Project Doping.nl

Het werk aan de website www.doping.nl, gestart in 2011, is in 2012 voortgezet.

Het is de bedoeling met deze website een plek te creëren met internationale allure die door experts over de hele wereld zal worden gezien als een bron van goed ontsloten dopinggerelateerde informatie.

Gekozen is om dit via een website te doen: www.doping.nl. In de praktijk betekent dat dat het domein www.doping.nl is losgekoppeld van de andere sites van de Dopingautoriteit  en “zelfstandig” verder gaat als bron voor het project kennismanagement. De voertaal van de website is Engels.
Er is ingezet op een groot aantal verschillende doelgroepen, die gemeenschappelijk hebben dat ze enige basiskennis hebben over het onderwerp en geïnteresseerd zijn, zoals:

  • NADO’s en IF’s
  • overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, Unesco, Raad van Europa, Europese Unie)
  • (semi) professionals
  • journalisten, juristen, wetenschappers, bestuurders, onderzoekers, sporters
  • groepen rondom sporters: coaches, artsen, fysiotherapeuten

Doel is om goede actuele informatie bij elkaar te krijgen over een aantal dopinggerelateerde onderwerpen. Ook kan de site dienen als een bron met links naar informatie over de onderwerpen.

Een aantal deelgebieden hebben vooralsnog prioriteit:

  1. juridisch (bijvoorbeeld uitspraken CAS, (internationale) tuchtcommissies, wetgeving     en dergelijke);
  2. informatie over stoffen;
  3. wetenschappelijke informatie (hierbij valt te denken aan met name wetenschappelijke copyrightvrije literatuur en literatuurverwijzingen).

In 2012 is de website online gegaan. Het verzamelen en ontsluiten van informatie is een gemeenschappelijke taak. De verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie ligt dan ook bij diverse medewerkers die elk op hun eigen terrein hiervoor zorgdragen.

Dit vereist vaak specialistische kennis, waarbij ook de interpretatie van de data als meerwaarde geldt. Tweewekelijks is er kort overleg om de voortgang van het project te controleren.

Er wordt nadrukkelijk naar gestreefd om met name buitenlandse personen en organisaties uit te nodigen informatie te delen.

De focus in 2012 lag vooral op het verzamelen en plaatsen van CAS uitspraken, het verzamelen en plaatsen van wetenschappelijke literatuur (danwel abstracts) en voorlichtingsmateriaal (met name video’s).