2012     2011  
Activa
 
 
Vaste activa        
Materiële vast activa   € 58.703   € 94.570
         
Vlottende activa        
Vorderingen € 147.235   € 220.866  
Liquide middelen € 937.677   € 687.843  
    € 1.084.912   € 908.709
Totaal activa   € 1.143.615   € 1.003.279
         
Passiva        
Stichtingsvermogen        
Overige reserves € 283.800   € 248.151  
Egalisatiereserve ministerie VWS € 121.207   € 89.224  
Bestemmingsfonds contingentcontroles € 168.698   € 142.665  
Bestemmingsreserve € 90.000   € 80.000  
    € 663.705   € 560.040
Langlopende schulden        
Kortlopende schulden        
         
Schulden aan leveranciers € 155.181   € 168.134  
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 54.255   € 64.369  
Overige schulden en overlopende passiva € 270.474   € 210.736  
    € 479.910   € 443.239
Totaal passiva   € 1.143.615   € 1.003.279

Staat van baten en lasten over 2012

  2012     2011  
Baten   € 2.482.322   € 2.572.260
Directe kosten dopingcontroles € 951.641   € 1.034.479  
Projectkosten € 1.441.552   € 1.572.834  
    € 2.607.313-   € 2.607.313-
         
Lonen en salarissen € 634.514   € 706.615  
Sociale lasten € 81.271   € 90.237  
Pensioenlasten € 58.635   € 63.795  
Afschrijvingen materiële vaste activa € 21.722   € 29.588  
Overige personeelskosten € 45.697   € 43.775  
Huisvestingskosten € 81.878   € 82.176  
Kantoorkosten € 84.990   € 70.463  
Autokosten € 15.441   € 16.521  
Verkoopkosten € 18.834-   € 25.708  
Algemene kosten € 114.630   € 124.574  
Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/projecten € 1.119.944-   € 1.253.452-  
Som der bedrijfslasten   € -   € -
         
Saldo van baten en lasten   € 89.129   € 35.053-
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 15.061   € 6.849  
Rentelasten en soortgelijke kosten € 525   € 837  
         
Financiële baten en lasten   € 14.536   € 6.012
         
Resultaat   € 103.665   € 29.041-