpoli’ is inmiddels erkend als officieel expertisecentrum door de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Genetische doping

In 2011 was reeds gestart met een update van het rapport over genetische doping uit 2004. De ontwikkelingen binnen dit onderwerp worden uiteraard continu gevolgd, deels via contacten met het Nederlandse lid van de WADA Expert Group on Gene Doping, hoogleraar farmaceutische genmodulatie Hidde Haisma. Samen met Prof. Haisma, de hoogleraar in de geschiedenis van de farmacie Toine Pieters en student Toon van der Gronde is een review geschreven over de huidige stand van zaken van dit onderwerp. Dit artikel is inmiddels geaccepteerd door het British Journal of Sports Medicine. Publicatie zal volgen in 2013.

Sociological Research Program

Binnen het ‘Sociological Research Program’ van WADA is in samenwerking met een viertal andere NADO’s en onder begeleiding van Universiteit van Potsdam een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd. Het onderzoek zal zich richten op mogelijke prestatie-indicatoren van NADO’s en zal lopen tot en met juni 2014. Namens alle betrokken NADO’s speelt de Dopingautoriteit een adviserende en coördinerende rol.

Overig

Met zes andere (wetenschappelijke) medewerkers, werkzaam bij de nationale antidopingorganisaties van Zwitserland, Noorwegen, Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië, maakt de wetenschappelijk medewerker van de Dopingautoriteit deel uit van een werkgroep, opgericht om ervaringen uit te wisselen. Eenmaal in de twee maanden vindt er een telefonische vergadering plaats over lopende onderzoeken en specifieke wetenschappelijke dopingkwesties. Het voorzitterschap rouleert per vergadering.

Hiernaast zijn er meerdere studenten begeleid en beoordeeld die als onderdeel van hun studie een dopingonderwerp nader hebben uitgediept. Het gaat hierbij met name om gezondheidsgerelateerde en forensische opleidingen.

Voor het tijdschrift 'British Journal of Sports Medicine' is driemaal opgetreden als referent, en voor het Journal of Sports Sciences eenmaal.

Bij een tweetal bijeenkomsten, belegd door de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS, is geparticipeerd in discussies over vervalste medische producten. Ook is in een aparte sessie input gegeven over de voortgang van de beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Voor het Sociaal en Cultureel Planbureau is geparticipeerd in enkele bijeenkomsten gericht op het rapport ‘Versterking data-infrastructuur sport’.

Internationale congressen

Op uitnodiging van de zusterorganisatie United States Anti-Doping Agency (USADA) is in oktober 2012 een bezoek gebracht aan het door hen jaarlijks georganiseerde wetenschappelijk congres. Dit jaar was het congres gericht op de preventie van dopinggebruik. Het was de elfde keer dat USADA een wetenschappelijk congres organiseerde en het was de tiende keer dat de Dopingautoriteit uitgenodigd was.

In juli 2012 is in Glasgow de International Convention on Science, Education and Medicine in Sport bezocht. Dit was een pre-Olympisch congres mede georganiseerd door het Internationaal Olympisch Comité en het Internationaal Paralympisch Comité. De Dopingautoriteit was uitgenodigd om te participeren in een mini-symposium over de relatie tussen astmageneesmiddelen en dopingreglementen.

NZVT

Er zijn in 2012 160 product-batch combinaties toegevoegd aan de website. Dit betekende een nieuw record, wat een signaal is dat het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) nog steeds in een belangrijke behoefte voorziet van sporters en hun begeleiders. Het NZVT is opgezet in 2003 en dat een systeem voor het testen van voedingssupplementen nog steeds noodzakelijk is, werd in 2012 onder meer opnieuw bewezen door de bevinding dat één ingediende batch is afgekeurd vanwege de onverwachte aanwezigheid van verschillende stimulantia in een verder regulier product. In totaal stonden er op 31 december 2012 373 productbatchcombinaties op de NZVT-website (antidoping.nl/nzvt), verdeeld over 188 producten, 37 producenten en 17 inhoudelijke categorieën. In 2012 heeft het NZVT onder andere interesse gewekt vanuit de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Indonesië.

De Dopingautoriteit fungeert tevens als adviseur bij een vergelijkbaar initiatief van het Britse bedrijf HFL (zie www.informed-sport.com) en met steun van de Europese Unie is in 2012 een nieuwe poging gestart om te komen tot internationale afspraken zodat alle topsporters de beschikking hebben over een overzicht van supplementen met de kleinst mogelijke dopingrisico’s. Dit traject zal in 2013 verder uitgerold worden.